Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     7ACTES     7
1
Εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς, Εἰ ἄρα (N ἄρα ) ταῦτα οὕτως ἔχει;
Mais le souverain sacrificateur dit : Ces choses sont-elles ainsi ?
1
2
Ὁ δὲ ἔφη, (Π) Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. Ὁ θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν,
Et Etienne dit : Hommes frères et pères, écoutez : Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il demeurât à Charran ;
2
3
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ (N καὶ ἐκ καὶ [ἐκ]) τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν (N γῆν τὴν γῆν) ἣν ἄν σοι δείξω.
et il lui dit : Sors de ton pays et de ta parenté, et viens dans le pays que je te montrerai.
3
4
Τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν: κἀκεῖθεν, μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε:
Alors étant sorti du pays des Chaldéens, il vint demeurer à Charran. Et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant ;
4
5
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδός: καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ (Β δοῦναι αὐτῷ αὐτῷ δοῦναι) εἰς κατάσχεσιν αὐτήν, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.
et dans ce pays il ne lui donna aucune propriété, pas même de quoi poser le pied ; et il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant.
5
6
Ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεός, ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν, ἔτη τετρακόσια.
Et Dieu parla ainsi : Sa postérité habitera dans un pays étranger et on l'asservira et on la maltraitera pendant quatre cents ans.
6
7
Καὶ τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσιν, (N δουλεύσωσιν δουλεύσουσιν) κρινῶ ἐγώ, εἶπεν (N εἶπεν ὁ θεός ὁ θεὸς εἶπεν) ὁ θεός: καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται, καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
Et la nation à laquelle ils auront été asservis, je la jugerai, moi, dit Dieu ; et après cela ils sortiront et me serviront en ce lieu-ci.
7
8
Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς: καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ: καὶ ὁ (N ὁ Ἰσαὰκ Ἰσαὰκ) Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ ὁ (N ὁ Ἰακὼβ Ἰακὼβ) Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας.
Et il lui donna l'alliance de la circoncision ; et ainsi il engendra Isaac, et le circoncit le huitième jour ; et Isaac Jacob, et Jacob les douze patriarches.
8
9
Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον: καὶ ἦν ὁ θεὸς μετ’ αὐτοῦ,
Et les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Egypte. Et Dieu était avec lui ;
9
10
καὶ ἐξείλετο (N ἐξείλετο ἐξείλατο) αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ὅλον (N ὅλον [ἐφ’] ὅλον) τὸν οἶκον αὐτοῦ.
et il le délivra de toutes ses tribulations, et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Egypte, et lui donna de la sagesse en sa présence ; et Pharaon l'établit gouverneur sur l'Egypte et sur toute sa maison.
10
11
Ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν (N γῆν Αἰγύπτου Αἴγυπτον) Αἰγύπτου καὶ Χαναάν, καὶ θλίψις μεγάλη: καὶ οὐχ εὕρισκον (N εὕρισκον ηὕρισκον) χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν.
Or il survint une famine dans toute l'Egypte et en Canaan, et une grande détresse, et nos pères ne trouvaient pas de nourriture.
11
12
Ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σῖτα (N σῖτα ἐν Αἰγύπτῳ σιτία εἰς Αἴγυπτον) ἐν Αἰγύπτῳ, ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον.
Mais Jacob, ayant appris qu'il y avait du blé en Egypte, y envoya nos pères une première fois.
12
13
Καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ (N τοῦ [τοῦ]) Ἰωσήφ.
Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon apprit quelle était la famille de Joseph.
13
14
Ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο τὸν (N τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἰακώβ Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ) πατέρα αὐτοῦ Ἰακώβ, καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν, (Β συγγένειαν συγγένειαν αὐτοῦ) ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε.
Et Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille. Avec soixante et quinze personnes
14
15
Κατέβη (N Κατέβη δὲ Καὶ κατέβη) δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν:
Jacob descendit en Egypte ; et il mourut ainsi que nos pères.
15
16
καὶ μετετέθησαν εἰς Συχέμ, καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ὃ (N ) ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἐμμὸρ (N Ἐμμὸρ τοῦ Ἐμμὼρ ἐν) τοῦ Συχέμ.
Et ils furent transportés à Sichem et mis dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté, à prix d'argent, des fils de Hémor, père de Sichem.
16
17
Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὤμοσεν (N ὤμοσεν ὡμολόγησεν) ὁ θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,
Mais à mesure que le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Egypte ;
17
18
ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς (N ὃς [ἐπ’ Αἴγυπτον] ὃς) οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ.
jusqu'à ce qu'il s'éleva sur l'Egypte un autre roi, qui n'avait point connu Joseph.
18
19
Οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν, ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας (N πατέρας ἡμῶν πατέρας [ἡμῶν]) ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν ἔκθετα (N ἔκθετα τὰ βρέφη τὰ βρέφη ἔκθετα) τὰ βρέφη αὐτῶν, εἰς τὸ μὴ ζῳογονεῖσθαι.
Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, jusqu'à leur faire exposer leurs enfants, afin qu'ils ne demeurassent pas en vie.
19
20
Ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωσῆς, (N Μωσῆς Μωϋσῆς) καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ: ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός.
En ce temps-là naquit Moïse, et il était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père.
20
21
Ἐκτεθέντα (N Ἐκτεθέντα δὲ αὐτόν ἀνείλετο Ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτὸν) δὲ αὐτόν, ἀνείλετο ἡ θυγάτηρ Φαραώ, καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν.
Mais ayant été exposé, la fille de Pharaon le recueillit, et l'éleva pour en faire son fils.
21
22
Καὶ ἐπαιδεύθη Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς [ἐν]) πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων: ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις. (N ἔργοις ἔργοις αὐτοῦ)
Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Egyptiens ; et il était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres.
22
23
Ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς (N τεσσαρακονταετὴς τεσσερακονταετὴς) χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
Mais quand il eut atteint l'âge de quarante ans, il lui monta au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël.
23
24
Καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον, ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύπτιον:
Et en ayant vu un qu'on maltraitait, il prit sa défense, et vengea celui qui était opprimé, en frappant l'Egyptien.
24
25
ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ (N αὐτοῦ ὅτι [αὐτοῦ] ὅτι) ὅτι ὁ θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν αὐτοῖς (N αὐτοῖς σωτηρίαν σωτηρίαν αὐτοῖς) σωτηρίαν: οἱ δὲ οὐ συνῆκαν.
Or il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent point.
25
26
Τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις, καὶ συνήλασεν (N συνήλασεν συνήλλασσεν) αὐτοὺς εἰς εἰρήνην, εἰπών, Ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε ὑμεῖς: (N ὑμεῖς ) ἵνα (N ἵνα τί ἱνατί) τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;
Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhortait à la paix, disant : Hommes, vous êtes frères ; pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?
26
27
Ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτόν, εἰπών, Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ’ ἡμᾶς; (Β ἡμᾶς ἡμῶν) (N ἡμᾶς ἡμῶν)
Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant : Qui t'a établi chef et juge sur nous ?
27
28
Μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες χθὲς (N χθὲς ἐχθὲς) τὸν Αἰγύπτιον;
Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Egyptien ?
28
29
Ἔφυγεν δὲ Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο.
Or Moïse s'enfuit à cette parole, et il demeura comme étranger au pays de Madian, où il engendra deux fils.
29
30
Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα, (N τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα) ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος κυρίου (N κυρίου ) ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου.
Et quarante ans s'étant écoulés, un ange lui apparut dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme de feu d'un buisson.
30
31
Ὁ δὲ Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) ἰδὼν ἐθαύμαζεν (Β ἐθαύμαζεν ἐθαύμασεν) τὸ ὅραμα: προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο φωνὴ κυρίου πρὸς (N πρὸς αὐτόν ) αὐτόν,
Et Moïse, voyant cela, s'étonnait de cette vision ; et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre :
31
32
Ἐγὼ ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου, ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ (N ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ) θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ. Ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι.
Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Mais Moïse, tout tremblant, n'osait regarder.
32
33
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριος, Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου: ὁ γὰρ τόπος ἐν (N ἐν ἐφ’) ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν.
Et le Seigneur lui dit : Ote les souliers de tes pieds ; car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
33
34
Ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα: καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς: καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστελῶ (N ἀποστελῶ ἀποστείλω) σε εἰς Αἴγυπτον.
J'ai vu, j'ai vu l'oppression de mon peuple en Egypte, et j'ai entendu leur gémissement, et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant viens, que je t'envoie en Egypte.
34
35
Τοῦτον τὸν Μωσῆν (N Μωσῆν Μωϋσῆν) ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες, Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον ὁ θεὸς ἄρχοντα (N θεὸς θεὸς [καὶ]) καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν (N ἀπέστειλεν ἐν ἀπέσταλκεν σὺν) ἐν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ.
Ce Moïse qu'ils avaient renié, en disant : Qui t'a établi chef et juge ? c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'assistance de l'ange qui lui était apparu dans le buisson.
35
36
Οὗτος ἐξήγαγεν αὐτούς, ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαράκοντα. (N τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα)
C'est lui qui les fit sortir en faisant des prodiges et des miracles en Egypte et dans la mer Rouge et au désert pendant quarante ans.
36
37
Οὗτός ἐστιν ὁ Μωσῆς (N Μωσῆς ὁ εἰπὼν Μωϋσῆς ὁ εἴπας) ὁ εἰπὼν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος (N κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ θεὸς) ὁ θεὸς ἡμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ.
C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël : Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères, comme moi.
37
38
Οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν: ὃς ἐδέξατο λόγον (Β λόγον λόγια) (N λόγον λόγια) ζῶντα δοῦναι ἡμῖν:
C'est lui qui, dans l'assemblée, au désert, fut avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos pères ; c'est lui qui reçut des oracles vivants pour nous les donner.
38
39
ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἀπώσαντο, καὶ ἐστράφησαν τῇ (N τῇ καρδίᾳ ἐν ταῖς καρδίαις) καρδίᾳ αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον,
C'est à lui que nos pères ne voulurent point obéir, mais ils le repoussèrent et tournèrent leurs cœurs vers l'Egypte ;
39
40
εἰπόντες τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν: ὁ γὰρ Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν (N γέγονεν ἐγένετο) αὐτῷ.
en disant à Aaron : Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous ; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Egypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé.
40
41
Καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν.
Et, en ces jours-là, ils firent un veau et ils offrirent un sacrifice à l'idole, et ils se réjouissaient des œuvres de leurs mains.
41
42
Ἔστρεψεν δὲ ὁ θεός, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ: καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσαράκοντα (N τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα) ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ;
Mais Dieu se détourna, et les livra au culte de l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes : M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices durant quarante ans dans le désert, maison d'Israël ?
42
43
Καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολόχ, καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν (N ὑμῶν Ῥεμφάν [ὑμῶν] Ῥαιφάν) Ῥεμφάν, (Β Ῥεμφάν Ρεφάν) τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς: καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος.
Et vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile du dieu Rephan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au delà de Babylone.
43
44
Ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωσῇ, (N Μωσῇ Μωϋσῇ) ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει.
Nos pères avaient dans le désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné Celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu.
44
45
Ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῶσεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυίδ:
L'ayant reçu à leur tour, nos pères, avec Josué, l'introduisirent dans le pays conquis sur les nations que Dieu chassa devant nos pères jusqu'aux jours de David ;
45
46
ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ θεῷ (N θεῷ οἴκῳ) Ἰακώβ.
qui trouva grâce devant Dieu et demanda de trouver une demeure pour le Dieu de Jacob.
46
47
Σολομῶν δὲ ᾠκοδόμησεν (N ᾠκοδόμησεν οἰκοδόμησεν) αὐτῷ οἶκον.
Mais ce fut Salomon qui lui bâtit une maison.
47
48
Ἀλλ’ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς (N ναοῖς ) κατοικεῖ, καθὼς ὁ προφήτης λέγει,
Toutefois le Très-Haut n'habite point dans des temples faits par la main des hommes, comme le prophète le dit :
48
49
Ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου: ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; λέγει κύριος: ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;
Le ciel est mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds : Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ?
49
50
Οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα;
N'est-ce pas ma main qui fait toutes ces choses ?
50
51
(Π) Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ (N τῇ καρδίᾳ καρδίαις) καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε: ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς.
Hommes de col roide, et incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours à l'Esprit saint, vous aussi, comme vos pères !
51
52
Τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; Καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε: (N γεγένησθε ἐγένεσθε)
Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Et ils ont tué ceux qui avaient annoncé d'avance la venue du Juste, que vous maintenant vous avez livré et dont vous êtes devenus les meurtriers ;
52
53
οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε.
vous qui avez reçu la loi dans des ordonnances d'anges, et qui ne l'avez point gardée !...
53
54
(Π) Ἀκούοντες δὲ ταῦτα, διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν, καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ’ αὐτόν.
Entendant ces choses, ils frémissaient de fureur dans leurs cœurs, et ils grinçaient des dents contre lui.
54
55
Ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανόν, εἶδεν δόξαν θεοῦ, καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ,
Mais lui, rempli d'Esprit saint, les yeux fixés au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu.
55
56
καὶ εἶπεν, Ἰδού, θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους, (N ἀνεῳγμένους διηνοιγμένους) καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ.
Et il dit : Voici, je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
56
57
Κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ, συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ’ αὐτόν:
Or, poussant de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui ;
57
58
καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως, ἐλιθοβόλουν: καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια παρὰ (N παρὰ αὐτῶν παρὰ) τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου.
et l'ayant jeté hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul.
58
59
Καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα, Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου.
Et ils lapidaient Etienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon esprit !
59
60
Θεὶς δὲ τὰ γόνατα, ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ, Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν (N τὴν ἁμαρτίαν ταύτην ταύτην τὴν ἁμαρτίαν) ἁμαρτίαν ταύτην. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη.
Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte : Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et quand il eut dit cela, il s'endormit.
60