Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     20JOB     20
1
Ὑπολαβὼν δὲ Σωφαρ ὁ Μιναῖος λέγει
Et Sophar le Minéen dit :
1
2
Οὐχ οὕτως ὑπελάμβανον ἀντερεῖν σε ταῦτα, καὶ οὐχὶ συνίετε μᾶλλον ἢ καὶ ἐγώ.
Ce n'est point de cette manière que je voudrais, sur ces choses, discuter avec toi ; et vous tous vous ne vous y êtes pas mieux pris.
2
3
παιδείαν ἐντροπῆς μου ἀκούσομαι, καὶ πνεῦμα ἐκ τῆς συνέσεως ἀποκρίνεταί μοι.
Je mettrai à profit ce que m'enseigne ma retenue, et l'esprit d'intelligence répondra pour moi.
3
4
μὴ ταῦτα ἔγνως ἀπὸ τοῦ ἔτι ἀφ οὗ ἐτέθη ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς;
Est-ce que l'on ne sait pas ces choses depuis que l'homme a été placé sur la terre ?
4
5
εὐφροσύνη γὰρ ἀσεβῶν πτῶμα ἐξαίσιον, χαρμονὴ δὲ παρανόμων ἀπώλεια,
Joie des méchants, chute extraordinaire ; plaisir des pervers, ruine.
5
6
ἐὰν ἀναβῇ εἰς οὐρανὸν αὐτοῦ τὰ δῶρα, ἡ δὲ θυσία αὐτοῦ νεφῶν ἅψηται.
Lors même que les présents de l'impie monteraient jusqu'au ciel, et que ses sacrifices atteindraient les nuées ;
6
7
ὅταν γὰρ δοκῇ ἤδη κατεστηρίχθαι, τότε εἰς τέλος ἀπολεῖται· οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐροῦσιν Ποῦ ἐστιν;
Lors même qu'il serait soutenu par de forts étais, finalement il périra, et ceux qui le connaissaient diront : Où est-il ?
7
8
ὥσπερ ἐνύπνιον ἐκπετασθὲν οὐ μὴ εὑρεθῇ, ἔπτη δὲ ὥσπερ φάσμα νυκτερινόν.
On ne le voit non plus qu'un songe évanoui, et il s'est envolé comme une vision nocturne.
8
9
ὀφθαλμὸς παρέβλεψεν καὶ οὐ προσθήσει, καὶ οὐκέτι προσνοήσει αὐτὸν ὁ τόπος αὐτοῦ.
L'œil a regardé et il n'est plus là, et le lieu qu'il habitait ne s'apercevra plus.
9
10
τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν ἥττονες, αἱ δὲ χεῖρες αὐτοῦ πυρσεύσαισαν ὀδύνας.
Que ses fils meurent sous les coups des petits ; que ses mains ne connaissent plus que les douleurs.
10
11
ὀστᾶ αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτοῦ, καὶ μετ αὐτοῦ ἐπὶ χώματος κοιμηθήσεται.
Ses os ont eu la force de la jeunesse, et ils sont couchés comme lui dans la terre.
11
12
ἐὰν γλυκανθῇ ἐν στόματι αὐτοῦ κακία, κρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ·
Si la méchanceté est douce à sa bouche, il la cachera sous sa langue,
12
13
οὐ φείσεται αὐτῆς καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει αὐτὴν καὶ συνέξει αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ λάρυγγος αὐτοῦ.
Il ne s'en fera pas faute, et il n'en laissera rien perdre ; et il la fera descendre au fond de son gosier.
13
14
καὶ οὐ μὴ δυνηθῇ βοηθῆσαι ἑαυτῷ· χολὴ ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτοῦ.
Mais elle ne lui profitera pas ; ce sera en ses entrailles un venin d'aspic.
14
15
πλοῦτος ἀδίκως συναγόμενος ἐξεμεσθήσεται, ἐξ οἰκίας αὐτοῦ ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγελος.
Il vomira sa richesse injustement acquise, et un ange l'expulsera de la maison où il l'aura amassée.
15
16
θυμὸν δὲ δρακόντων θηλάσειεν, ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσσα ὄφεως.
Puisse-t-il s'allaiter du fiel des dragons ; puisse la langue des serpents le faire périr.
16
17
μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων μηδὲ νομὰς μέλιτος καὶ βουτύρου.
Qu'il ne voie plus de lait trait au pâturage ; qu'il ne mange ni beurre ni miel.
17
18
εἰς κενὰ καὶ μάταια ἐκοπίασεν πλοῦτον, ἐξ οὗ οὐ γεύσεται, ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητος ἀκατάποτος.
Il s'est fatigué pour des choses vaines et insensées, pour des biens dont il ne goûtera pas, qui lui serviront comme un nerf desséché où il n'y a rien à manger ni à boire.
18
19
πολλῶν γὰρ ἀδυνάτων οἴκους ἔθλασεν, δίαιταν δὲ ἥρπασεν καὶ οὐκ ἔστησεν.
Car il a brisé les demeures d'une multitude d'hommes puissants ; il les a dépouillés de maisons qu'il n'avait point bâties.
19
20
οὐκ ἔστιν αὐτοῦ σωτηρία τοῖς ὑπάρχουσιν, ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ οὐ σωθήσεται.
Il ne trouvera pas son salut dans ses trésors ; il ne sera point sauvé par sa convoitise.
20
21
οὐκ ἔστιν ὑπόλειμμα τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ· διὰ τοῦτο οὐκ ἀνθήσει αὐτοῦ τὰ ἀγαθά.
Jamais rien ne reste de ses aliments ; aussi ses richesses pour lui ne porteront pas de fleurs.
21
22
ὅταν δὲ δοκῇ ἤδη πεπληρῶσθαι, θλιβήσεται, πᾶσα δὲ ἀνάγκη ἐπ αὐτὸν ἐπελεύσεται.
A peine à son repas se sera-t-il bien gorgé, qu'il sera oppressé et torturé par toutes sortes d'étreintes.
22
23
εἴ πως πληρώσαι γαστέρα αὐτοῦ, ἐπαποστείλαι ἐπ αὐτὸν θυμὸν ὀργῆς, νίψαι ἐπ αὐτὸν ὀδύνας·
Si, n'importe comment, tu as rempli sa panse, c'est comme si tu avais fait tomber sur lui le poids de ta colère et des flots de douleurs.
23
24
καὶ οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς σιδήρου, τρώσαι αὐτὸν τόξον χάλκειον·
Il n'est point à l'abri d'une main armée de fer, ni à l'épreuve d'une flèche d'airain.
24
25
διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος αὐτοῦ βέλος, ἀστραπαὶ δὲ ἐν διαίταις αὐτοῦ περιπατήσαισαν· ἐπ αὐτῷ φόβοι.
Que le trait entre par sa bouche ; que les éclairs sillonnent ses demeures. Que les épouvantements se promènent à ses côtés ;
25
26
πᾶν δὲ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι· κατέδεται αὐτὸν πῦρ ἄκαυστον, κακώσαι δὲ αὐτοῦ ἐπήλυτος τὸν οἶκον.
Que les ténèbres autour de lui ne se dissipent jamais ; que la flamme le dévore sans le consumer ; que son hôte ruine sa maison.
26
27
ἀνακαλύψαι δὲ αὐτοῦ ὁ οὐρανὸς τὰς ἀνομίας, γῆ δὲ ἐπανασταίη αὐτῷ.
Que le ciel dévoile ses péchés ; que la terre s'élève contre lui.
27
28
ἑλκύσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀπώλεια εἰς τέλος, ἡμέρα ὀργῆς ἐπέλθοι αὐτῷ.
Que sa famille enfin périsse et qu'il voie luire le jour de la colère.
28
29
αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς παρὰ κυρίου καὶ κτῆμα ὑπαρχόντων αὐτῷ παρὰ τοῦ ἐπισκόπου.
Tel est le sort que le Seigneur réserve à l'impie ; telle est la part de richesses que lui donnera Celui qui voit tout.
29