Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     8ACTES     8
1
Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις: πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας, πλὴν τῶν ἀποστόλων.
Or Saul approuvait son meurtre.

Or il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Eglise de Jérusalem ; et tous, sauf les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
1
2
Συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, καὶ ἐποιήσαντο (N ἐποιήσαντο ἐποίησαν) κοπετὸν μέγαν ἐπ’ αὐτῷ.
Toutefois des hommes pieux ensevelirent Etienne et firent de grandes lamentations sur lui.
2
3
Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν.
Mais Saul ravageait l'Eglise, entrant dans les maisons, et traînant hommes et femmes, il les livrait pour être mis en prison.
3
4
(Π) Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον, εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον.
Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la Parole.
4
5
Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν (N πόλιν [τὴν] πόλιν) τῆς Σαμαρείας, ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν χριστόν.
Or Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêchait le Christ.
5
6
Προσεῖχόν τε (N τε δὲ) οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδόν, ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει.
Et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait.
6
7
Πολλῶν (N Πολλῶν Πολλοὶ) γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα, βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχετο: (N ἐξήρχετο ἐξήρχοντο) πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν.
Car des esprits impurs sortaient de plusieurs qui en étaient possédés, en jetant de grands cris ; et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris.
7
8
Καὶ (N Καὶ ἐγένετο χαρὰ μεγάλη Ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ) ἐγένετο χαρὰ μεγάλη ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.
Et il y eut une grande joie dans cette ville-là.
8
9
(Π) Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστῶν (N ἐξιστῶν ἐξιστάνων) τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν:
Or il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait la magie et remplissait d'étonnement le peuple de la Samarie, se disant être un grand personnage.
9
10
ᾧ προσεῖχον ἀπὸ (N ἀπὸ πάντες ἀπὸ) μικροῦ ἕως μεγάλου, λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ μεγάλη. (N μεγάλη καλουμένη μεγάλη)
Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui, disant : Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui est appelée la grande.
10
11
Προσεῖχον δὲ αὐτῷ, διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς.
Or ils s'attachaient à lui, parce que depuis assez longtemps il les avait étonnés par ses actes de magie.
11
12
Ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ τὰ (N τὰ ) περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες.
Mais quand ils eurent cru Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se faisaient baptiser.
12
13
Ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ: θεωρῶν τε δυνάμεις (N δυνάμεις καὶ σημεῖα γινόμενα σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας) καὶ σημεῖα γινόμενα, ἐξίστατο.
Or Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe ; et voyant les signes et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement.
13
14
(Π) Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν (N τὸν Πέτρον Πέτρον) Πέτρον καὶ Ἰωάννην:
Cependant les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la Parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean ;
14
15
οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν, ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον:
qui étant arrivés prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent l'Esprit saint ;
15
16
οὔπω (N οὔπω οὐδέπω) γὰρ ἦν ἐπ’ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ χριστοῦ (N χριστοῦ κυρίου) Ἰησοῦ.
car il n'était encore descendu sur aucun d'eux ; mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus.
16
17
Τότε ἐπετίθουν (N ἐπετίθουν ἐπετίθεσαν) τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον.
Alors ils leur imposaient les mains, et ils recevaient l'Esprit saint.
17
18
Θεασάμενος (N Θεασάμενος Ἰδὼν) δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα τὸ (N τὸ ἅγιον ) ἅγιον, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα,
Or Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, disant :
18
19
λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον.
Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit saint.
19
20
Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι.
Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent !
20
21
Οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ. Ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἐνώπιον (N ἐνώπιον ἔναντι) τοῦ θεοῦ.
Tu n'as ni part ni lot en cette affaire ; car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.
21
22
Μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ θεοῦ, (N θεοῦ κυρίου) εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου.
Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur, afin que, s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée.
22
23
Εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα.
Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité.
23
24
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον, ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ’ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε.
Alors Simon répondant dit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit.
24
25
(Π) Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου, ὑπέστρεψαν (N ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ ὑπέστρεφον εἰς Ἱεροσόλυμα) εἰς Ἱερουσαλήμ, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαρειτῶν (N Σαμαρειτῶν εὐηγγελίσαντο Σαμαριτῶν εὐηγγελίζοντο) εὐηγγελίσαντο.
Eux donc, après avoir ainsi rendu témoignage et annoncé la Parole du Seigneur, retournaient à Jérusalem et évangélisaient beaucoup de villages des Samaritains.
25
26
(Π) Ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον, λέγων, Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Γάζαν: αὕτη ἐστὶν ἔρημος.
Or un ange du Seigneur parla à Philippe en disant : Lève-toi, et va, vers midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza ; il est désert.
26
27
Καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη: καὶ ἰδού, ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης τῆς (N τῆς βασιλίσσης βασιλίσσης) βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ,
Et s'étant levé, il s'en alla. Et voici un Ethiopien, eunuque, ministre de Candace reine d'Ethiopie, surintendant de tous ses trésors, qui était venu à Jérusalem pour adorer,
27
28
ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν.
s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe.
28
29
Εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ, Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ.
Et l'Esprit dit à Philippe : Approche-toi, et joins ce char.
29
30
Προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος τὸν (N τὸν προφήτην Ἠσαΐαν Ἠσαΐαν τὸν προφήτην) προφήτην Ἠσαΐαν, καὶ εἶπεν, Ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;
Philippe étant accouru, l'entendit qui lisait le prophète Esaïe, et dit : Comprends-tu bien ce que tu lis ?
30
31
Ὁ δὲ εἶπεν, Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην, ἐὰν μή τις ὁδηγήσῃ (N ὁδηγήσῃ ὁδηγήσει) με; Παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ.
Mais il répondit : Comment le pourrais-je., si quelqu'un ne me guide ? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui.
31
32
Ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη, Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος (N κείροντος κείραντος) αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ.
Or le passage de l'Ecriture qu'il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il a été mené à la tuerie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche.
32
33
Ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἡ [αὐτοῦ] ἡ) ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη, τὴν δὲ (N δὲ ) γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; Ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ.
Dans l'humiliation, son jugement a été levé. Qui racontera sa génération ? Car sa vie est ôtée de la terre.
33
34
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν, Δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; Περὶ ἑαυτοῦ, ἢ περὶ ἑτέρου τινός;
Et l'eunuque prenant la parole dit à Philippe : Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? de lui-même ou de quelque autre ?
34
35
Ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης, εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν.
Et Philippe ouvrant la bouche, et commençant par ce passage de l'Ecriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
35
36
Ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ: καί φησιν ὁ εὐνοῦχος, Ἰδού, ὕδωρ: τί κωλύει με βαπτισθῆναι;
Et comme ils allaient par le chemin, ils arrivèrent à une eau. Et l'eunuque dit : Voici de l'eau ; qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?
36
37
[εἷπε δὲ ὁ Φίλιππος· εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε· πιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.]
[Or, Philippe dit : Si tu crois de tout ton cœur, cela est permis. Et répondant, il dit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.]
37
38
Καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα: καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος: καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν.
Et il donna l'ordre que le char s'arrêtât ; et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa.
38
39
Ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον: καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων.
Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus ; car il continuait son chemin plein de joie.
39
40
Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον: καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας, ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν.
Mais Philippe se trouva dans Azot ; et allant de lieu en lieu, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes, jusqu'à ce qu'il arrivât à Césarée.
40