Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     3ACTES     3
1
Ἐπὶ (N Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος Πέτρος δὲ) τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην.
Or Pierre et Jean montaient ensemble au temple pour l'heure de la prière, la neuvième heure.
1
2
Καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο: ὃν ἐτίθουν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν.
Et l'on portait un homme impotent de naissance, qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
2
3
Ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα ἐλεημοσύνην. (N ἐλεημοσύνην ἐλεημοσύνην λαβεῖν)
Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône.
3
4
Ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ, εἶπεν, Βλέψον εἰς ἡμᾶς.
Mais Pierre ayant, de même que Jean, les yeux arrêtés sur lui, dit : Regarde-nous.
4
5
Ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, προσδοκῶν τι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν.
Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose.
5
6
Εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι: ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι. Ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἔγειραι (Β ἔγειραι ἔγειρε) (N ἔγειραι καὶ [ἔγειρε καὶ]) καὶ περιπάτει.
Mais Pierre dit : De l'argent et de l'or, je n'en ai point ; mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche !
6
7
Καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν: παραχρῆμα (N παραχρῆμα αὐτόν παραχρῆμα) δὲ ἐστερεώθησαν αὐτοῦ (N αὐτοῦ αἱ βάσεις αἱ βάσεις αὐτοῦ) αἱ βάσεις καὶ τὰ σφυρά. (N σφυρά σφυδρά)
Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes ;
7
8
Καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερόν, περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν θεόν.
et il se mit debout en sautant, et il marchait. Et il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant, et louant Dieu.
8
9
Καὶ εἶδεν αὐτὸν (N αὐτὸν πᾶς ὁ λαὸς πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν) πᾶς ὁ λαὸς περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν:
Et tout le peuple le vit qui marchait et qui louait Dieu ;
9
10
ἐπεγίνωσκόν τε (N τε δὲ) αὐτὸν ὅτι οὗτος (N οὗτος αὐτὸς) ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ: καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ.
et ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la Belle Porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis de stupeur et d'étonnement de ce qui lui était arrivé.
10
11
(Π) Κρατοῦντος δὲ τοῦ (N τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ αὐτοῦ) ἰαθέντος χωλοῦ τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην, (N Ἰωάννην τὸν Ἰωάννην) συνέδραμεν πρὸς (N πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς) αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος, ἔκθαμβοι.
Or comme il s'attachait à Pierre et à Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique qu'on appelle de Salomon.
11
12
Ἰδὼν δὲ Πέτρος (N Πέτρος ὁ Πέτρος) ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε, ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν;
Mais Pierre voyant cela, dit au peuple : Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ? ou pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme ?
12
13
Ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ (N Ἰσαὰκ καὶ [ὁ θεὸσ] Ἰσαὰκ καὶ [ὁ θεὸσ]) καὶ Ἰακώβ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν: ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε, καὶ ἠρνήσασθε αὐτὸν (N αὐτὸν ) κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν.
Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous, vous avez livré et renié devant Pilate, quand celui-ci avait décidé de le relâcher.
13
14
Ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν,
Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier,
14
15
τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε: ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν.
tandis que vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts ; de quoi nous sommes témoins.
15
16
Καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ: καὶ ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.
Et c'est par la foi en son nom, que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez ; et la foi produite par lui a donné à cet homme cette parfaite santé en présence de vous tous.
16
17
Καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν.
Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, comme aussi vos chefs ;
17
18
Ὁ δὲ θεὸς ἃ προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ, (N αὐτοῦ παθεῖν τὸν χριστόν παθεῖν τὸν χριστὸν αὐτοῦ) παθεῖν τὸν χριστόν, ἐπλήρωσεν οὕτως.
mais Dieu a accompli ainsi les choses qu'il avait annoncées d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ souffrirait.
18
19
Μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε, εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου,
Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que viennent des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur,
19
20
καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν χριστὸν Ἰησοῦν:
et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné d'avance, Jésus ;
20
21
ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόματος πάντων (N πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ τῶν ἁγίων) τῶν ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν (N προφητῶν ἀπ’ αἰῶνος ἀπ’ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν) ἀπ’ αἰῶνος.
que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes les choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps.
21
22
Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) μὲν γὰρ (N γὰρ πρὸς τοὺς πατέρας ) πρὸς τοὺς πατέρας εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν (N ἡμῶν ὑμῶν) ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ: αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς.
Moïse a dit : Le Seigneur notre Dieu vous suscitera, d'entre vos frères, un prophète comme moi ; vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira.
22
23
Ἔσται δέ, πᾶσα ψυχή, ἥτις ἐὰν (Β ἐὰν ἂν) μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου, ἐξολοθρευθήσεται (N ἐξολοθρευθήσεται ἐξολεθρευθήσεται) ἐκ τοῦ λαοῦ.
Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple.
23
24
Καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν, καὶ κατήγγειλαν (Β κατήγγειλαν προκατήγγειλαν) τὰς ἡμέρας ταύτας.
Et tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, ont aussi annoncé ces jours.
24
25
Ὑμεῖς ἐστε υἱοὶ (N υἱοὶ οἱ υἱοὶ) τῶν προφητῶν, καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, (N ἡμῶν ὑμῶν) λέγων πρὸς Ἀβραάμ, Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται (N ἐνευλογηθήσονται [ἐν]ευλογηθήσονται) πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.
Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham : Et c'est en ta postérité que seront bénies toutes les familles de la terre.
25
26
Ὑμῖν πρῶτον ὁ (N ὁ θεός ἀναστήσας ἀναστήσας ὁ θεὸς) θεός, ἀναστήσας τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, (N Ἰησοῦν ) ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.
C'est à vous premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, chacun de vous se détournant de ses méchancetés.
26