Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     16ACTES     16
1
Κατήντησεν δὲ εἰς (N εἰς [καὶ] εἰς) Δέρβην καὶ Λύστραν: (N Λύστραν εἰς Λύστραν) καὶ ἰδού, μαθητής τις ἦν ἐκεῖ, ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικός τινος (N τινος ) Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ Ἕλληνος:
Or il arriva à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle, mais d'un père grec,
1
2
ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν.
auquel les frères qui étaient à Lystre et à Iconium rendaient un bon témoignage.
2
3
Τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν, διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις: ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες τὸν (N τὸν πατέρα αὐτοῦ ὅτι Ἕλλην ὅτι Ἕλλην ὁ πατὴρ αὐτοῦ) πατέρα αὐτοῦ, ὅτι Ἕλλην ὑπῆρχεν.
Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient en ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec.
3
4
Ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδουν (N παρεδίδουν παρεδίδοσαν) αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ (N καὶ τῶν καὶ) τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ. (N Ἱερουσαλήμ Ἱεροσολύμοις)
Et comme ils parcouraient les villes, ils leur transmettaient, pour les observer, les ordonnances rendues par les apôtres et les anciens de Jérusalem.
4
5
Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ’ ἡμέραν.
Ainsi les Eglises s'affermissaient dans la foi, et croissaient en nombre, de jour en jour.
5
6
(Π) Διελθόντες (N Διελθόντες Διῆλθον) δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν (N τὴν Γαλατικὴν Γαλατικὴν) Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ,
Or ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie.
6
7
ἐλθόντες κατὰ (N ἐλθόντες ἐλθόντες δὲ) τὴν Μυσίαν ἐπείραζον κατὰ (N κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι) τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι: καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα: (N πνεῦμα πνεῦμα Ἰησοῦ)
Et étant venus près de la Mysie, ils essayaient d'entrer en Bithynie ; mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.
7
8
παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα.
Et ayant franchi la Mysie, ils descendirent à Troas.
8
9
Καὶ ὅραμα διὰ τῆς (N τῆς [τῆσ]) νυκτὸς ὤφθη (N ὤφθη τῷ Παύλῳ τῷ Παύλῳ ὤφθη) τῷ Παύλῳ: ἀνήρ τις (N τις ἦν Μακεδὼν Μακεδών τις ἦν) ἦν Μακεδὼν ἑστώς, (N ἑστώς ἑστὼς καὶ) παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν, βοήθησον ἡμῖν.
Et une vision apparut à Paul pendant la nuit : un homme macédonien se tenait là, et il le priait et disait : Passe en Macédoine et secours-nous.
9
10
Ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν (N τὴν ) Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ κύριος (N κύριος θεὸς) εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.
Dès qu'il eut vu cette vision, nous cherchâmes aussitôt à passer en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à leur annoncer l'Evangile.
10
11
(Π) Ἀναχθέντες οὖν (N οὖν ἀπὸ τῆς δὲ ἀπὸ) ἀπὸ τῆς Τρῳάδος, εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην, τῇ τε (N τε δὲ) ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν, (N Νεάπολιν Νέαν Πόλιν)
Etant donc partis de Troas, nous cinglâmes directement vers la Samothrace, et le lendemain vers Néapolis.
11
12
ἐκεῖθέν (N ἐκεῖθέν τε κἀκεῖθεν) τε εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη (N πρώτη τῆς πρώτη[σ]) τῆς μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολωνεία: (N κολωνεία κολωνία) ἦμεν δὲ ἐν αὐτῇ (N αὐτῇ ταύτῃ) τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς.
Et de là nous allâmes à Philippes, qui est la première ville de ce district de la Macédoine, et une colonie. Et nous séjournâmes quelques jours dans cette ville.
12
13
Τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πόλεως (N πόλεως πύλης) παρὰ ποταμόν, οὗ ἐνομίζετο (N ἐνομίζετο προσευχὴ ἐνομίζομεν προσευχὴν) προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν.
Le jour du sabbat nous allâmes hors de la porte, près d'une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui s'y étaient assemblées.
13
14
Καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν θεόν, ἤκουεν: ἧς ὁ κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν, προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου.
Et une certaine femme, nommée Lydie, de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui craignait Dieu, écoutait ; et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses que Paul disait.
14
15
Ὡς δὲ ἐβαπτίσθη, καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου, μείνατε. (N μείνατε μένετε) Καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.
Or, dès qu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous pria, en disant : Si vous m'avez jugée fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y ; et elle nous y obligea.
15
16
(Π) Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχήν, (N προσευχήν τὴν προσευχήν) παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα Πύθωνος (N Πύθωνος ἀπαντῆσαι Πύθωνα ὑπαντῆσαι) ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς, μαντευομένη.
Or, il arriva, comme nous allions au lieu de prière, qu'une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, apportait un grand profit à ses maîtres, nous rencontra.
16
17
Αὕτη κατακολουθήσασα (N κατακολουθήσασα κατακολουθοῦσα) τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν, (Β καὶ ἡμῖν καὶ τῷ Σίλᾳ) ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν (N ἡμῖν ὁδὸν ὑμῖν ὁδὸν) ὁδὸν σωτηρίας.
Elle nous suivait, Paul et nous, et criait, disant : Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut.
17
18
Τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. Διαπονηθεὶς δὲ ὁ (N ) Παῦλος, καὶ ἐπιστρέψας, τῷ πνεύματι εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ (N τῷ ὀνόματι ὀνόματι) ὀνόματι Ἰησοῦ χριστοῦ, ἐξελθεῖν ἀπ’ αὐτῆς. Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.
Or elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'esprit : Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même.
18
19
(Π) Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν, εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας,
Mais ses maîtres, voyant disparaître l'espérance de leur gain., se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique, devant les magistrats.
19
20
καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες,
Et les ayant conduits aux préteurs, ils dirent : Ces hommes-là troublent notre ville ; ce sont des Juifs,
20
21
καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν, Ῥωμαίοις οὖσιν.
et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains.
21
22
Καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ’ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρρήξαντες (N περιρρήξαντες περιρήξαντες) αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν.
Et la foule se souleva contre eux, et les préteurs firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'ils fussent battus de verges.
22
23
Πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς:
Et après qu'on leur eut infligé beaucoup de coups, ils les jetèrent en prison, ordonnant au geôlier de les garder sûrement.
23
24
ὅς, παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφώς, (N εἰληφώς λαβών) ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακήν, καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν (N αὐτῶν ἠσφαλίσατο ἠσφαλίσατο αὐτῶν) ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον.
Celui-ci ayant reçu un tel ordre, les jeta dans la prison intérieure, et fixa leurs pieds dans les ceps.
24
25
Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι:
Or, sur le minuit, Paul et Silas, étant en prières, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient.
25
26
ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου: ἀνεῴχθησάν (N ἀνεῴχθησάν τε ἠνεῴχθησαν δὲ) τε παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη.
Et tout d'un coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et aussitôt toutes les portes furent ouvertes, et les liens de tous furent détachés.
26
27
Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος μάχαιραν, (N μάχαιραν ἔμελλεν [τὴν] μάχαιραν ἤμελλεν) ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους.
Et le geôlier, s'étant réveillé et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis.
27
28
Ἐφώνησεν δὲ φωνῇ (N φωνῇ μεγάλῃ ὁ μεγάλῃ φωνῇ [ὁ]) μεγάλῃ ὁ Παῦλος λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν: ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε.
Mais Paul lui cria d'une voix forte : Ne te fais point de mal ; car nous sommes tous ici.
28
29
Αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ (N τῷ Σίλᾳ [τῷ] Σιλᾷ) Σίλᾳ,
Et ayant demandé de la lumière, il entra précipitamment, et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas ;
29
30
καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη, Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ;
et les ayant conduits dehors, il dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?
30
31
Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν χριστόν, (N χριστόν ) καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου.
Et eux dirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.
31
32
Καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ (N καὶ πᾶσιν σὺν πᾶσιν) πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.
32
33
Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα.
Et les ayant pris à cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens.
33
34
Ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιᾶτο (N ἠγαλλιᾶτο πανοικὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ) πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ.
Et les ayant conduits dans sa maison, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa maison de ce qu'il avait cru en Dieu.
34
35
(Π) Ἡμέρας δὲ γενομένης, ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους.
Or le jour étant venu, les préteurs envoyèrent les licteurs, disant : Relâche ces hommes.
35
36
Ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους (N τούτους [τούτουσ]) πρὸς τὸν Παῦλον ὅτι Ἀπεστάλκασιν (N Ἀπεστάλκασιν Ἀπέσταλκαν) οἱ στρατηγοί, ἵνα ἀπολυθῆτε: νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ.
Et le geôlier rapporta ces paroles à Paul : Les préteurs ont envoyé dire qu'on vous relâchât ; sortez donc maintenant, et vous en allez en paix.
36
37
Ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ, ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλον (N ἔβαλον ἔβαλαν) εἰς φυλακήν, καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; Οὐ γάρ: ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἐξαγαγέτωσαν. (N ἐξαγαγέτωσαν ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν)
Mais Paul leur dit : Après nous avoir battus de verges publiquement, sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison ; et maintenant ils nous mettent dehors en secret ! Non certes, mais qu'ils viennent eux-mêmes et nous conduisent dehors.
37
38
Ἀνήγγειλαν (N Ἀνήγγειλαν Ἀπήγγειλαν) δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα: καὶ (N καὶ ἐφοβήθησαν ἐφοβήθησαν δὲ) ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν,
Et les licteurs rapportèrent ces paroles aux préteurs. Ceux-ci prirent peur en apprenant qu'ils étaient Romains.
38
39
καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἐξελθεῖν (N ἐξελθεῖν ἀπελθεῖν ἀπὸ) τῆς πόλεως.
Et ils vinrent les apaiser, et les ayant conduits hors de la prison, ils leur demandaient de quitter la ville.
39
40
Ἐξελθόντες δὲ ἐκ (N ἐκ ἀπὸ) τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν Λυδίαν: καὶ ἰδόντες τοὺς (N τοὺς ἀδελφούς παρεκάλεσαν αὐτούς παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφούς) ἀδελφούς, παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξῆλθον. (N ἐξῆλθον ἐξῆλθαν)
Et étant sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie ; et ayant vu les frères, ils les exhortèrent et partirent.
40