Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     23ACTES     23
1
Ἀτενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας.
Paul fixant ses regards sur le sanhédrin, dit : Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour.
1
2
Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἀνανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα.
Mais le souverain sacrificateur Ananias commanda à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche.
2
3
Τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν, Τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός, τοῖχε κεκονιαμένε: καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι;
Alors Paul lui dit : Dieu te frappera, muraille blanchie ! Toi aussi, tu sièges pour me juger selon la loi, et, transgressant la loi, tu ordonnes qu'on me frappe ?
3
4
Οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς;
Et ceux qui étaient près lui dirent : Tu injuries le souverain sacrificateur de Dieu ?
4
5
Ἔφη τε ὁ Παῦλος, Οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς: γέγραπται γάρ, Ἄρχοντα (N Ἄρχοντα ὅτι Ἄρχοντα) τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.
Et Paul dit : Je ne savais pas, frères, qu'il fût souverain sacrificateur ; car il est écrit : Tu ne parleras point mal contre un chef de ton peuple.
5
6
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν (N ἔκραξεν ἔκραζεν) ἐν τῷ συνεδρίῳ, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου: (N Φαρισαίου Φαρισαίων) περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ (N ἐγὼ κρίνομαι [ἐγὼ] κρίνομαι) κρίνομαι.
Or Paul sachant qu'une partie du conseil étaient des sadducéens, et l'autre des pharisiens, s'écria au milieu du sanhédrin : Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisiens ; c'est au sujet de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement.
6
7
Τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλήσαντος, (N λαλήσαντος εἰπόντος) ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων, (Β Φαρισαίων Φαρισαίων καὶ τῶν Σαδδουκαίων) (N Φαρισαίων Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων) καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος.
Et comme il disait cela, il s'éleva une altercation entre les pharisiens et les sadducéens ; et l'assemblée se divisa.
7
8
Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν, μηδὲ (N μηδὲ μήτε) ἄγγελον, μήτε πνεῦμα: Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα.
Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, ni d'ange ni d'esprit ; tandis que les pharisiens admettent l'un et l'autre.
8
9
Ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη: καὶ ἀναστάντες οἱ (N οἱ γραμματεῖς τινὲς τῶν γραμματέων) γραμματεῖς τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ: εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος, μὴ (N μὴ θεομαχῶμεν ) θεομαχῶμεν.
Et il se fit une grande clameur. Et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, disputaient violemment, en disant : Nous ne trouvons aucun mal en cet homme ; mais si un esprit ou un ange lui a parlé ? [Ne combattons pas contre Dieu.]
9
10
Πολλῆς δὲ γενομένης (N γενομένης γινομένης) στάσεως, εὐλαβηθεὶς (N εὐλαβηθεὶς φοβηθεὶς) ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ’ αὐτῶν, ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβῆναι (N καταβῆναι καὶ καταβὰν) καὶ ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν.
Et comme une grande agitation se produisait, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, ordonna que la troupe descendit pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire dans la forteresse.
10
11
(Π) Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν, Θάρσει Παῦλε: (N Παῦλε ) ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτως (N οὕτως οὕτω) σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι.
Mais la nuit suivante, le Seigneur lui apparut et dit : Prends courage ; car, comme tu as rendu témoignage à Jérusalem de ce qui me concerne, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome.
11
12
(Π) Γενομένης δὲ ἡμέρας, ποιήσαντές τινες (N τινες τῶν Ἰουδαίων συστροφήν συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι) τῶν Ἰουδαίων συστροφήν, ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς, λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον.
Mais, quand le jour fut venu, les Juifs, ayant fait un complot, firent des imprécations contre eux-mêmes, disant qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient qu'ils n'eussent tué Paul.
12
13
Ἦσαν δὲ πλείους τεσσαράκοντα (N τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα) οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν πεποιηκότες: (N πεποιηκότες ποιησάμενοι)
Or ils étaient plus de quarante qui avaient fait cette conjuration,
13
14
οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτούς, μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον.
et, s'étant rendus vers les principaux sacrificateurs et les anciens, ils dirent : Nous avons juré, avec des imprécations contre nous-mêmes, de ne rien manger que nous n'ayons tué Paul.
14
15
Νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως αὔριον (N αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς καταγάγῃ αὐτὸν εἰς) αὐτὸν καταγάγῃ (Β αὐτὸν καταγάγῃ καταγάγῃ αὐτὸν) πρὸς ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ: ἡμεῖς δέ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτόν, ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.
Vous donc maintenant intervenez, avec le sanhédrin, auprès du tribun, afin qu'il le fasse amener devant vous, comme si vous vouliez vous informer plus exactement de son affaire ; et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer.
15
16
Ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὸ (N τὸ ἔνεδρον τὴν ἐνέδραν) ἔνεδρον, παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολήν, ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ.
Mais le fils de la sœur de Paul, ayant ouï parler du guet-apens, vint, et étant entré dans la forteresse, le rapporta à Paul.
16
17
Προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων ἔφη, Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον: ἔχει γάρ τι (N τι ἀπαγγεῖλαι ἀπαγγεῖλαί τι) ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ.
Et Paul ayant appelé un des centeniers, lui dit : Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter.
17
18
Ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον, καί φησιν, Ὁ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν νεανίαν (N νεανίαν νεανίσκον) ἀγαγεῖν πρός σε, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι.
Il le prit donc avec lui et le mena vers le tribun, et dit : Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire.
18
19
Ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος, καὶ ἀναχωρήσας κατ’ ἰδίαν ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι;
Et le tribun le prenant par la main et s'étant retiré à l'écart, lui demandait : Qu'est-ce que tu as à me rapporter ?
19
20
Εἶπεν δὲ ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε, ὅπως αὔριον εἰς (N εἰς τὸ συνέδριον καταγάγῃς τὸν Παῦλον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον) τὸ συνέδριον καταγάγῃς τὸν Παῦλον, ὡς μέλλοντά (Β μέλλοντά μέλλοντές) (N μέλλοντά μέλλον) τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ.
Et il dit : Les Juifs ont résolu de te prier de faire descendre demain Paul dans le sanhédrin, sous prétexte de s'informer plus exactement de son affaire.
20
21
Σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς: ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, (N τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα) οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν: καὶ νῦν ἕτοιμοί (N ἕτοιμοί εἰσιν εἰσιν ἕτοιμοι) εἰσιν προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.
Toi donc, ne te fie pas à eux ; car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne manger ni boire qu'ils ne l'aient tué ; et maintenant ils sont prêts, attendant ta promesse.
21
22
Ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσεν τὸν νεανίαν, (N νεανίαν νεανίσκον) παραγγείλας Μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός με.
Le tribun renvoya le jeune homme, après lui avoir donné cet ordre : Ne dis à personne que tu m'as fait connaître ces choses.
22
23
Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς (N τινὰς [τινὰσ]) τῶν ἑκατοντάρχων εἶπεν, Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα, καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός:
Et ayant appelé deux des centeniers, il dit : Tenez prêts, dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, soixante et dix cavaliers, et deux cents archers, pour aller jusqu'à Césarée.
23
24
κτήνη τε παραστῆσαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσιν πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα:
Et il leur commanda de préparer des montures, afin qu'ayant mis Paul dessus, ils le mènent sain et sauf au gouverneur Félix.
24
25
γράψας ἐπιστολὴν περιέχουσαν (N περιέχουσαν ἔχουσαν) τὸν τύπον τοῦτον:
Il écrivit une lettre en ces termes :
25
26
(Π) Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν.
Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut !
26
27
Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλληφθέντα (N συλληφθέντα συλλημφθέντα) ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ’ αὐτῶν, ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλόμην (N ἐξειλόμην αὐτόν ἐξειλάμην) αὐτόν, μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν.
Cet homme avait été saisi par les Juifs et allait être tué par eux, quand je suis survenu avec la troupe et le leur ai arraché, ayant appris qu'il était Romain.
27
28
Βουλόμενος δὲ (N δὲ γνῶναι τε ἐπιγνῶναι) γνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατήγαγον αὐτὸν (N αὐτὸν ) εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν:
Et voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai fait descendre dans leur sanhédrin.
28
29
ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν ἄξιον (N ἄξιον δὲ ἄξιον) θανάτου ἢ δεσμῶν ἔγκλημα (N ἔγκλημα ἔχοντα ἔχοντα ἔγκλημα) ἔχοντα.
J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions de leur loi, mais qu'il n'était l'objet d'aucune imputation qui méritât la mort ou les liens.
29
30
Μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα μέλλειν (N μέλλειν ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔσεσθαι) ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρός σε, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν τὰ (N τὰ [τὰ]) πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. Ἔρρωσο. (N Ἔρρωσο )
Et ayant été averti qu'un guet-apens devait être dressé contre cet homme, je l'ai aussitôt envoyé auprès de toi, ayant aussi fait savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à parler contre lui devant toi.
30
31
(Π) Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς, ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον διὰ τῆς (N τῆς ) νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα.
Les soldats donc, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le menèrent de nuit à Antipatris.
31
32
Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς πορεύεσθαι (N πορεύεσθαι ἀπέρχεσθαι) σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν:
Et le lendemain, ayant laissé les cavaliers s'en aller avec lui, ils s'en retournèrent à la forteresse.
32
33
οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ.
Les cavaliers étant arrivés à Césarée, et ayant remis la lettre au gouverneur, lui présentèrent aussi Paul.
33
34
Ἀναγνοὺς δὲ ὁ (N ὁ ἡγεμών ) ἡγεμών, καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχίας (N ἐπαρχίας ἐπαρχείας) ἐστίν, καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας,
Et quand il l'eut lue, il lui demanda de quelle province il était ; et ayant appris qu'il était de Cilicie,
34
35
Διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται. Ἐκέλευσέν (N Ἐκέλευσέν τε αὐτὸν Κελεύσας) τε αὐτὸν ἐν τῷ πραιτωρίῳ Ἡρῴδου (N Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν) φυλάσσεσθαι.
il lui dit : Je t'entendrai quand tes accusateurs seront aussi venus. Et il ordonna qu'il fût gardé dans le prétoire d'Hérode.
35