Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     28ACTES     28
1
Καὶ διασωθέντες, τότε ἐπέγνωσαν (N ἐπέγνωσαν ἐπέγνωμεν) ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται.
Et après avoir été sauvés, nous reconnûmes alors que l'île s'appelait Malte.
1
2
Οἱ δὲ (N δὲ τε) βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν: ἀνάψαντες (N ἀνάψαντες ἅψαντες) γὰρ πυράν, προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς, διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα, καὶ διὰ τὸ ψῦχος.
Et les barbares nous montrèrent une humanité peu ordinaire ; en effet, ayant allumé un grand feu, ils nous en firent tous approcher, à cause de la pluie qui s'était établie, et à cause du froid.
2
3
Συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων πλῆθος, (N πλῆθος τι πλῆθος) καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα ἐκ (N ἐκ ἀπὸ) τῆς θέρμης διεξελθοῦσα (Β διεξελθοῦσα ἐξελθοῦσα) (N διεξελθοῦσα ἐξελθοῦσα) καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ.
Mais Paul, ayant ramassé une certaine quantité de bois sec et l'ayant mis sur le feu, une vipère en sortit, par l'effet de la chaleur, et s'attacha à sa main.
3
4
Ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ἔλεγον (N ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον) πρὸς ἀλλήλους, Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ Δίκη ζῇν οὐκ εἴασεν.
Et quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres : Assurément cet homme est un meurtrier, puisque, après qu'il a été sauvé de la mer, la Justice n'a pas permis qu'il vécût.
4
5
Ὁ μὲν οὖν, ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ, ἔπαθεν οὐδὲν κακόν.
Lui donc, ayant secoué la bête dans le feu, n'en éprouva aucun mal.
5
6
Οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν: ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων, καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μεταβαλλόμενοι (N μεταβαλλόμενοι μεταβαλόμενοι) ἔλεγον θεὸν (N θεὸν αὐτὸν εἶναι αὐτὸν εἶναι θεόν) αὐτὸν εἶναι.
Eux cependant s'attendaient à ce qu'il enflerait ou tomberait mort subitement. Mais ayant attendu longtemps, et voyant qu'il ne lui arrivait rien d'extraordinaire, ayant changé de sentiment, ils disaient que c'était un dieu.
6
7
(Π) Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.
Or, aux environs de ce lieu, se trouvaient des terres qui appartenaient au premier personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea amicalement durant trois jours.
7
8
Ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίᾳ (N δυσεντερίᾳ δυσεντερίῳ) συνεχόμενον κατακεῖσθαι: πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθών, καὶ προσευξάμενος, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν.
Or il arriva que le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul étant entré auprès de lui, et ayant prié, le guérit en lui imposant les mains.
8
9
Τούτου οὖν (N οὖν δὲ) γενομένου, καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἔχοντες (N ἔχοντες ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας) ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳ προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο:
Cela étant donc arrivé, les autres habitants de l'île qui étaient malades vinrent aussi, et ils étaient guéris.
9
10
οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὴν (N τὴν χρείαν τὰς χρείας) χρείαν.
Ils nous rendirent aussi de grands honneurs, et, à notre départ, ils nous pourvurent de ce qui nous était nécessaire.
10
11
(Π) Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἤχθημεν (Β ἤχθημεν ἀνήχθημεν) (N ἤχθημεν ἀνήχθημεν) ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ, Ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις.
Or au bout de trois mois nous nous embarquâmes sur un vaisseau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île, et qui portait pour enseigne les Dioscures.
11
12
Καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς:
Et ayant abordé à Syracuse, nous y demeurâmes trois jours.
12
13
ὅθεν περιελθόντες (N περιελθόντες περιελόντες) κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον, καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου, δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους:
De là, en longeant la côte, nous arrivâmes à Reggio. Et un jour après, le vent du sud s'étant levé, nous vînmes en deux jours à Pouzzoles ;
13
14
οὗ εὑρόντες ἀδελφούς, παρεκλήθημεν ἐπ’ (N ἐπ’ παρ’) αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά: καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθομεν. (N ἤλθομεν ἤλθαμεν)
où ayant trouvé des frères, nous fûmes priés de demeurer avec eux sept jours : et ainsi nous vînmes à Rome.
14
15
Κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, ἐξῆλθον (N ἐξῆλθον ἦλθαν) εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι Ἀππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν: οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος, εὐχαριστήσας τῷ θεῷ, ἔλαβεν θάρσος.
Et de là les frères, ayant appris ce qui nous concernait, vinrent au-devant de nous jusqu'au forum d'Appius, et aux Trois-Tavernes ; et Paul les voyant, rendit grâces à Dieu, et prit courage.
15
16
(Π) Ὅτε δὲ ἤλθομεν (N ἤλθομεν εἰσήλθομεν) εἰς Ῥώμην, ὁ (N ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ ) ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ: (Β στρατοπεδάρχῃ στρατοπεδάρχῳ) τῷ (N τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη ἐπετράπη τῷ Παύλῳ) δὲ Παύλῳ ἐπετράπη μένειν καθ’ ἑαυτόν, σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ.
Et quand nous fûmes arrivés à Rome, le centenier remit les prisonniers au préfet du prétoire ; mais à Paul il fut permis de demeurer en son particulier, avec le soldat qui le gardait.
16
17
(Π) Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι τὸν (N τὸν Παῦλον αὐτὸν) Παῦλον τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους: συνελθόντων δὲ αὐτῶν, ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, Ἄνδρες (N Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ Ἐγώ ἄνδρες ἀδελφοί) ἀδελφοί, ἐγὼ οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσιν τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων:
Or il arriva que, trois jours après, Paul convoqua les principaux des Juifs ; et quand ils furent réunis, il leur disait : Hommes frères, quoique je n'eusse rien commis contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, fait prisonnier à Jérusalem, j'ai été livré entre les mains des Romains,
17
18
οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί.
qui, après m'avoir interrogé, voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritât la mort.
18
19
Ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων, ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορῆσαι. (N κατηγορῆσαι κατηγορεῖν)
Mais les Juifs s'y opposant, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans que j'aie aucun dessein d'accuser ma nation.
19
20
Διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι: ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι.
C'est donc pour ce sujet que j'ai demandé à vous voir et vous parler ; car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je suis lié de cette chaîne.
20
21
Οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν.
Et eux lui dirent : Nous n'avons point reçu de lettres de Judée à ton sujet ; et il n'est venu non plus aucun frère qui ait rapporté ou dit aucun mal de toi.
21
22
Ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς: περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστόν ἐστιν (N ἐστιν ἡμῖν ἡμῖν ἐστιν) ἡμῖν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται.
Or nous estimons juste d'entendre de toi-même ce que tu penses ; car, à l'égard de cette secte, il nous est connu qu'on la contredit partout.
22
23
(Π) Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν, ἧκον (N ἧκον ἦλθον) πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες: οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, πείθων τε αὐτοὺς τὰ (N τὰ ) περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπό τε τοῦ νόμου Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας.
Et lui ayant assigné un jour, ils vinrent à lui, en plus grand nombre, dans son logis ; et depuis le matin jusqu'au soir, il leur exposait le royaume de Dieu, rendant témoignage, et cherchant à les persuader, par la loi de Moïse et par les prophètes, de ce qui regarde Jésus.
23
24
Καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν.
Et les uns étaient persuadés par ce qu'il disait ; mais les autres ne croyaient point.
24
25
Ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἕν, ὅτι Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, (N ἡμῶν ὑμῶν)
Et n'étant pas d'accord entre eux, ils se retiraient, après que Paul leur eut dit une seule parole : C'est avec raison que l'Esprit-Saint a parlé à nos pères, par Esaïe le prophète,
25
26
λέγον, (N λέγον λέγων) Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν, Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε: καὶ βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε:
disant : Va vers ce peuple et dis : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; et en regardant, vous regarderez, et vous ne verrez point.
26
27
ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν: μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι (Β ἰάσομαι ἰάσωμαι) αὐτούς.
Car le cœur de ce peuple s'est engraissé ; et ils ont ouï difficilement des oreilles, et ils ont fermé leurs yeux ; de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.
27
28
Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τὸ (N τὸ τοῦτο τὸ) σωτήριον τοῦ θεοῦ, αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται.
Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens ; et eux l'écouteront.
28
29
Καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν. (N )
[Et quand il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, ayant de grandes contestations entre eux.]
29
30
(Π) Ἔμεινεν (N Ἔμεινεν Ἐνέμεινεν) δὲ ὁ (N ὁ Παῦλος ) Παῦλος διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν,
Mais Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée, et il recevait tous ceux qui venaient le voir,
30
31
κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ, μετὰ πάσης παρρησίας, ἀκωλύτως.
prêchant le royaume de Dieu, et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ, avec toute liberté, et sans être empêché.
31