Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     9ACTES     9
1
Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ,
Or Saul, respirant encore menace et meurtre contre les disciples du Seigneur, alla vers le souverain sacrificateur
1
2
ᾐτήσατο παρ’ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ.
et lui demanda des lettres pour Damas, à l'adresse des synagogues ; afin que, s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la secte, il les amenât, hommes et femmes, liés à Jérusalem.
2
3
Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ: καὶ (N καὶ ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ) ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ:
Or, comme il était en chemin, il arriva qu'il approchait de Damas et tout à coup resplendit autour de lui une lumière venant du ciel ;
3
4
καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις;
et étant tombé à terre, il entendit une voix lui disant : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?
4
5
Εἶπεν δέ, Τίς εἶ, κύριε; Ὁ δὲ κύριος (N κύριος εἶπεν ) εἶπεν, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις:
Et il dit : Qui es-tu, Seigneur ? Et lui : Je suis Jésus, que tu persécutes.
5
6
ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί (N τί ὅ τί) σε δεῖ ποιεῖν.
Mais lève-toi et entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire.
6
7
Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, (Β ἐνεοί ἐννεοί) ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες.
Or les hommes qui faisaient route avec lui s'étaient arrêtés muets, entendant bien la voix, mais ne voyant personne.
7
8
Ἠγέρθη δὲ ὁ (N ) Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς: ἀνεῳγμένων τε (N τε δὲ) τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, οὐδένα (N οὐδένα οὐδὲν) ἔβλεπεν, χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.
Et Saul se leva de terre, mais, ses yeux étant ouverts, il ne voyait rien ; et, le menant par la main, ils le conduisirent à Damas.
8
9
Καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.
Et pendant trois jours il fut ne voyant point, et il ne mangea ni ne but.
9
10
(Π) Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἀνανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ (N ὁ κύριος ἐν ὁράματι ἐν ὁράματι ὁ κύριος) κύριος ἐν ὁράματι, Ἀνανία. Ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε.
Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Et le Seigneur lui dit dans une vision : Ananias ! Et il répondit : Me voici, Seigneur.
10
11
Ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα: ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,
Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la rue appelée la rue Droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul, de Tarse ; car voici, il prie ;
11
12
καὶ εἶδεν ἐν (N ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἀνανίαν ἄνδρα [ἐν ὁράματι] Ἁνανίαν ὀνόματι) ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἀνανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, (N χεῖρα [τὰσ] χεῖρας) ὅπως ἀναβλέψῃ.
et il a vu en vision un homme nommé Ananias, entrant et lui imposant les mains, afin qu'il recouvre la vue.
12
13
Ἀπεκρίθη δὲ Ἀνανίας, Κύριε, ἀκήκοα (N ἀκήκοα ἤκουσα) ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ ἐποίησεν (N ἐποίησεν τοῖς ἁγίοις σου τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν) τοῖς ἁγίοις σου ἐν Ἱερουσαλήμ:
Mais Ananias répondit : Seigneur, j'ai entendu dire de cet homme, par plusieurs personnes, combien de maux il a faits à tes saints dans Jérusalem,
13
14
καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων, δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου.
Et ici il a pouvoir, de la part des principaux sacrificateurs, de lier tous ceux qui invoquent ton nom.
14
15
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς μοι (N μοι ἐστὶν ἐστίν μοι) ἐστὶν οὗτος, τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ (N καὶ τε καὶ) βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ:
Mais le Seigneur lui dit : Va ; car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations, et devant les rois, et devant les fils d'Israël ;
15
16
ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν.
car je lui montrerai tout ce qu'il faut qu'il souffre pour mon nom.
16
17
Ἀπῆλθεν δὲ Ἀνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, ὁ (N με με Ἰησοῦς) ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.
Et Ananias s'en alla, et il entra dans la maison, et imposant les mains à Saul il dit : Saul, frère, le Seigneur m'a envoyé, Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit saint.
17
18
Καὶ εὐθέως ἀπέπεσον (N ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς) ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε καὶ (Β τε καὶ τε παραχρῆμα, καὶ) ἀναστὰς ἐβαπτίσθη,
Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue ; et s'étant levé, il fut baptisé.
18
19
καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. (Π) Ἐγένετο δὲ ὁ (N ὁ Σαῦλος ) Σαῦλος μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς.
Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent.

Or il fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas.
19
20
Καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν χριστόν, (N χριστόν Ἰησοῦν) ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
Et aussitôt dans les synagogues il prêchait Jésus, disant que c'est lui le Fils de Dieu.
20
21
Ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν (N ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰερουσαλὴμ) Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐλήλυθεν (N ἐλήλυθεν ἐληλύθει) ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;
Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient et disaient : N'est-ce pas là celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et qui était venu ici exprès pour les emmener liés aux principaux sacrificateurs ?
21
22
Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ συνέχυνεν (N συνέχυνεν τοὺς συνέχυννεν [τοὺσ]) τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός.
Mais Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ.
22
23
(Π) Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν:
Mais lorsqu'un assez grand nombre de jours furent accomplis, les Juifs se concertèrent pour le tuer.
23
24
ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. Παρετήρουν (N Παρετήρουν τε Παρετηροῦντο δὲ καὶ) τε τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτός, ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν:
Mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. Or ils gardaient même les portes de la ville jour et nuit, afin de le tuer.
24
25
λαβόντες δὲ αὐτὸν (N αὐτὸν οἱ μαθηταὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ) οἱ μαθηταὶ νυκτός, καθῆκαν (N καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτόν) διὰ τοῦ τείχους, χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.
Mais ses disciples, l'ayant pris de nuit, le descendirent par la muraille, en le dévalant dans une corbeille.
25
26
(Π) Παραγενόμενος δὲ ὁ (N ὁ Σαῦλος ἐν Ἱερουσαλήμ ἐπειρᾶτο εἰς Ἰερουσαλήμ ἐπείραζεν) Σαῦλος ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς: καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής.
Or étant arrivé à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples ; et tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple.
26
27
Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον, καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.
Mais Barnabas le prit avec lui et le mena aux apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, il avait vu le Seigneur, et que celui-ci lui avait parlé ; et comment à Damas il avait franchement prêché au nom de Jésus.
27
28
Καὶ ἦν μετ’ αὐτῶν εἰσπορευόμενος (Β εἰσπορευόμενος εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος) εἰς (Β εἰς ἐν) (N εἰς καὶ ἐκπορευόμενος εἰς) Ἱερουσαλήμ, καὶ (N καὶ παρρησιαζόμενος παρρησιαζόμενος) παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, (N Ἰησοῦ )
Et il allait et venait avec eux dans Jérusalem, s'exprimant avec hardiesse au nom du Seigneur [Jésus] ;
28
29
ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς: οἱ δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν (N αὐτὸν ἀνελεῖν ἀνελεῖν αὐτόν) ἀνελεῖν.
et il parlait et disputait avec les Hellénistes ; mais eux cherchaient à le tuer.
29
30
Ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν, καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν.
Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse.
30
31
Αἱ (N Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία) μὲν οὖν ἐκκλησίαι καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχον (N εἶχον εἰρήνην οἰκοδομούμεναι καὶ πορευόμεναι εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη) εἰρήνην οἰκοδομούμεναι, καὶ πορευόμεναι τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνοντο. (N ἐπληθύνοντο ἐπληθύνετο)
L'Eglise était donc en paix par toute la Judée, la Galilée et la Samarie, étant édifiée et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle était multipliée par l'assistance du Saint-Esprit.
31
32
(Π) Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. (N Λύδδαν Λύδδα)
Et il arriva que Pierre, visitant tous les saints, descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde.
32
33
Εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν (N Αἰνέαν ὀνόματι ὀνόματι Αἰνέαν) ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραββάτῳ, (Β κραββάτῳ κραββάτου) (N κραββάτῳ κραβάττου) ὃς ἦν παραλελυμένος.
Et il trouva là un homme nommé Enée, couché sur un lit depuis huit ans : il était paralytique.
33
34
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ (N ὁ χριστός χριστός) χριστός: ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη.
Et Pierre lui dit : Enée, Jésus-Christ te guérit ; lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt il se leva.
34
35
Καὶ εἶδον (N εἶδον εἶδαν) αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν (N Λύδδαν καὶ τὸν Ἀσσάρωνα Λύδδα καὶ τὸν Σαρῶνα) καὶ τὸν Ἀσσάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον.
Et tous ceux qui habitaient Lydde et le Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur.
35
36
(Π) Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβηθά, (N Ταβηθά Ταβιθά) ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς: αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν (N ἀγαθῶν ἔργων ἔργων ἀγαθῶν) ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει.
Or à Joppé il y avait parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas ; cette femme abondait en bonnes œuvres et en aumônes qu'elle faisait.
36
37
Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν: λούσαντες δὲ αὐτὴν (N αὐτὴν ἔθηκαν ἔθηκαν [αὐτὴν]) ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ.
Mais il arriva, en ces jours-là, qu'étant tombée malade, elle mourut. Et après qu'on l'eut lavée, on la déposa dans une chambre haute.
37
38
Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης (N Λύδδης Λύδδας) τῇ Ἰόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν πρὸς (N πρὸς δύο ἄνδρας πρὸς) αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι (N ὀκνῆσαι ὀκνήσῃς) διελθεῖν ἕως αὐτῶν. (N αὐτῶν ἡμῶν)
Or Lydde étant près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre était à Lydde, envoyèrent vers lui deux hommes, lui faisant cette prière : Ne tarde pas à venir jusqu'à nous !
38
39
Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς: ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ’ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς.
Et Pierre s'étant levé alla avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit à la chambre haute. Et toutes les veuves se présentèrent à lui en pleurant et en lui montrant toutes les tuniques et les manteaux que Dorcas faisait, lorsqu'elle était avec elles.
39
40
Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς (N θεὶς καὶ θεὶς) τὰ γόνατα προσηύξατο: καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα, εἶπεν, Ταβηθά, (N Ταβηθά Ταβιθά) ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς: καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν.
Mais Pierre les ayant tous fait sortir, et s'étant mis à genoux, pria ; et, se tournant vers le corps, il dit : Tabitha, lève-toi ! Et elle ouvrit les yeux ; et voyant Pierre, elle s'assit.
40
41
Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν αὐτήν: φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν.
Et lui ayant donné la main, il la fit lever ; et ayant appelé les saints et les veuves, il la présenta vivante.
41
42
Γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ’ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ (N πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπίστευσαν πολλοὶ) ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν κύριον.
Or cela fut connu dans tout Joppé ; et plusieurs crurent au Seigneur.
42
43
Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι αὐτὸν (N αὐτὸν ) ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ.
Et il arriva que Pierre demeura un certain nombre de jours à Joppé, chez un certain Simon, corroyeur.
43