Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     38JOB     38
1
Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι Ελιουν τῆς λέξεως εἶπεν ὁ κύριος τῷ Ιωβ διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν
Aussitôt qu'Elihou eut fini son discours, le Seigneur dit à Job à travers un nuage et un tourbillon :
1
2
Τίς οὗτος ὁ κρύπτων με βουλήν, συνέχων δὲ ῥήματα ἐν καρδίᾳ, ἐμὲ δὲ οἴεται κρύπτειν;
Quel est celui qui me cache ses desseins ? Il renferme des pensées en son cœur ; croit-il qu'elles m'échapperont ?
2
3
ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου, ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι.
Ceins-toi les reins comme un homme ; je vais te questionner : réponds-moi.
3
4
ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν; ἀπάγγειλον δέ μοι, εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν.
Où étais-tu quand j'ai créé la terre ? Déclare-le-moi si tu en as connaissance.
4
5
τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ οἶδας; ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐπ αὐτῆς;
Qui en a réglé les dimensions ; le sais-tu ? Qui a promené sur elle le cordeau pour en prendre la mesure ?
5
6
ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασιν; τίς δέ ἐστιν ὁ βαλὼν λίθον γωνιαῖον ἐπ αὐτῆς;
Comment en a-t-on attaché les anneaux ? Qui a posé sur elle la pierre angulaire ?
6
7
ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου.
Lorsque les astres ont paru, tous mes anges à haute voix m'ont applaudi.
7
8
ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις, ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη·
J'ai renfermé la mer, j'ai placé des portes pour que, dans sa fureur, elle ne pût s'élancer hors des entrailles qui la contiennent.
8
9
ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν, ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα·
Pour langes, je lui ai donné les brouillards, et pour vêtement les nuées.
9
10
ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια περιθεὶς κλεῖθρα καὶ πύλας·
J'ai fixé ses limites, je l'ai entourée de battants et de verrous.
10
11
εἶπα δὲ αὐτῇ Μέχρι τούτου ἐλεύσῃ καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ, ἀλλ ἐν σεαυτῇ συντριβήσεταί σου τὰ κύματα.
Je lui ai dit : Tu iras jusque-là, tu n'iras pas plus loin ; tes vagues se briseront sur toi-même.
11
12
ἦ ἐπὶ σοῦ συντέταχα φέγγος πρωινόν, ἑωσφόρος δὲ εἶδεν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν
Est-ce de ton temps que j'ai disposé la lueur de l'aurore ? et que l'étoile du matin a su qu'elle avait pour devoir
12
13
ἐπιλαβέσθαι πτερύγων γῆς, ἐκτινάξαι ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς;
De secouer la terre, en la tenant par les deux ailes, et d'en faire tomber les impies ?
13
14
ἦ σὺ λαβὼν γῆν πηλὸν ἔπλασας ζῷον καὶ λαλητὸν αὐτὸν ἔθου ἐπὶ γῆς;
Est-ce toi qui, ayant pris de l'argile, as formé un être vivant et l'as mis sur la terre, doué de parole ?
14
15
ἀφεῖλας δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ φῶς, βραχίονα δὲ ὑπερηφάνων συνέτριψας;
As-tu ôté aux méchants la lumière, as-tu broyé les bras des orgueilleux ?
15
16
ἦλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης, ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας;
Es-tu descendu jusqu'au sources de la mer ? As-tu marché dans les profondeurs de l'abîme ?
16
17
ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου, πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν;
Les portes de la mort s'ouvrent-elles sans t'effrayer ? Peux-tu soutenir sans épouvante les regards des gardiens de l'enfer ?
17
18
νενουθέτησαι δὲ τὸ εὖρος τῆς ὑπ οὐρανόν; ἀνάγγειλον δή μοι πόση τίς ἐστιν.
La vaste étendue que le ciel recouvre ne t'a-t-elle pas averti ? Dis-le-moi, que penses-tu de sa grandeur ?
18
19
ποίᾳ δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ φῶς, σκότους δὲ ποῖος ὁ τόπος;
Quelle est la contrée où la lumière passe la nuit ? Quel est le lieu où résident les ténèbres ?
19
20
εἰ ἀγάγοις με εἰς ὅρια αὐτῶν; εἰ δὲ καὶ ἐπίστασαι τρίβους αὐτῶν;
Pourrais-tu m'y conduire, en connais-tu le chemin ?
20
21
οἶδα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι, ἀριθμὸς δὲ ἐτῶν σου πολύς.
Ne sais-je point que si dès lors tu étais né, tes jours ont été bien nombreux ?
21
22
ἦλθες δὲ ἐπὶ θησαυροὺς χιόνος, θησαυροὺς δὲ χαλάζης ἑόρακας.
As-tu visité les trésors de la neige ? As-tu vu les trésors de la grêle ?
22
23
ἀπόκειται δέ σοι εἰς ὥραν ἐχθρῶν, εἰς ἡμέραν πολέμου καὶ μάχης.
Les tiens-tu en réserve pour l'heure où se montreront tes ennemis, pour les jours de la guerre et des combats ?
23
24
πόθεν δὲ ἐκπορεύεται πάχνη ἢ διασκεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ οὐρανόν;
D'où viennent les frimas ou le vent du midi qui souffle sous le ciel ?
24
25
τίς δὲ ἡτοίμασεν ὑετῷ λάβρῳ ῥύσιν, ὁδὸν δὲ κυδοιμῶν
Quelle puissance a préparé la chute des pluies violente et la voie des cataclysmes
25
26
τοῦ ὑετίσαι ἐπὶ γῆν, οὗ οὐκ ἀνήρ, ἔρημον, οὗ οὐχ ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐν αὐτῇ,
Qui fondent sur des contrées où il n'y a point d'hommes, sur des déserts où les mortels ne possèdent rien ;
26
27
τοῦ χορτάσαι ἄβατον καὶ ἀοίκητον καὶ τοῦ ἐκβλαστῆσαι ἔξοδον χλόης;
Qui fécondent des champs inhabités et leur font produire une herbe luxuriante ?
27
28
τίς ἐστιν ὑετοῦ πατήρ; τίς δέ ἐστιν ὁ τετοκὼς βώλους δρόσου;
Quel est le père de la pluie ? Qui a produit les gouttes de la rosée ?
28
29
ἐκ γαστρὸς δὲ τίνος ἐκπορεύεται ὁ κρύσταλλος; πάχνην δὲ ἐν οὐρανῷ τίς τέτοκεν,
De quel sein est sortie la glace, d'où est né le givre du ciel
29
30
ἣ καταβαίνει ὥσπερ ὕδωρ ῥέον; πρόσωπον δὲ ἀβύσσου τίς ἔπηξεν;
Qui descend comme l'eau coule ? Quel est celui qui frappe de terreur les impies ?
30
31
συνῆκας δὲ δεσμὸν Πλειάδος καὶ φραγμὸν Ὠρίωνος ἤνοιξας;
Est-ce toi qui as enchaîné les pléiades et ouvert la clôture qui retenait Orion ?
31
32
ἦ διανοίξεις μαζουρωθ ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ Ἕσπερον ἐπὶ κόμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτά;
Feras-tu voir Mazuroth en son temps, et conduiras-tu sur sa chevelure l'étoile du soir elle-même ?
32
33
ἐπίστασαι δὲ τροπὰς οὐρανοῦ ἢ τὰ ὑπ οὐρανὸν ὁμοθυμαδὸν γινόμενα;
Connais-tu les révolutions du ciel et ce qui arrive en même temps sur la terre ?
33
34
καλέσεις δὲ νέφος φωνῇ, καὶ τρόμῳ ὕδατος λάβρῳ ὑπακούσεταί σου;
Appelles-tu de la voix le nuage, t'obéit-il, en s'ébranlant verse-t-il des torrents d'eau ?
34
35
ἀποστελεῖς δὲ κεραυνοὺς καὶ πορεύσονται; ἐροῦσιν δέ σοι Τί ἐστιν;
Convoques-tu les éclairs ? Viennent-ils en disant : Qu'y a-t-il ?
35
36
τίς δὲ ἔδωκεν γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν ἢ ποικιλτικὴν ἐπιστήμην;
Qui donc a enseigné aux femmes l'art de faire des tissus ; qui les a douées de l'adresse d'y tracer des ornements divers ?
36
37
τίς δὲ ὁ ἀριθμῶν νέφη σοφίᾳ, οὐρανὸν δὲ εἰς γῆν ἔκλινεν;
Qui sait, en sa sagesse, dompter les nuages, et qui a courbé le ciel vers la terre ?
37
38
κέχυται δὲ ὥσπερ γῆ κονία, κεκόλληκα δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίθῳ κύβον.
Il a été malléable comme de la terre en poudre, et je l'ai consolidé comme un bloc de pierre.
38
39
θηρεύσεις δὲ λέουσιν βοράν, ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις;
Chasseras-tu pour donner aux lions leur nourriture ? Rempliras-tu l'âme des serpents ?
39
40
δεδοίκασιν γὰρ ἐν κοίταις αὐτῶν, κάθηνται δὲ ἐν ὕλαις ἐνεδρεύοντες.
Ils craignent dans leurs repaires, et ils se tiennent en embuscade au fond des forêts.
40
41
τίς δὲ ἡτοίμασεν κόρακι βοράν; νεοσσοὶ γὰρ αὐτοῦ πρὸς κύριον κεκράγασιν πλανώμενοι τὰ σῖτα ζητοῦντες.
Qui a préparé au corbeau sa pâture ? car ses petits, en secouant leurs ailes, ont crié au Seigneur pour demander à manger.
41