Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     14ACTES     14
1
Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ, κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων, καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος.
Or il arriva qu'à Iconium ils entrèrent de même dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent.
1
2
Οἱ δὲ ἀπειθοῦντες (N ἀπειθοῦντες ἀπειθήσαντες) Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν.
Mais les Juifs qui étaient restés incrédules excitèrent et irritèrent les âmes des païens contre les frères.
2
3
Ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι τῷ (N μαρτυροῦντι μαρτυροῦντι [ἐπὶ]) λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.
Ils passèrent donc là un assez long temps, parlant avec une pleine assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, permettant qu'il se fît, par leurs mains, des miracles et des prodiges.
3
4
Ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως: καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις, οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις.
Mais la multitude de la ville se divisa ; les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres.
4
5
Ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν, ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς,
Et comme les païens et les Juifs, avec leurs magistrats, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider,
5
6
συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας, Λύστραν καὶ Δέρβην, καὶ τὴν περίχωρον:
eux, s'en étant aperçus, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans le pays d'alentour ;
6
7
κἀκεῖ ἦσαν (N ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν) εὐαγγελιζόμενοι.
et là ils annonçaient la bonne nouvelle.
7
8
(Π) Καί τις ἀνὴρ ἐν (N ἐν Λύστροις ἀδύνατος ἀδύνατος ἐν Λύστροις) Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, (N ὑπάρχων ) ὃς οὐδέποτε περιπεπατήκει. (N περιπεπατήκει περιεπάτησεν)
Et un homme, à Lystre, impotent des pieds, se tenait assis ; perclus dès sa naissance, il n'avait jamais marché.
8
9
Οὗτος ἤκουσεν (Β ἤκουσεν ἤκουεν) τοῦ Παύλου λαλοῦντος: ὃς ἀτενίσας αὐτῷ, καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν (N πίστιν ἔχει ἔχει πίστιν) ἔχει τοῦ σωθῆναι,
Cet homme écoutait parler Paul, qui, ayant arrêté son regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri,
9
10
εἶπεν μεγάλῃ τῇ (N τῇ ) φωνῇ, Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθῶς. (Β ὀρθῶς ὀρθός) (N ὀρθῶς ὀρθός) Καὶ ἥλλετο (N ἥλλετο ἥλατο) καὶ περιεπάτει.
dit d'une voix forte : Lève-toi droit sur tes pieds. Et il sauta, et il marchait.
10
11
Οἱ δὲ (N δὲ τε) ὄχλοι, ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὁ (N ὁ Παῦλος Παῦλος) Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς.
Or la foule, ayant vu ce que Paul avait fait, éleva la voix, disant en langue lycaonienne : Les dieux, s'étant faits semblables aux hommes, sont descendus vers nous.
11
12
Ἐκάλουν τε τὸν μὲν (N μὲν ) Βαρνάβαν, Δία: τὸν δὲ Παῦλον, Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.
Et ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole.
12
13
Ὁ δὲ (N δὲ τε) ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν, (N αὐτῶν ) ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν.
Et le sacrificateur de Jupiter, qui est à l'entrée de la ville, ayant amené devant la porte des taureaux avec des guirlandes, voulait, ainsi que la foule, offrir un sacrifice.
13
14
Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν, εἰσεπήδησαν (N εἰσεπήδησαν ἐξεπήδησαν) εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντεσ
Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et s'élancèrent dans la foule, criant
14
15
καὶ λέγοντες, Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; Καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν (N τὸν θεὸν τὸν θεὸν) θεὸν τὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς:
et disant : Hommes, pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes sujets aux mêmes infirmités que vous. Et nous vous prêchons l'Evangile, qui vous dit de vous détourner de ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont.
15
16
ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν.
Ce Dieu, dans les générations passées, a laissé toutes les nations marcher dans leurs voies,
16
17
Καίτοιγε (N Καίτοιγε Καίτοι) οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν (N ἑαυτὸν αὐτὸν) ἀφῆκεν ἀγαθοποιῶν, (N ἀγαθοποιῶν ἀγαθουργῶν) οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν. (N ἡμῶν ὑμῶν)
quoiqu'il ne se soit point laissé lui-même sans témoignage, lui qui faisait du bien, qui vous envoyait du ciel les pluies et les saisons fertiles, qui vous donnait la nourriture avec abondance et remplissait vos cœurs de joie...
17
18
Καὶ ταῦτα λέγοντες, μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς.
Et en disant cela, à peine purent-ils empêcher la foule de leur sacrifier.
18
19
(Π) Ἐπῆλθον (N Ἐπῆλθον Ἐπῆλθαν) δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους, καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον, ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, νομίσαντες (N νομίσαντες αὐτὸν τεθνάναι νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι) αὐτὸν τεθνάναι.
Mais d'Antioche et d'Iconium survinrent des Juifs qui, après avoir gagné la foule, et lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort.
19
20
Κυκλωσάντων δὲ αὐτὸν (N αὐτὸν τῶν μαθητῶν τῶν μαθητῶν αὐτόν) τῶν μαθητῶν, ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν: καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην.
Mais comme les disciples s'étaient rangés en cercle autour de lui, il se releva et entra dans la ville. Et le lendemain il s'en alla avec Barnabas à Derbe.
20
21
Εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην, καὶ μαθητεύσαντες ἱκανούς, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ Ἰκόνιον (N Ἰκόνιον εἰς Ἰκόνιον) καὶ Ἀντιόχειαν, (N Ἀντιόχειαν εἰς Ἀντιόχειαν)
Et après avoir annoncé l'Evangile dans cette ville-là, et y avoir fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche,
21
22
ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
affermissant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
22
23
Χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους (N πρεσβυτέρους κατ’ ἐκκλησίαν κατ’ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους) κατ’ ἐκκλησίαν, προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν, παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν.
Et ils leur choisirent des anciens dans chaque Eglise, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru.
23
24
Καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς Παμφυλίαν. (N Παμφυλίαν τὴν Παμφυλίαν)
Et, ayant traversé la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie.
24
25
Καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον, κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν:
Et après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie,
25
26
κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν.
et de là ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir.
26
27
Παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν, ἀνήγγειλαν (N ἀνήγγειλαν ἀνήγγελλον) ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ’ αὐτῶν, καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως.
Et quand ils furent arrivés et qu'ils eurent assemblé l'Eglise, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux, et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi.
27
28
Διέτριβον δὲ ἐκεῖ (N ἐκεῖ ) χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς.
Et ils demeuraient un assez long temps avec les disciples.
28