Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     22ACTES     22
1
Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας.
Hommes frères et pères, écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant pour ma défense.
1
2
(Π) Ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. Καί φησιν,
Or quand ils entendirent qu'il s'adressait à eux en langue hébraïque, ils firent encore plus silence. Et il dit :
2
3
(Π) Ἐγὼ μέν (N μέν ) εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ, καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον:
Je suis un Juif, né à Tarse en Cilicie, mais élevé dans cette ville-ci, exactement instruit de la loi des pères aux pieds de Gamaliel, étant zélé pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui,
3
4
ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας.
moi qui ai persécuté cette secte à mort, liant et jetant en prison hommes et femmes ;
4
5
Ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι, καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον: παρ’ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφούς, εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς Ἱερουσαλήμ, ἵνα τιμωρηθῶσιν.
comme aussi le souverain sacrificateur m'en est témoin, et tout le corps des anciens. Ayant même reçu d'eux des lettres pour les frères, j'allai à Damas, pour amener liés à Jérusalem ceux aussi qui étaient là, afin qu'ils fussent punis.
5
6
Ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ, περὶ μεσημβρίαν, ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ.
Or il arriva, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, que vers midi, tout à coup, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi.
6
7
Ἔπεσά (Β Ἔπεσά Ἔπεσόν) τε εἰς τὸ ἔδαφος, καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι, Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις;
Je tombai par terre, et j'entendis une voix qui me disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?
7
8
Ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ, κύριε; Εἶπέν τε πρός με, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις.
Et je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et il me dit : Je suis Jésus le Nazaréen, que tu persécutes.
8
9
Οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο, καὶ (N καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο ) ἔμφοβοι ἐγένοντο: τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι.
Or ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait.
9
10
Εἶπον δέ, Τί ποιήσω, κύριε; Ὁ δὲ κύριος εἶπεν πρός με, Ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν: κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι.
Et je dis : Que ferai-je. Seigneur ? Et le Seigneur me dit : Lève-toi, va à Damas, et là on te parlera de tout ce qu'il t'est ordonné de faire.
10
11
Ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι, ἦλθον εἰς Δαμασκόν.
Et comme je n'y voyais pas, à cause de l'éclat de cette lumière, j'arrivai à Damas, ceux qui étaient avec moi me conduisant par la main.
11
12
Ἀνανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐσεβὴς (N εὐσεβὴς εὐλαβὴς) κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων,
Or un certain Ananias, homme pieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant à Damas rendaient un bon témoignage,
12
13
ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἶπέν μοι, Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον. Κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν.
étant venu vers moi et s'étant approché, me dit : Saul, mon frère, recouvre la vue. Et au même instant je recouvrai la vue en levant les yeux sur lui.
13
14
Ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον, καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
Et il dit : Le Dieu de nos pères t'a destiné d'avance pour connaître sa volonté, et pour voir le Juste, et pour entendre des paroles de sa bouche ;
14
15
Ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας.
car tu lui seras témoin, devant tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues.
15
16
Καὶ νῦν τί μέλλεις; Ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα τοῦ (N τοῦ κυρίου αὐτοῦ) κυρίου.
Et maintenant que tardes-tu ? Lève-toi, et fais-toi baptiser et laver de tes péchés, en invoquant son nom.
16
17
Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ προσευχομένου μου ἐν τῷ ἱερῷ, γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει,
Or il m'arriva, étant retourné à Jérusalem, comme je priais dans le temple, de me trouver en extase ;
17
18
καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι, Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ: διότι οὐ παραδέξονταί σου τὴν (N τὴν ) μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ.
et je le vis, qui me disait : Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem ; car ils ne recevront point ton témoignage sur moi.
18
19
Κἀγὼ εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ:
Et je dis : Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais emprisonner et battre de verges dans les synagogues ceux qui croient en toi ;
19
20
καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο (N ἐξεχεῖτο ἐξεχύννετο) τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν τῇ (N τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ καὶ) ἀναιρέσει αὐτοῦ, φυλάσσων (Β φυλάσσων καὶ φυλάσσων) τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.
et que lorsque le sang d'Etienne, ton martyr, était répandu, j'étais aussi présent et approuvant, et gardant les vêtements de ceux qui le tuaient.
20
21
Καὶ εἶπεν πρός με, Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε.
Et il me dit : Va, car je t'enverrai au loin vers les païens.
21
22
(Π) Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον: οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῇν.
Or ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, et ils élevèrent leurs voix, disant : Ote de la terre un tel homme ; car il ne devrait pas vivre.
22
23
Κραζόντων (Β Κραζόντων Κραυγαζόντων) (N Κραζόντων δὲ Κραυγαζόντων τε) δὲ αὐτῶν, καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια, καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα,
Et comme ils criaient, et qu'ils jetaient leurs vêtements, et lançaient de la poussière en l'air,
23
24
ἐκέλευσεν αὐτὸν (N αὐτὸν ὁ χιλίαρχος ἄγεσθαι ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν) ὁ χιλίαρχος ἄγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν, εἰπὼν (N εἰπὼν εἴπας) μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν, ἵνα ἐπιγνῷ δι’ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ.
le tribun ordonna qu'il fût conduit dans la forteresse, et dit qu'on lui donnât la question par le fouet, afin de savoir pour quel sujet ils criaient ainsi contre lui.
24
25
Ὡς δὲ προέτεινεν (Β προέτεινεν προέτειναν) (N προέτεινεν προέτειναν) αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος, Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν;
Mais comme ils le présentaient aux lanières, Paul dit au centenier qui était présent : Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain, et qui n'a pas été condamné ?
25
26
Ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατόνταρχος, (N ἑκατόνταρχος ἑκατοντάρχης) προσελθὼν ἀπήγγειλεν (N ἀπήγγειλεν τῷ χιλιάρχῳ τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν) τῷ χιλιάρχῳ λέγων, Ὅρα (N Ὅρα ) τί μέλλεις ποιεῖν: ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν.
Le centenier ayant entendu cela, alla vers le tribun, et lui fit rapport disant : Que vas-tu faire ? car cet homme est Romain.
26
27
Προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, Λέγε μοι, εἰ (N εἰ σὺ σὺ) σὺ Ῥωμαῖος εἶ; Ὁ δὲ ἔφη, Ναί.
Et le tribun vint vers lui et lui dit : Dis-moi, es-tu Romain ? Et il répondit : Oui.
27
28
Ἀπεκρίθη τε (N τε δὲ) ὁ χιλίαρχος, Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. Ὁ δὲ Παῦλος ἔφη, Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι.
Et le tribun reprit : Moi, c'est pour une grande somme d'argent que j'ai acquis ce droit de cité. Et Paul dit : Mais moi, je l'ai de naissance.
28
29
Εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ’ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν. Καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη, ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν, καὶ ὅτι ἦν (N ἦν αὐτὸν αὐτὸν ἦν) αὐτὸν δεδεκώς.
Aussitôt donc ceux qui allaient lui donner la question se retirèrent d'auprès de lui ; et le tribun craignit aussi, sachant que Paul était Romain et qu'il l'avait fait lier.
29
30
(Π) Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές, τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ (N παρὰ ὑπὸ) τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτὸν ἀπὸ (N ἀπὸ τῶν δεσμῶν ) τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν (N ἐλθεῖν συνελθεῖν) τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον (N ὅλον πᾶν) τὸ συνέδριον αὐτῶν, (N αὐτῶν ) καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.
Or le lendemain, voulant savoir positivement de quoi il était accusé par les Juifs, il le fit délier ; et il ordonna que les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin s'assemblassent ; et, ayant fait descendre Paul il le plaça au milieu d'eux.
30