Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     6JOB     6
1
Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Job reprenant dit :
1
2
Εἰ γάρ τις ἱστῶν στήσαι μου τὴν ὀργήν, τὰς δὲ ὀδύνας μου ἄραι ἐν ζυγῷ ὁμοθυμαδόν,
Plût à Dieu que l'on mît à la fois dans une balance ma colère et mes douleurs ;
2
3
καὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα ἔσται· ἀλλ ὡς ἔοικεν, τὰ ῥήματά μού ἐστιν φαῦλα.
Celles-ci pèseraient plus que le sable du rivage de la mer ; mais, à ce qu'il me semble, mes paroles sont en efficacité.
3
4
βέλη γὰρ κυρίου ἐν τῷ σώματί μού ἐστιν, ὧν ὁ θυμὸς αὐτῶν ἐκπίνει μου τὸ αἷμα· ὅταν ἄρξωμαι λαλεῖν, κεντοῦσί με.
Car j'ai dans le corps les traits du Seigneur ; leur courroux boit mon sang, et dès que je commence à discourir, ils me percent.
4
5
τί γάρ; μὴ διὰ κενῆς κεκράξεται ὄνος ἄγριος, ἀλλ ἢ τὰ σῖτα ζητῶν; εἰ δὲ καὶ ῥήξει φωνὴν βοῦς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὰ βρώματα;
Mais quoi ! Est-ce sans motif que l'âne sauvage se met à braire, ou parce qu'il demande à manger ? Et le bœuf mugit-il devant une crèche pleine de fourrage ?
5
6
εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἁλός; εἰ δὲ καὶ ἔστιν γεῦμα ἐν ῥήμασιν κενοῖς;
Mange-t-on le pain sans sel ? Et trouve-t-on du goût aux paroles vaines ?
6
7
οὐ δύναται γὰρ παύσασθαί μου ἡ ψυχή· βρόμον γὰρ ὁρῶ τὰ σῖτά μου ὥσπερ ὀσμὴν λέοντος.
Pour moi, les aliments que l'on me sert, maintenant que je suis en proie à une colère qui ne me laisse point de repos, ont une odeur comme celle du lion.
7
8
εἰ γὰρ δῴη, καὶ ἔλθοι μου ἡ αἴτησις, καὶ τὴν ἐλπίδα μου δῴη ὁ κύριος.
Puisse ma prière être exaucée, puisse le Seigneur m'accorder ce que j'espère.
8
9
ἀρξάμενος ὁ κύριος τρωσάτω με, εἰς τέλος δὲ μή με ἀνελέτω.
Le Seigneur a commencé, qu'il m'achève ; qu'il mette fin à mes maux par une prompte mort.
9
10
εἴη δέ μου πόλις τάφος, ἐφ ἧς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην ἐπ αὐ τῆς, οὐ μὴ φείσωμαι· οὐ γὰρ ἐψευσάμην ῥήματα ἅγια θεοῦ μου.
Puisse ma ville être un sépulcre dont je franchisse le mur d'un saut ; je n'hésiterais pas ; car je n'ai jamais éludé les saintes volontés de mon Dieu.
10
11
τίς γάρ μου ἡ ἰσχύς, ὅτι ὑπομένω; ἢ τίς μου ὁ χρόνος, ὅτι ἀνέχεταί μου ἡ ψυχή;
Quelle est donc ma force pour subsister ? Combien de temps encore ma vie me soutiendra-t-elle ?
11
12
μὴ ἰσχὺς λίθων ἡ ἰσχύς μου; ἢ αἱ σάρκες μού εἰσιν χάλκειαι;
Ai-je la fermeté de la pierre ? Mes chairs sont-elles d'airain ?
12
13
ἦ οὐκ ἐπ αὐτῷ ἐπεποίθειν; βοήθεια δὲ ἀπ ἐμοῦ ἄπεστιν.
Est-ce que je n'avais pas mis ma confiance en Dieu ? Mais tout secours s'est éloigné de moi.
13
14
ἀπείπατό με ἔλεος, ἐπισκοπὴ δὲ κυρίου ὑπερεῖδέν με.
La miséricorde m'a méconnu ; l'œil vigilant du Seigneur m'a méprisé.
14
15
οὐ προσεῖδόν με οἱ ἐγγύτατοί μου· ὥσπερ χειμάρρους ἐκ λείπων ἢ ὥσπερ κῦμα παρῆλθόν με·
Mes proches ne m'ont point regardé ; ils m'ont quitté rapides comme un torrent ; ils ont passé près de moi comme un flot.
15
16
οἵτινές με διευλαβοῦντο, νῦν ἐπιπεπτώκασίν μοι ὥσπερ χιὼν ἢ κρύσταλλος πεπηγώς·
Ceux qui me révéraient, je vois maintenant qu'ils s'étaient attachés à moi comme la neige ou la glace,
16
17
καθὼς τακεῖσα θέρμης γενομένης οὐκ ἐπεγνώσθη ὅπερ ἦν,
Qui fondent au retour de la chaleur, tellement que l'on ne peut retracer ce qu'elles étaient.
17
18
οὕτως κἀγὼ κατελείφθην ὑπὸ πάντων, ἀπωλόμην δὲ καὶ ἔξοικος ἐγενόμην.
C'est ainsi qu'ils m'ont tous abandonné ; j'ai péri et je suis devenu un homme sans asile.
18
19
ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανων, ἀτραποὺς Σαβων, οἱ διορῶντες·
Regardez les chemins de Théman et les sentiers de Sadeba, vous qui voyez parfaitement.
19
20
καὶ αἰσχύνην ὀφειλήσουσιν οἱ ἐπὶ πόλεσιν καὶ χρήμασιν πεποιθότες.
Ils auront à rougir de honte, ceux qui se croient forts parce qu'ils possèdent des villes et des richesses.
20
21
ἀτὰρ δὲ καὶ ὑμεῖς ἐπέβητέ μοι ἀνελεημόνως, ὥστε ἰδόντες τὸ ἐμὸν τραῦμα φοβήθητε.
Et vous, vous êtes venus à moi sans pitié ; et quand vous avez vu ma plaie, vous avez eu peur.
21
22
τί γάρ; μή τι ὑμᾶς ᾔτησα ἢ τῆς παρ ὑμῶν ἰσχύος ἐπιδέομαι
Qu'y a-t-il ? Vous ai-je demandés ? Est-ce que j'attends de vous quelque force
22
23
ὥστε σῶσαί με ἐξ ἐχθρῶν ἢ ἐκ χειρὸς δυναστῶν ῥύσασθαί με;
Pour me sauver de mes ennemis et me protéger contre les puissants ?
23
24
διδάξατέ με, ἐγὼ δὲ κωφεύσω· εἴ τι πεπλάνημαι, φράσατέ μοι.
Instruisez-moi et je garderai le silence ; si j'ai erré en quoi que ce soit, ne tardez pas à me le dire.
24
25
ἀλλ ὡς ἔοικεν, φαῦλα ἀληθινοῦ ῥήματα, οὐ γὰρ παρ ὑμῶν ἰσχὺν αἰτοῦμαι·
Mais, à ce qu'il me semble, les discours d'un homme sincère sont sans efficacité, et je n'attends de vous aucune force.
25
26
οὐδὲ ὁ ἔλεγχος ὑμῶν ῥήμασίν με παύσει, οὐδὲ γὰρ ὑμῶν φθέγμα ῥήματος ἀνέξομαι.
Vos réprimandes ne me rendront même pas le calme, et je suis importuné par le bruit de vos paroles.
26
27
πλὴν ὅτι ἐπ ὀρφανῷ ἐπιπίπτετε, ἐνάλλεσθε δὲ ἐπὶ φίλῳ ὑμῶν.
En effet vous tombez sur un orphelin ; vous vous jetez sur votre ami.
27
28
νυνὶ δὲ εἰσβλέψας εἰς πρόσωπα ὑμῶν οὐ ψεύσομαι.
Puisque je vous ai vus en face, je ne dissimulerai rien.
28
29
καθίσατε δὴ καὶ μὴ εἴη ἄδικον, καὶ πάλιν τῷ δικαίῳ συνέρχεσθε.
Demeurez ; entre nous point d'iniquité, remettez-vous d'accord avec un juste.
29
30
οὐ γάρ ἐστιν ἐν γλώσσῃ μου ἄδικον· ἢ ὁ λάρυγξ μου οὐχὶ σύνεσιν μελετᾷ;
Car ma langue dit-elle rien qui ne soit équitable ; et mon gosier donne-t-il passage à des paroles étudiées ?
30