Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     21ACTES     21
1
Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ’ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶν, (N Κῶν Κῶ) τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα:
Et lorsque nous fûmes partis, après nous être arrachés d'auprès d'eux, voguant en droite ligne, nous vînmes à Cos, et le jour suivant à Rhodes, et de là à Patara.
1
2
καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην, ἐπιβάντες ἀνήχθημεν.
Et, ayant trouvé un vaisseau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes dessus et partîmes.
2
3
Ἀναφανέντες (N Ἀναφανέντες Ἀναφάναντες) δὲ τὴν Κύπρον, καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον, ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ κατήχθημεν (N κατήχθημεν κατήλθομεν) εἰς Τύρον: ἐκεῖσε γὰρ ἦν (N ἦν τὸ πλοῖον τὸ πλοῖον ἦν) τὸ πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον.
Et quand nous eûmes aperçu Chypre, l'ayant laissée à gauche, nous faisions voile vers la Syrie, et nous abordâmes à Tyr ; car c'est là que le vaisseau devait décharger sa cargaison.
3
4
Καὶ (N Καὶ ἀνευρόντες Ἀνευρόντες δὲ τοὺς) ἀνευρόντες μαθητάς, ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά: οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος, μὴ ἀναβαίνειν (N ἀναβαίνειν εἰς Ἱερουσαλήμ ἐπιβαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα) εἰς Ἱερουσαλήμ.
Et, ayant trouvé les disciples, nous y demeurâmes sept jours. Ces disciples disaient à Paul, par l'Esprit, de ne pas monter à Jérusalem.
4
5
Ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα, προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶν καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως: καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσηυξάμεθα. (N προσηυξάμεθα. προσευξάμενοι)
Mais lorsque nous eûmes atteint le terme de ces jours, étant sortis, nous marchions, tous nous accompagnant, avec femmes et enfants, jusque hors de la ville ; et après nous être mis à genoux sur le rivage et avoir prié,
5
6
Καὶ (N Καὶ ἀσπασάμενοι ἀλλήλους ἐπέβημεν ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους καὶ ἀνέβημεν) ἀσπασάμενοι ἀλλήλους, ἐπέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια.
nous prîmes congé les uns des autres, et nous montâmes sur le vaisseau ; et eux retournèrent chez eux.
6
7
(Π) Ἡμεῖς δέ, τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου, κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ’ αὐτοῖς.
Pour nous, achevant la navigation, nous arrivâmes de Tyr à Ptolémaïs ; et après avoir salué les frères, nous demeurâmes un jour avec eux.
7
8
Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες οἱ (Β οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον ἤλθομεν) (N οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον ἤλθομεν) περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον εἰς Καισάρειαν: καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ’ αὐτῷ.
Et le lendemain, étant partis de là, nous vînmes à Césarée ; et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous demeurâmes chez lui.
8
9
Τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι (N παρθένοι τέσσαρες τέσσαρες παρθένοι) τέσσαρες προφητεύουσαι.
Or il avait quatre filles vierges, qui prophétisaient.
9
10
Ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν (N ἡμῶν ) ἡμέρας πλείους, κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος.
Et comme nous demeurions là depuis plusieurs jours, il descendit de la Judée un prophète, nommé Agabus ;
10
11
Καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας τε (N τε αὐτοῦ ἑαυτοῦ) αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτως δήσουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.
et, étant venu vers nous, et ayant pris la ceinture de Paul, et s'en étant lié les pieds et les mains, il dit : Voici ce que dit l'Esprit saint : L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière, dans Jérusalem, et ils le livreront aux mains des païens.
11
12
Ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι, τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ.
Et quand nous eûmes entendu cela, nous suppliions Paul, tant nous que ceux du lieu, de ne point monter à Jérusalem.
12
13
Ἀπεκρίθη (N Ἀπεκρίθη τε Τότε ἀπεκρίθη) τε ὁ Παῦλος, Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; Ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
Alors Paul répondit : Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur ? Car pour moi je suis prêt, pour le nom du Seigneur Jésus, non seulement à être lié, mais même à mourir à Jérusalem.
13
14
Μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ, ἡσυχάσαμεν εἰπόντες, Τὸ (N Τὸ θέλημα τοῦ κυρίου γενέσθω Τοῦ κυρίου τὸ θέλημα γινέσθω) θέλημα τοῦ κυρίου γενέσθω.
Et comme il ne se laissait pas persuader, nous nous tûmes, disant : Que la volonté du Seigneur soit faite !
14
15
(Π) Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ. (N Ἱερουσαλήμ Ἱεροσόλυμα)
Or, après ces jours-là, nous étant préparés au départ, nous montâmes à Jérusalem.
15
16
Συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ’ ᾧ ξενισθῶμεν, Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ.
Et quelques disciples vinrent aussi de Césarée avec nous, et nous conduisirent chez un certain Mnason, de Chypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger.
16
17
(Π) Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως ἐδέξαντο (N ἐδέξαντο ἀπεδέξαντο) ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί.
Or quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie.
17
18
Τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι.
Et le lendemain Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y trouvèrent.
18
19
Καὶ ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξηγεῖτο καθ’ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ.
Et après les avoir salués, il racontait une à une les choses que Dieu avait faites parmi les païens par son ministère.
19
20
Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν κύριον, (N κύριον, εἰπόντες θεὸν εἶπόν τε) εἰπόντες αὐτῷ, Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν Ἰουδαίων (N Ἰουδαίων ἐν τοῖς Ἰουδαίοις) τῶν πεπιστευκότων: καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν:
Et eux, après l'avoir entendu, glorifiaient Dieu ; et ils lui dirent : Tu vois, frère, combien il y a parmi les Juifs de myriades de gens qui ont cru, et tous sont zélateurs de la loi.
20
21
κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως (Β Μωϋσέως Μωϋσέος) τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν.
Or ils ont été informés à ton sujet que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à se détacher de Moïse, en leur disant de ne pas circoncire les enfants, et de ne pas marcher selon les coutumes.
21
22
Τί οὖν ἐστιν; Πάντως δεῖ (N δεῖ πλῆθος συνελθεῖν ) πλῆθος συνελθεῖν: ἀκούσονται γὰρ (N γὰρ ) ὅτι ἐλήλυθας.
Qu'y a-t-il donc à faire ? La multitude s'assemblera sûrement, car ils apprendront que tu es arrivé.
22
23
Τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν: εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ’ ἑαυτῶν:
Fais donc ce que nous allons te dire : nous avons quatre hommes qui se sont imposé un vœu ;
23
24
τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ’ αὐτοῖς, ἵνα ξυρήσωνται (N ξυρήσωνται ξυρήσονται) τὴν κεφαλήν, καὶ γνῶσιν (N γνῶσιν γνώσονται) πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν (N τὸν νόμον φυλάσσων φυλάσσων τὸν νόμον) νόμον φυλάσσων.
prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et paie pour eux, afin qu'ils se rasent la tête ; et tous connaîtront qu'il n'est rien des choses qu'ils ont ouï dire de toi, mais que tu marches, toi aussi, en gardant la loi.
24
25
Περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν, κρίναντες μηδὲν (N μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτούς εἰ μὴ ) τοιοῦτον τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴ φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ (N καὶ τὸ καὶ) τὸ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν.
Quant aux païens qui sont devenus croyants, nous leur avons écrit ayant décidé qu'ils n'avaient rien de semblable à observer, si ce n'est qu'ils se gardent de ce qui est sacrifié aux idoles, et du sang, et des choses étouffées et de la fornication.
25
26
Τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά.
Alors Paul ayant pris ces hommes avec lui, et s'étant purifié avec eux, entra, le jour suivant, dans le temple, annonçant le jour auquel la purification s'achèverait ; et il fit ainsi jusqu'à ce que l'offrande fut présentée pour chacun d'eux.
26
27
(Π) Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι, θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον τὰς (N τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτόν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας) χεῖρας ἐπ’ αὐτόν,
Et comme les sept jours allaient s'accomplir, les Juifs d'Asie, l'ayant vu dans le temple, ameutèrent toute la foule, et mirent les mains sur lui,
27
28
κράζοντες, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε. Οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ (N πανταχοῦ πανταχῇ) διδάσκων: ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν, καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.
en criant : Hommes Israélites, aidez-nous ! C'est ici l'homme qui prêche partout, à tout le monde, contre le peuple, contre la loi, et contre ce lieu ; et de plus il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu.
28
29
Ἦσαν γὰρ ἑωρακότες (N ἑωρακότες προεωρακότες) Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος.
Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Ephèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait introduit dans le temple.
29
30
Ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ: καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ: καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι.
Et toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts ; et s'étant saisis de Paul, ils le traînaient hors du temple ; et aussitôt les portes furent fermées.
30
31
Ζητούντων δὲ (N δὲ τε) αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης, ὅτι ὅλη συγκέχυται (N συγκέχυται συγχύννεται) Ἱερουσαλήμ:
Mais comme ils cherchaient à le tuer, l'avis parvint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en émeute.
31
32
ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχους, (N ἑκατοντάρχους ἑκατοντάρχας) κατέδραμεν ἐπ’ αὐτούς: οἱ δέ, ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας, ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον.
A l'instant il prit des soldats et des centeniers avec lui, et descendit en courant vers eux. Mais eux, voyant le tribun et les soldats, cessèrent de battre Paul.
32
33
Ἐγγίσας (N Ἐγγίσας δὲ Τότε ἐγγίσας) δὲ ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσιν δυσίν: καὶ ἐπυνθάνετο τίς ἂν (N ἂν ) εἴη, καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς.
Alors le tribun s'approchant, se saisit de lui, et ordonna qu'on le liât de deux chaînes ; et il demandait qui il était et ce qu'il avait fait.
33
34
Ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων (N ἐβόων ἐπεφώνουν) ἐν τῷ ὄχλῳ: μὴ δυνάμενος (N δυνάμενος δὲ δυναμένου δὲ αὐτοῦ) δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.
Or les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, dans la foule. Et comme il ne pouvait rien apprendre de certain à cause du tumulte, il commanda qu'on le menât dans la forteresse.
34
35
Ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου.
Et quand Paul fut sur les degrés, il arriva qu'il fut porté par les soldats, à cause de la violence de la foule ;
35
36
Ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ κρᾶζον, (N κρᾶζον κράζοντες) Αἶρε αὐτόν.
car la multitude du peuple suivait, en criant : Ote-le !
36
37
(Π) Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ, Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν πρός (N πρός τι πρός) σε; Ὁ δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ γινώσκεις;
Comme on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul dit au tribun : M'est-il permis de te dire quelque chose ? Il répondit : Tu sais le grec ?
37
38
Οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων;
Tu n'es donc pas cet Egyptien qui, ces jours passés, a excité une sédition et emmené avec lui dans le désert les quatre mille sicaires ?
38
39
Εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος, Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης: δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν.
Mais Paul dit : Moi, je suis Juif, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. Mais, je te prie, permets-moi de parler au peuple.
39
40
Ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισεν τῇ χειρὶ τῷ λαῷ: πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης, προσεφώνει (N προσεφώνει προσεφώνησεν) τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ λέγων,
Et quand il le lui eut permis, Paul, se tenant sur les degrés, fit signe de la main au peuple ; et après qu'il se fut fait un grand silence, il leur adressa la parole en langue hébraïque, disant :
40