Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     19ACTES     19
1
Ἐγένετο δέ, ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν (N ἐλθεῖν [κατ]ελθεῖν) εἰς Ἔφεσον: καὶ εὑρών (N εὑρών εὑρεῖν) τινας μαθητὰσ
Or il arriva, pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir parcouru les contrées supérieures, vint à Ephèse, et y trouva quelques disciples ;
1
2
εἶπεν (N εἶπεν εἶπέν τε) πρὸς αὐτούς, Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; Οἱ δὲ εἶπον (N εἶπον ) πρὸς αὐτόν, Ἀλλ’ οὐδὲ (N οὐδὲ οὐδ’) εἰ πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν, ἠκούσαμεν.
et il leur dit : Avez-vous reçu l'Esprit saint quand vous êtes devenus croyants ? Ils lui répondirent : Mais nous n'avons pas même ouï dire s'il y a un Esprit saint.
2
3
Εἶπέν τε πρὸς (N πρὸς αὐτούς ) αὐτούς, Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα.
Et il leur dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Ils répondirent : Du baptême de Jean.
3
4
Εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἰωάννης μὲν (N μὲν ) ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ’ ἔστιν, εἰς τὸν χριστὸν (N χριστὸν ) Ἰησοῦν.
Alors Paul dit : Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus.
4
5
Ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
Ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
5
6
Καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς (N τὰς [τὰσ]) χεῖρας, ἦλθεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ’ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. (N προεφήτευον ἐπροφήτευον)
Et après que Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit saint vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.
6
7
Ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δεκαδύο. (N δεκαδύο δώδεκα)
Or ils étaient en tout environ douze hommes.
7
8
(Π) Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο, ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ (N τὰ [τὰ]) περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ.
Or, étant entré dans la synagogue, il parlait avec assurance, pendant trois mois, discutant et persuadant, de ce qui regarde le royaume de Dieu.
8
9
Ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν, κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ’ αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς, καθ’ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου τινός. (N τινός )
Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, décriant la voie du Seigneur devant la multitude, s'étant retiré d'eux, il sépara les disciples, enseignant tous les jours dans l'école de Tyrannus.
9
10
Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, (N Ἰησοῦ ) Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας.
Et cela eut lieu pendant deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, tant Juifs que Grecs, entendirent la parole du Seigneur [Jésus].
10
11
Δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας ἐποίει (N ἐποίει ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἐποίει) ὁ θεὸς διὰ τῶν χειρῶν Παύλου,
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul,
11
12
ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι (N ἐπιφέρεσθαι ἀποφέρεσθαι) ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι (N ἐξέρχεσθαι ἀπ’ αὐτῶν ἐκπορεύεσθαι) ἀπ’ αὐτῶν.
en sorte qu'on emportait même des mouchoirs ou des ceintures qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient d'eux.
12
13
Ἐπεχείρησαν δέ τινες ἀπὸ (N ἀπὸ καὶ) τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, λέγοντες, Ὁρκίζομεν (N Ὁρκίζομεν Ὁρκίζω) ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν ὁ (N ) Παῦλος κηρύσσει.
Or quelques-uns aussi des exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient les malins esprits, en disant : Je vous adjure par ce Jésus que Paul prêche.
13
14
Ἦσαν δέ τινες (N τινες υἱοὶ Σκευᾶ τινος Σκευᾶ) υἱοὶ Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ (N οἱ υἱοὶ) τοῦτο ποιοῦντες.
C'étaient les sept fils d'un certain Scéva, Juif, grand sacrificateur, qui faisaient cela.
14
15
Ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν, (N εἶπεν εἶπεν αὐτοῖς) Τὸν Ἰησοῦν (N Ἰησοῦν [μὲν] Ἰησοῦν) γινώσκω, καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι: ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;
Mais l'esprit malin répondant leur dit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ?
15
16
Καὶ ἐφαλλόμενος (N ἐφαλλόμενος ἐπ’ αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος ἐφαλόμενος ὁ ἄνθρωπος ἐπ’ αὐτοὺς) ἐπ’ αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, καὶ (N καὶ κατακυριεύσαν αὐτῶν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων) κατακυριεύσαν αὐτῶν, ἴσχυσεν κατ’ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου.
Et l'homme en qui était l'esprit malin se jetant sur eux et s'étant rendu maître d'eux tous, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés.
16
17
Τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
Et cela fut connu de tous les Juifs et Grecs qui habitaient Ephèse, et la crainte les saisit tous et le nom du Seigneur Jésus était magnifié.
17
18
Πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο, ἐξομολογούμενοι, καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν.
Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer leurs pratiques.
18
19
Ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων: καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν, καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε.
Et un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts occultes, ayant apporté les livres, les brûlaient en présence de tous. Et on en calcula le prix, et on trouva qu'il se montait à cinquante mille pièces d'argent.
19
20
Οὕτως κατὰ κράτος ὁ (N ὁ λόγος τοῦ κυρίου τοῦ κυρίου ὁ λόγος) λόγος τοῦ κυρίου ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν.
Ainsi la parole du Seigneur progressait avec force et manifestait sa puissance.
20
21
(Π) Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι, διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν, πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ, (N Ἱερουσαλήμ Ἱεροσόλυμα) εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ, δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν.
Or, après que ces choses se furent accomplies, Paul se proposa d'aller à Jérusalem, après avoir passé par la Macédoine et par l'Achaïe, disant : Après que j'aurai été là, il faut aussi que je voie Rome.
21
22
Ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν.
Et ayant envoyé en Macédoine deux de ceux qui le servaient, Timothée et Eraste, lui-même resta encore quelque temps en Asie.
22
23
(Π) Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ.
Or il arriva en ce temps-là un grand trouble à l'occasion de la voie du Seigneur ;
23
24
Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος, παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν (N ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν) οὐκ ὀλίγην:
car un nommé Démétrius, orfèvre, qui faisait des temples de Diane en argent, procurait aux artisans un grand profit,
24
25
οὓς συναθροίσας, καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας, εἶπεν, Ἄνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμῶν (N ἡμῶν ἡμῖν) ἐστιν.
et les ayant assemblés ainsi que les ouvriers du même métier, il leur dit : hommes, vous savez que de ce gain vient notre bien-être ;
25
26
Καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον Ἐφέσου, ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς Ἀσίας, ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι.
et vous voyez et vous entendez que, non seulement à Ephèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a détourné par persuasion une foule considérable, en disant que les dieux faits par les mains des hommes ne sont pas des dieux.
26
27
Οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς (N ἱερὸν Ἀρτέμιδος Ἀρτέμιδος ἱερὸν) ἱερὸν Ἀρτέμιδος (Β ἱερὸν Ἀρτέμιδος Ἀρτέμιδος ἱερὸν) εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν δὲ (N δὲ καὶ τε καὶ) καὶ καθαιρεῖσθαι τὴν (N τὴν μεγαλειότητα τῆς μεγαλειότητος) μεγαλειότητα αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.
Et il en résulte le danger, non seulement que pour nous cette industrie ne tombe en discrédit, mais que même le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et qu'elle soit dépouillée de sa majesté, elle que toute l'Asie et toute la terre révèrent.
27
28
Ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ, ἔκραζον λέγοντες, Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
Ayant entendu ces paroles et étant remplis de colère, ils criaient disant : Grande est la Diane des Ephésiens !
28
29
Καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις ὅλη (N ὅλη ) τῆς συγχύσεως: ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον, συναρπάσαντες Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου.
Et la ville fut remplie de ce tumulte, et ils se précipitèrent tous ensemble dans le théâtre, entraînant avec eux Gaïus et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul.
29
30
Τοῦ (N Τοῦ δὲ Παύλου Παύλου δὲ) δὲ Παύλου βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί.
Et comme Paul voulait se présenter devant le peuple, les disciples ne le lui permettaient pas.
30
31
Τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτόν, παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον.
Et quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, ayant envoyé vers lui, l'exhortaient à ne point se rendre au théâtre.
31
32
Ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον: ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυμένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκεν (N ἕνεκεν ἕνεκα) συνεληλύθεισαν.
Les uns donc criaient une chose, les autres une autre ; car l'assemblée était tumultueuse, et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis.
32
33
Ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου προεβίβασαν (N προεβίβασαν συνεβίβασαν) Ἀλέξανδρον, προβαλόντων αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος, κατασείσας τὴν χεῖρα, ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ.
Et l'on instruisit un homme tiré de la foule, Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait adresser au peuple une apologie.
33
34
Ἐπιγνόντες δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστιν, φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων, Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
Mais dès qu'ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures : Grande est la Diane des Ephésiens !
34
35
Καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν, Ἄνδρες Ἐφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἄνθρωπος (N ἄνθρωπος ἀνθρώπων) ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης θεᾶς (N θεᾶς ) Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ Διοπετοῦς;
Or le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit : Hommes Ephésiens ! qui est donc l'homme qui ne sache pas que la ville des Ephésiens est la gardienne du temple de la grande [déesse] Diane, et de son image tombée du ciel ?
35
36
Ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων, δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν, καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.
Cela étant donc incontestable, vous devez vous apaiser et ne rien faire avec précipitation.
36
37
Ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους, οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν θεὸν ὑμῶν. (N ὑμῶν ἡμῶν)
Car vous avez amené ces hommes qui ne sont ni sacrilèges, ni blasphémateurs de votre déesse.
37
38
Εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσιν πρός τινα λόγον, ἀγοραῖοι ἄγονται, καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν: ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις.
Que si Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont quelque plainte à faire contre quelqu'un, on tient des audiences publiques, et il y a des proconsuls ; qu'ils s'appellent en justice les uns les autres.
38
39
Εἰ δέ τι περὶ (N περὶ ἑτέρων περαιτέρω) ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.
Et si vous avez quelque autre question à proposer, on la décidera dans l'assemblée légale.
39
40
Καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ (N οὗ οὐ οὗ [οὐ]) οὐ δυνησόμεθα δοῦναι (Β δοῦναι ἀποδοῦναι) (N δοῦναι ἀποδοῦναι) λόγον (N λόγον λόγον περὶ) τῆς συστροφῆς ταύτης. Καὶ ταῦτα εἰπών, ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν.
Car nous sommes même en danger d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif que nous puissions invoquer pour rendre raison de cet attroupement. Et ayant dit cela, il congédia l'assemblée.
40