Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     18ACTES     18
1
Μετὰ δὲ (N δὲ ) ταῦτα χωρισθεὶς ὁ Παῦλος (N ὁ Παῦλος ) ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον.
S'étant après cela éloigné d'Athènes, il vint à Corinthe.
1
2
Καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ τεταχέναι (Β τεταχέναι διατεταχέναι) (N τεταχέναι διατεταχέναι) Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἐκ (N ἐκ ἀπὸ) τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς:
Et ayant trouvé un Juif, nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec Priscille, sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de s'éloigner de Rome, il alla à eux.
2
3
καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι, ἔμενεν παρ’ αὐτοῖς καὶ εἰργάζετο: (N εἰργάζετο ἠργάζετο) ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τὴν (Β τὴν τέχνην τῇ τέχνῃ) (N τὴν τέχνην τῇ τέχνῃ) τέχνην.
Et parce qu'il était du même métier, il demeura chez eux, et il travaillait ; car, de leur métier, ils étaient faiseurs de tentes.
3
4
Διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, ἔπειθέν τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας.
Or il discutait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait Juifs et Grecs.
4
5
(Π) Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ πνεύματι (N πνεύματι λόγῳ) ὁ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις τὸν (N τὸν εἶναι τὸν) χριστὸν Ἰησοῦν.
Mais quand Silas et Timothée furent venus de Macédoine, Paul était tout entier à la Parole, rendant témoignage aux Juifs que Jésus était le Christ.
5
6
Ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν: καθαρὸς ἐγώ: ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι.
Mais comme ils s'opposaient et qu'ils blasphémaient, il secoua ses vêtements et leur dit : Que votre sang soit sur votre tête ! Moi j'en suis net ; dès à présent j'irai vers les païens.
6
7
Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν (N ἦλθεν εἰσῆλθεν) εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Ἰούστου, (N Ἰούστου Τιτίου Ἰούστου) σεβομένου τὸν θεόν, οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ.
Et étant parti de là, il entra dans la maison d'un nommé Titius Justus, homme craignant Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue.
7
8
Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ: καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο.
Mais Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens, entendant Paul, croyaient et étaient baptisés.
8
9
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος δι’ (N δι’ ὁράματος ἐν νυκτὶ ἐν νυκτὶ δι’ ὁράματος) ὁράματος ἐν νυκτὶ τῷ Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς:
Et le Seigneur dit à Paul, pendant la nuit, en vision : Ne crains point, mais parle et ne te tais point ;
9
10
διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε: διότι λαός ἐστίν μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.
car je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, car j'ai un grand peuple dans cette ville.
10
11
Ἐκάθισέν τε (N τε δὲ) ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ, διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
Et il demeura un an et six mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu.
11
12
(Π) Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος (N ἀνθυπατεύοντος ἀνθυπάτου ὄντος) τῆς Ἀχαΐας, κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα,
Mais, Gallion étant proconsul d'Achaïe, les Juifs s'élevèrent d'un commun accord contre Paul, et le menèrent devant le tribunal,
12
13
λέγοντες ὅτι Παρὰ τὸν νόμον οὗτος (N οὗτος ἀναπείθει ἀναπείθει οὗτος) ἀναπείθει τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν θεόν.
en disant : Celui-ci persuade les hommes d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi.
13
14
Μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν οὖν (N οὖν ) ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην (N ἠνεσχόμην ἀνεσχόμην) ὑμῶν:
Mais comme Paul allait ouvrir la bouche, Gallion dit aux Juifs : S'il s'agissait, ô Juifs, de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous supporterais, comme de raison ;
14
15
εἰ δὲ ζήτημά (N ζήτημά ζητήματά) ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ’ ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί: κριτὴς γὰρ (N γὰρ ) ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι.
mais s'il s'agit de discussions sur une doctrine, et sur des noms, et sur votre loi, vous aviserez vous-mêmes ; moi, je ne veux point, être juge de ces choses.
15
16
Καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος.
Et il les renvoya du tribunal.
16
17
Ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες οἱ (N οἱ Ἕλληνες ) Ἕλληνες Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος. Καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελλεν. (N ἔμελλεν ἔμελεν)
Et tous, ayant saisi Sosthène, chef de la synagogue, le battaient devant le tribunal, et Gallion ne s'en mettait nullement en peine.
17
18
(Π) Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος, ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος τὴν (N τὴν κεφαλὴν ἐν Κεγχρεαῖς ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν) κεφαλὴν ἐν Κεγχρεαῖς: εἶχεν γὰρ εὐχήν.
Or Paul, après être demeuré encore assez longtemps à Corinthe, ayant pris congé des frères, naviguait vers la Syrie, et avec lui Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchrée, car il avait fait un vœu.
18
19
Κατήντησεν (N Κατήντησεν Κατήντησαν) δὲ εἰς Ἔφεσον, καὶ (Β καὶ ἐκείνους κἀκείνους) (N καὶ ἐκείνους κἀκείνους) ἐκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ: αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέχθη (N διελέχθη διελέξατο) τοῖς Ἰουδαίοις.
Or ils arrivèrent à Ephèse, et il les y laissa ; et lui, étant entré dans la synagogue, s'entretint avec les Juifs ;
19
20
Ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι παρ’ (N παρ’ αὐτοῖς ) αὐτοῖς, οὐκ ἐπένευσεν:
et comme ils le priaient de demeurer plus longtemps, il n'y consentit pas,
20
21
ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἀπετάξατο (N ἀπετάξατο αὐτοῖς ἀποταξάμενος καὶ) αὐτοῖς εἰπών, Δεῖ (N Δεῖ με πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομένην ποιῆσαι εἰς Ἱεροσόλυμα ) με πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομένην ποιῆσαι εἰς Ἱεροσόλυμα: πάλιν δὲ (N δὲ ) ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς, τοῦ θεοῦ θέλοντος. Ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου,
mais ayant pris congé d'eux et dit : [Il me faut absolument faire à Jérusalem la fête qui vient.] Je reviendrai de nouveau vers vous, Dieu voulant. Il partit d'Ephèse.
21
22
καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν.
Et étant débarqué à Césarée, il monta, et après avoir salué l'Eglise, il descendit à Antioche.
22
23
Καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν, διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς.
Et y ayant fait quelque séjour, il en partit, et parcourut de suite le pays de Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples.
23
24
(Π) Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλὼς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς.
Or un Juif, nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Ecritures, arriva à Ephèse.
24
25
Οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ κυρίου, (N κυρίου ἐπιστάμενος Ἰησοῦ ἐπιστάμενος) ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάννου:
Cet homme avait été instruit dans la voie du Seigneur, et, étant fervent d'esprit, il parlait et enseignait exactement ce qui regardait Jésus, bien qu'il n'eût connaissance que du baptême de Jean.
25
26
οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. Ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Ἀκύλας (N Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας) καὶ Πρίσκιλλα, προσελάβοντο αὐτόν, καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν τοῦ (N τοῦ θεοῦ ὁδόν ὁδὸν [τοῦ θεοῦ]) θεοῦ ὁδόν.
Et cet homme commença de parler avec assurance dans la synagogue. Et quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu.
26
27
Βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν, προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν: ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χάριτος:
Or comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce, très utile à ceux qui avaient cru,
27
28
εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν.
car il réfutait publiquement les Juifs, avec une grande force, démontrant par les Ecritures que Jésus est le Christ.
28