Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     36JOB     36
1
Προσθεὶς δὲ Ελιους ἔτι λέγει
Et Elihou, continuant dit :
1
2
Μεῖνόν με μικρὸν ἔτι, ἵνα διδάξω σε· ἔτι γὰρ ἐν ἐμοί ἐστιν λέξις.
Patiente un moment encore afin que je t'instruise ; je sens en moi bien des choses à dire.
2
3
ἀναλαβὼν τὴν ἐπιστήμην μου μακρὰν ἔργοις δέ μου δίκαια ἐρῶ
Je reprendrai de loin ce que je sais, et, d'accord avec mes œuvres,
3
4
ἐπ ἀληθείας καὶ οὐκ ἄδικα ῥήματα· ἀδίκως συνίεις.
Je te parlerai sincèrement, en homme qui ne conçoit rien d'injuste.
4
5
γίγνωσκε δὲ ὅτι ὁ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον. δυνατὸς ἰσχύι καρδίας
Apprends que jamais Dieu, en la force de son cœur, ne repoussera l'innocence.
5
6
ἀσεβῆ οὐ μὴ ζωοποιήσει καὶ κρίμα πτωχῶν δώσει.
Jamais il ne vivifiera l'impie ; il ne refusera point de juger l'indigent.
6
7
οὐκ ἀφελεῖ ἀπὸ δικαίου ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ· καὶ μετὰ βασιλέων εἰς θρόνον καὶ καθιεῖ αὐτοὺς εἰς νεῖκος, καὶ ὑψωθήσονται.
Il ne détournera pas ses regards du juste ; il le placera sur le trône avec les rois ; il le fera triompher comme eux ; ils seront pareillement glorifiés.
7
8
καὶ εἰ πεπεδημένοι ἐν χειροπέδαις συσχεθήσονται ἐν σχοινίοις πενίας,
Ceux qu'auront pris des entraves ou les liens de la pauvreté,
8
9
καὶ ἀναγγελεῖ αὐτοῖς τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ὅτι ἰσχύσουσιν.
Il se contentera de leur faire connaître leurs fautes et leurs œuvres ; car ils se raffermiront.
9
10
ἀλλὰ τοῦ δικαίου εἰσακούσεται· καὶ εἶπεν ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐξ ἀδικίας.
Mais il écoutera les justes, parce qu'il est résolu à les corriger de l'iniquité.
10
11
ἐὰν ἀκούσωσιν καὶ δουλεύσωσιν, συντελέσουσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν ἐν εὐπρεπείαις.
S'ils lui sont dociles et le servent, ils achèveront leurs jours dans l'abondance des biens, et leurs années dans les grandeurs.
11
12
ἀσεβεῖς δὲ οὐ διασῴζει παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον καὶ διότι νουθετούμενοι ἀνήκοοι ἦσαν.
Il ne protège point les impies, parce qu'ils refusent de le connaître, et qu'ils sont rebelles à ses avertissements.
12
13
καὶ ὑποκριταὶ καρδίᾳ τάξουσιν θυμόν· οὐ βοήσονται, ὅτι ἔδησεν αὐτούς.
Et les hommes au cœur hypocrite réprimeront leur colère, et ils ne crieront point s'il vient à les enchaîner.
13
14
ἀποθάνοι τοίνυν ἐν νεότητι ἡ ψυχὴ αὐτῶν, ἡ δὲ ζωὴ αὐτῶν τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων,
Ceux-là, que leur âme meure en leur jeunesse, que la vie leur soit ôtée par des anges.
14
15
ἀνθ ὧν ἔθλιψαν ἀσθενῆ καὶ ἀδύνατον· κρίμα δὲ πραέων ἐκθήσει.
Car ils auront opprimé le pauvre et le faible ; que le Seigneur absolve les esprits pacifiques.
15
16
καὶ προσέτι ἠπάτησέν σε ἐκ στόματος ἐχθροῦ· ἄβυσσος, κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς· καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος.
S'il a permis que la bouche de ton ennemi t'ait trompé ; les flots de l'abîme sont sous ta table, et elle y tombera chargée de mets.
16
17
οὐχ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων κρίμα,
Il ne fera pas attendre aux justes sa sentence.
17
18
θυμὸς δὲ ἐπ ἀσεβεῖς ἔσται δι ἀσέβειαν δώρων, ὧν ἐδέχοντο ἐπ ἀδικίαις.
Son courroux s'élèvera contre les pervers, à cause des dons honteux qu'ils ont reçus pour salaire de leur iniquité.
18
19
μή σε ἐκκλινάτω ἑκὼν ὁ νοῦς δεήσεως ἐν ἀνάγκῃ ὄντων ἀδυνάτων, καὶ πάντας τοὺς κραταιοῦντας ἰσχύν.
Veille à ne point te détourner de la demande du pauvre pressé par le besoin ; quant à ceux qui usent de violence,
19
20
μὴ ἐξελκύσῃς τὴν νύκτα τοῦ ἀναβῆναι λαοὺς ἀντ αὐτῶν·
Ne les soustrais pas la nuit au peuple qui marche contre eux.
20
21
ἀλλὰ φύλαξαι μὴ πράξῃς ἄτοπα· ἐπὶ τοῦτον γὰρ ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας.
Sois attentif à t'abstenir d'actions vaines ; c'est d'elles que provient la pauvreté.
21
22
ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς κραταιώσει ἐν ἰσχύι αὐτοῦ· τίς γάρ ἐστιν κατ αὐτὸν δυνάστης;
Le Tout-Puissant s'est affermi dans sa force ; qui peut prévaloir contre lui ?
22
23
τίς δέ ἐστιν ὁ ἐτάζων αὐτοῦ τὰ ἔργα; ἢ τίς ὁ εἴπας Ἔπραξεν ἄδικα;
Qui peut le rechercher dans ses œuvres et l'accuser d'injustice ?
23
24
μνήσθητι ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὧν ἦρξαν ἄνδρες·
Souviens-toi qu'il n'a rien fait que de grand, et que les hommes l'ont célébré.
24
25
πᾶς ἄνθρωπος εἶδεν ἐν ἑαυτῷ, ὅσοι τιτρωσκόμενοί εἰσιν βροτοί.
Tout homme a vu en lui-même combien les mortels sont vulnérables.
25
26
ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς πολύς, καὶ οὐ γνωσόμεθα· ἀριθμὸς ἐτῶν αὐτοῦ καὶ ἀπέραντος.
Le Tout-Puissant est multiple, et nous ne le connaîtrons jamais ; le nombre de ses années est infini.
26
27
ἀριθμηταὶ δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ, καὶ ἐπιχυθήσονται ὑετῷ εἰς νεφέλην·
Il sait le nombre des gouttes de pluie et il les recueille pour en former de nouveaux nuages.
27
28
ῥυήσονται παλαιώματα, ἐσκίασεν δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυθήτων βροτῶν.
Les anciens monuments s'écrouleront, et les nuées couvrent d'ombre le mortel ignoré.
28
28
a ὥραν ἔθετο κτήνεσιν, οἴδασιν δὲ κοίτης τάξιν.
Dieu a enseigné les heures aux bestiaux ; ils savent régler leur sommeil.
28
29
ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἐξίσταταί σου ἡ διάνοια οὐδὲ διαλλάσσεταί σου ἡ καρδία ἀπὸ σώματος; καὶ ἐὰν συνῇ ἀπεκτάσεις νεφέλης, ἰσότητα σκηνῆς αὐτοῦ,
Toutes ces choses sont adhérentes à ta pensée, comme ton cœur à ta poitrine. Si le Seigneur rassemble en une seule toutes les nuées, c'est comme son tabernacle.
29
30
ἰδοὺ ἐκτείνει ἐπ αὐτὸν ηδω καὶ ῥιζώματα τῆς θαλάσσης ἐκάλυψεν.
S'il s'enveloppe d'une lueur incertaine, la mer se trouble, et ses profondeurs sont cachées.
30
31
ἐν γὰρ αὐτοῖς κρινεῖ λαούς, δώσει τροφὴν τῷ ἰσχύοντι.
Il juge les peuples selon ce qu'ils valent ; les plus puissants lui doivent leur nourriture.
31
32
ἐπὶ χειρῶν ἐκάλυψεν φῶς καὶ ἐνετείλατο περὶ αὐτῆς ἐν ἀπαντῶντι·
Il a caché de ses mains la lumière, et, à cause d'elle, il a donné ses préceptes à ceux qui sont survenus.
32
33
ἀναγγελεῖ περὶ αὐτοῦ φίλον αὐτοῦ· κτῆσις καὶ περὶ ἀδικίας.
Dieu et le bien mal acquis montreront que le Seigneur aime la lumière.
33