Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     2ACTES     2
1
Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, ἦσαν ἅπαντες (N ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν πάντες ὁμοῦ) ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό.
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
1
2
Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι.
Et il se fit tout à coup, du ciel, un bruit semblable à celui du vent qui souffle avec violence ; et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
2
3
Καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέν (N ἐκάθισέν τε καὶ ἐκάθισεν) τε ἐφ’ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν.
Et des langues séparées, comme de feu, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux.
3
4
Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες (N ἅπαντες πάντες) πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς (N αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς) ἀποφθέγγεσθαι.
Et ils furent tous remplis de l'Esprit saint, et ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
4
5
(Π) Ἦσαν δὲ ἐν (N ἐν εἰς) Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς, ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν.
Or à Jérusalem demeuraient des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel.
5
6
Γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.
Or, ce bruit ayant eu lieu, la multitude s'assembla et fut confondue de ce que chacun les entendait parler en son propre dialecte.
6
7
Ἐξίσταντο δὲ πάντες (N πάντες καὶ καὶ) καὶ ἐθαύμαζον, λέγοντες πρὸς (N πρὸς ἀλλήλους ) ἀλλήλους, Οὐκ (N Οὐκ Οὐχ) ἰδοὺ (N ἰδοὺ πάντες ἰδοὺ ἅπαντες) πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι;
Ils en étaient dans la stupeur et l'étonnement, se disant les uns aux autres : Ces gens-là qui parlent, voici, ne sont-ils pas tous Galiléens ?
7
8
Καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν;
Comment donc les entendons-nous chacun dans le propre dialecte du pays où nous sommes nés ?
8
9
Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν,
Parthes et Mèdes et Elamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie,
9
10
Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι,
la Phrygie et la Pamphylie, l'Egypte et les quartiers de la Libye, qui est près de Cyrène ; et Romains en séjour,
10
11
Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.
Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer en nos langues les choses magnifiques de Dieu.
11
12
Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, Τί ἂν (N ἂν θέλοι θέλει) θέλοι τοῦτο εἶναι;
Ils étaient donc tous stupéfaits et ne savaient que penser, se disant l'un à l'autre : Que veut dire ceci ?
12
13
Ἕτεροι δὲ χλευάζοντες (N χλευάζοντες διαχλευάζοντες) ἔλεγον ὅτι Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν.
Mais d'autres, se moquant, disaient : Ils sont pleins de vin doux.
13
14
(Π) Σταθεὶς δὲ Πέτρος (N Πέτρος ὁ Πέτρος) σὺν τοῖς ἕνδεκα, ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, Ἄνδρες Ἰουδαῖοι, καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες, (N ἅπαντες πάντες) τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου.
Mais Pierre, se présentant avec les onze, éleva sa voix et leur parla : Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, que ceci vous soit connu, et écoutez avec attention mes paroles :
14
15
Οὐ γάρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν: ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας:
Ces gens-ci ne sont point ivres, comme vous le supposez, car il est la troisième heure du jour.
15
16
ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ,
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël :
16
17
Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα: καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια (N ἐνύπνια ἐνυπνίοις) ἐνυπνιασθήσονται:
Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; et vos fils et vos filles prophétiseront ; et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
17
18
καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit, et ils prophétiseront.
18
19
Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ:
Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée.
19
20
ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἢ (N ἢ ἐλθεῖν τὴν ἐλθεῖν) ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ:
Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et éclatant du Seigneur.
20
21
καὶ ἔσται, πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.
Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
21
22
Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους: Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀπὸ (N ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἀποδεδειγμένον ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ) τοῦ θεοῦ ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς δυνάμεσιν καὶ τέρασιν καὶ σημείοις, οἷς ἐποίησεν δι’ αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς καὶ (N καὶ αὐτοὶ αὐτοὶ) αὐτοὶ οἴδατε,
Hommes Israélites, écoutez ces paroles : Jésus le Nazaréen, cet homme autorisé de Dieu auprès de vous par des miracles et des prodiges et des signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ;
22
23
τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον λαβόντες, (N λαβόντες ) διὰ χειρῶν (N χειρῶν χειρὸς) ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλετε: (N ἀνείλετε ἀνείλατε)
ce Jésus, livré selon le conseil arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir par la main d'infidèles, l'ayant cloué à la croix ;
23
24
ὃν ὁ θεὸς ἀνέστησεν, λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ’ αὐτοῦ.
Dieu l'a ressuscité, ayant dissipé les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
24
25
Δαυὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν, Προωρώμην (N Προωρώμην Προορώμην) τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός: ὅτι ἐκ δεξιῶν μου ἐστίν, ἵνα μὴ σαλευθῶ:
Car David dit de lui : Je voyais le Seigneur devant moi constamment, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé.
25
26
διὰ τοῦτο εὐφράνθη (N εὐφράνθη ηὐφράνθη) ἡ καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου: ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι:
C'est pour cela que mon cœur s'est réjoui, et ma langue a été dans l'allégresse, et même ma chair reposera encore avec espérance ;
26
27
ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾍδου, (N ᾍδου ᾍδην) οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.
parce que tu n'abandonneras point mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras point que ton Saint voie la corruption.
27
28
Ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς: πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου.
Tu m'as fait connaître les chemins de la vie ; tu me rempliras de joie par ta présence.
28
29
Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.
Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire, en toute liberté, au sujet du patriarche David, et qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour.
29
30
Προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ θεός, ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὸ (N τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν χριστόν ) κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν χριστόν, καθίσαι ἐπὶ τοῦ (N τοῦ θρόνου τὸν θρόνον) θρόνου αὐτοῦ,
Etant donc prophète, et sachant que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait asseoir un de ses descendants sur son trône,
30
31
προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ, ὅτι οὐ (N οὐ κατελείφθη οὔτε ἐγκατελείφθη) κατελείφθη ἡ (N ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ) ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ᾍδου, (N ᾍδου οὐδὲ ᾍδην οὔτε) οὐδὲ ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν.
il a, par prévision, parlé de la résurrection du Christ, disant qu'il n'a point été laissé dans le séjour des morts et que sa chair n'a point vu la corruption.
31
32
Τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες.
C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; ce dont nous tous, nous sommes témoins.
32
33
Τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθείς, τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ ἁγίου (N ἁγίου πνεύματος πνεύματος τοῦ ἁγίου) πνεύματος λαβὼν παρὰ τοῦ πατρός, ἐξέχεεν τοῦτο ὃ νῦν (N νῦν ὑμεῖς ὑμεῖς [καὶ]) ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε.
Ayant donc été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père l'Esprit-Saint qu'il avait promis, il a répandu ce que vous-mêmes aussi voyez et entendez.
33
34
Οὐ γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἶπεν ὁ (N [ὁ]) κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,
Car David n'est point monté au ciel ; mais il dit lui-même : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite,
34
35
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds.
35
36
Ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι καὶ κύριον καὶ (N καὶ χριστὸν αὐτὸν ὁ θεὸς ἐποίησεν αὐτὸν καὶ χριστὸν ἐποίησεν ὁ θεός) χριστὸν αὐτὸν ὁ θεὸς ἐποίησεν, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié.
36
37
(Π) Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ (N τῇ καρδίᾳ τὴν καρδίαν) καρδίᾳ, εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί ποιήσομεν, (Β ποιήσομεν ποιήσωμεν) (N ποιήσομεν ποιήσωμεν) ἄνδρες ἀδελφοί;
Ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que devons-nous faire ?
37
38
Πέτρος δὲ ἔφη (N ἔφη ) πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, καὶ (N Μετανοήσατε Μετανοήσατε [φησίν]) βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, (N ἁμαρτιῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν) καὶ λήψεσθε (N λήψεσθε λήμψεσθε) τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος.
Et Pierre s'adressant à eux : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
38
39
Ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία, καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν, καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς μακράν, ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν.
Car pour vous est la promesse, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera.
39
40
Ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρετο (N διεμαρτύρετο καὶ παρεκάλει διεμαρτύρατο καὶ παρεκάλει αὐτοὺς) καὶ παρεκάλει λέγων, Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης.
Et par plusieurs autres paroles, il rendit témoignage, et il les exhortait, en disant : Sauvez-vous de cette génération perverse.
40
41
Οἱ μὲν οὖν ἀσμένως (N ἀσμένως ) ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν: καὶ προσετέθησαν τῇ (N τῇ ἐν τῇ) ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι.
Eux donc ayant reçu sa parole, furent baptisés ; et environ trois mille âmes furent ajoutées ce jour-là.
41
42
Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, καὶ (N κοινωνίᾳ καὶ κοινωνίᾳ) τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς.
Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres et dans la communion mutuelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
42
43
(Π) Ἐγένετο (N Ἐγένετο Ἐγίνετο) δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο.
Et la crainte s'emparait de chacun ; et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
43
44
Πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά,
Et tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, et ils avaient toutes choses communes ;
44
45
καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον, καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν, καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν.
et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon le besoin que chacun en avait.
45
46
Καθ’ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ’ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας,
Et ils étaient chaque jour assidus au temple, d'un commun accord, et, rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,
46
47
αἰνοῦντες τὸν θεόν, καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. Ὁ δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ’ ἡμέραν τῇ (N τῇ ἐκκλησίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό) ἐκκλησίᾳ.
louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise ceux qui étaient sauvés.
47