Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     15JOB     15
1
Ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης λέγει
Et Eliphaz le Thémanite répondant dit :
1
2
Πότερον σοφὸς ἀπόκρισιν δώσει συνέσεως πνεύματος καὶ ἐνέπλησεν πόνον γαστρὸς
Est-il sage celui qui, rempli d'amertume, s'exprimera comme si l'esprit d'intelligence l'inspirait,
2
3
ἐλέγχων ἐν ῥήμασιν, οἷς οὐ δεῖ, ἐν λόγοις, οἷς οὐδὲν ὄφελος;
En exhalant des plaintes inconvenantes et des discours inutiles ?
3
4
οὐ καὶ σὺ ἀπεποιήσω φόβον, συνετελέσω δὲ ῥήματα τοιαῦτα ἔναντι τοῦ κυρίου;
N'as-tu pas répudié toute crainte pour un tenir un tel langage devant le Seigneur ?
4
5
ἔνοχος εἶ ῥήμασιν στόματός σου οὐδὲ διέκρινας ῥήματα δυναστῶν·
Tu es coupable en ces mots de ta bouche ; tu n'as point apprécié ceux des hommes capables.
5
6
ἐλέγξαι σε τὸ σὸν στόμα καὶ μὴ ἐγώ, τὰ δὲ χείλη σου καταμαρτυρήσουσίν σου.
C'est ta bouche qui t'accuse, et non moi ; tes lèvres portent témoignage contre toi.
6
7
τί γάρ; μὴ πρῶτος ἀνθρώπων ἐγενήθης; ἢ πρὸ θινῶν ἐπάγης;
Qu'y a-t-il ? Es-tu le premier mortel qui ait existé ?As-tu été produit avant les montagnes ?
7
8
ἦ σύνταγμα κυρίου ἀκήκοας, εἰς δὲ σὲ ἀφίκετο σοφία;
As-tu entendu le Seigneur commander ; Dieu t'a-t-il admis en ses conseils ; la sagesse réside-t-elle en toi ?
8
9
τί γὰρ οἶδας, ὃ οὐκ οἴδαμεν; ἢ τί συνίεις, ὃ οὐχὶ καὶ ἡμεῖς;
Que sais-tu que nous ne sachions ; que comprends-tu que nous ne comprenions ?
9
10
καί γε πρεσβύτης καί γε παλαιὸς ἐν ἡμῖν βαρύτερος τοῦ πατρός σου ἡμέραις.
L'un de nous est un vieillard plus chargé de jours que ne l'a été ton père.
10
11
ὀλίγα ὧν ἡμάρτηκας μεμαστίγωσαι, μεγάλως ὑπερβαλλόντως λελάληκας.
Tu as été châtié faiblement à cause des péchés que tu as commis, et tes paroles sont superbes et hautaines.
11
12
τί ἐτόλμησεν ἡ καρδία σου, ἢ τί ἐπήνεγκαν οἱ ὀφθαλμοί σου,
Qu'a donc osé ton cœur et sur qui as-tu porté les yeux,
12
13
ὅτι θυμὸν ἔρρηξας ἔναντι κυρίου, ἐξήγαγες δὲ ἐκ στόματος ῥήματα τοιαῦτα;
Pour que tu t'emportes à ce point devant le Seigneur et que tu laisses de telle paroles sortir de ta bouche ?
13
14
τίς γὰρ ὢν βροτός, ὅτι ἔσται ἄμεμπτος, ἢ ὡς ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναικός;
Qui donc, étant mortel, sera irréprochable ? Qui donc étant né de la femme, sera semblable au Juste ?
14
15
εἰ κατὰ ἁγίων οὐ πιστεύει, οὐρανὸς δὲ οὐ καθαρὸς ἐναντίον αὐτοῦ.
Puisque Dieu n'a pas confiance en ses saints et que devant lui le ciel n'est pas pur,
15
16
ἔα δὲ ἐβδελυγμένος καὶ ἀκάθαρτος, ἀνὴρ πίνων ἀδικίας ἴσα ποτῷ.
Souffre donc qu'il considère comme impur et profane l'homme qui boit l'iniquité à pleines coupes.
16
17
ἀναγγελῶ δέ σοι, ἄκουέ μου· ἃ δὴ ἑώρακα, ἀναγγελῶ σοι,
Je vais te dire, écoute-moi, je vais te révéler ce que j'ai vu,
17
18
ἃ σοφοὶ ἐροῦσιν καὶ οὐκ ἔκρυψαν πατέρας αὐτῶν·
Ce que rapportent les sages, ce qu'ils avaient appris de leurs pères,
18
19
αὐτοῖς μόνοις ἐδόθη ἡ γῆ, καὶ οὐκ ἐπῆλθεν ἀλλογενὴς ἐπ αὐτούς.
Les sages à qui seuls la terre a été donnée et que jamais l'étranger n'a assaillis :
19
20
πᾶς ὁ βίος ἀσεβοῦς ἐν φροντίδι, ἔτη δὲ ἀριθμητὰ δεδομένα δυνάστῃ,
Les jours de l'impie se passent dans l'inquiétude ; ceux du puissant de la terre sont comptés.
20
21
ὁ δὲ φόβος αὐτοῦ ἐν ὠσὶν αὐτοῦ· ὅταν δοκῇ ἤδη εἰρηνεύειν, ἥξει αὐτοῦ ἡ καταστροφή.
Il s'effraye des bruits que son oreille recueille, et lorsqu'il croit jouir d'un moment de paix, sa catastrophe est prochaine.
21
22
μὴ πιστευέτω ἀποστραφῆναι ἀπὸ σκότους· ἐντέταλται γὰρ ἤδη εἰς χεῖρας σιδήρου,
Qu'il ne s'imagine pas revenir des ténèbres ; car déjà il est livré à des mains de fer.
22
23
κατατέτακται δὲ εἰς σῖτα γυψίν· οἶδεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὅτι μένει εἰς πτῶμα. ἡμέρα δὲ αὐτὸν σκοτεινὴ στροβήσει,
Il est réservé à rassasier les vautours ; il n'ignore pas lui-même qu'il attend sa chute ; le sombre jour est près de l'emporter.
23
24
ἀνάγκη δὲ καὶ θλῖψις αὐτὸν καθέξει ὥσπερ στρατηγὸς πρωτοστάτης πίπτων.
La nécessité, l'affliction vont le saisir et tomber sur lui, comme un chef de guerre qui combat au premier rang.
24
25
ὅτι ἦρκεν χεῖρας ἐναντίον τοῦ κυρίου, ἔναντι δὲ κυρίου παντοκράτορος ἐτραχηλίασεν,
Car il s'est attaqué au Fort ; il a levé la tête avec orgueil devant le Seigneur.
25
26
ἔδραμεν δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ὕβρει ἐν πάχει νώτου ἀσπίδος αὐτοῦ,
Il a couru contre Dieu l'outrage à la bouche, le dos couvert d'un épais bouclier.
26
27
ὅτι ἐκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν στέατι αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν περιστόμιον ἐπὶ τῶν μηρίων.
L'embonpoint gonflait son visage, et son ventre engraissé descendait sur ses cuisses.
27
28
αὐλισθείη δὲ πόλεις ἐρήμους, εἰσέλθοι δὲ εἰς οἴκους ἀοικήτους· ἃ δὲ ἐκεῖνοι ἡτοίμασαν, ἄλλοι ἀποίσονται.
Puisse-t-il passer les nuits dans des villes désertes et se loger en des demeures inhabitées ; que d'autres emportent ce que les siens auront préparé.
28
29
οὔτε μὴ πλουτισθῇ, οὔτε μὴ μείνῃ αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα· οὐ μὴ βάλῃ ἐπὶ τὴν γῆν σκιὰν
Qu'il n'ajoute pas à ses richesses ; qu'il ne lui reste rien de ce qu'il possède ; qu'il ne projette plus d'ombre sur la terre.
29
30
οὐδὲ μὴ ἐκφύγῃ τὸ σκότος· τὸν βλαστὸν αὐτοῦ μαράναι ἄνεμος, ἐκπέσοι δὲ αὐτοῦ τὸ ἄνθος.
Qu'il n'échappe pas à l'obscurité, que le vent flétrisse ses bourgeons et que ses fleurs tombent.
30
31
μὴ πιστευέτω ὅτι ὑπομενεῖ, κενὰ γὰρ ἀποβήσεται αὐτῷ·
Qu'il ne s'imagine pas pouvoir subsister, car il ne réalisera que des choses vaines.
31
32
ἡ τομὴ αὐτοῦ πρὸ ὥρας φθαρήσεται, καὶ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ πυκάσῃ·
Sa récolte sera détruite avant la maturité ; ses arbustes ne grossiront pas.
32
33
τρυγηθείη δὲ ὥσπερ ὄμφαξ πρὸ ὥρας, ἐκπέσοι δὲ ὡς ἄνθος ἐλαίας.
Qu'il soit cueilli comme un raisin vert ; qu'il sèche comme une fleur d'olivier.
33
34
μαρτύριον γὰρ ἀσεβοῦς θάνατος, πῦρ δὲ καύσει οἴκους δωροδεκτῶν.
Car la mort porte témoignage contre l'impie ; et le feu brûlera les demeures de ceux qui se laissent gagner par les présents.
34
35
ἐν γαστρὶ δὲ λήμψεται ὀδύνας, ἀποβήσεται δὲ αὐτῷ κενά, ἡ δὲ κοιλία αὐτοῦ ὑποίσει δόλον.
La race des pervers ne concevra que des douleurs, elle n'enfantera que de vanités, et le seul fruit de ses entrailles sera la fraude.
35