Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     21JOB     21
1
Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Or Job reprenant dit :
1
2
Ἀκούσατε ἀκούσατέ μου τῶν λόγων, ἵνα μὴ ᾖ μοι παρ ὑμῶν αὕτη ἡ παράκλησις.
Ecoutez, écoutez mes raisonnements, afin que de telles consolations me soient épargnées.
2
3
ἄρατέ με, ἐγὼ δὲ λαλήσω, εἶτ οὐ καταγελάσετέ μου.
Dussiez-vous me maudire je parlerai, ensuite vous ne rirez plus de moi.
3
4
τί γάρ; μὴ ἀνθρώπου μου ἡ ἔλεγξις; ἢ διὰ τί οὐ θυμωθήσομαι;
Qu'y a-t-il ? Mes reproches s'adressent-il à un homme ? Et pourquoi donc contiendrais-je ma colère ?
4
5
εἰσβλέψαντες εἰς ἐμὲ θαυμάσατε χεῖρα θέντες ἐπὶ σιαγόνι.
Lorsque vous m'aurez examiné à fond vous serez saisis de surprise, et de vous mains vous vous frapperez les joues.
5
6
ἐάν τε γὰρ μνησθῶ, ἐσπούδακα, ἔχουσιν δέ μου τὰς σάρκας ὀδύναι.
Car si je recueille mes souvenirs, je n'ai eu que zèle pur, et les douleurs affligent mes chairs.
6
7
διὰ τί ἀσεβεῖς ζῶσιν, πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν πλούτῳ;
Pourquoi les impies vivent-ils, et vieillissent-ils au sein de la richesse ?
7
8
ὁ σπόρος αὐτῶν κατὰ ψυχήν, τὰ δὲ τέκνα αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς.
Leur famille est selon leur âme, ils ont leurs enfants sous les yeux.
8
9
οἱ οἶκοι αὐτῶν εὐθηνοῦσιν, φόβος δὲ οὐδαμοῦ, μάστιξ δὲ παρὰ κυρίου οὐκ ἔστιν ἐπ αὐτοῖς.
Leurs maisons prospèrent, on n'y ressent aucune crainte, car le fouet du Seigneur n'est point dirigé contre eux.
9
10
ἡ βοῦς αὐτῶν οὐκ ὠμοτόκησεν, διεσώθη δὲ αὐτῶν ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ οὐκ ἔσφαλεν.
Pas d'avortement parmi leurs génisses, leurs bêtes pleines portent sans mal ; et, à terme, elles mettent bas leurs fruits.
10
11
μένουσιν δὲ ὡς πρόβατα αἰώνια, τὰ δὲ παιδία αὐτῶν προσπαίζουσιν
Leurs menus troupeaux ne diminuent jamais, et leurs enfants dansent
11
12
ἀναλαβόντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν καὶ εὐφραίνονται φωνῇ ψαλμοῦ.
Au son de la harpe et de la cithare, et ils se complaisent au chant des cantiques.
12
13
συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν, ἐν δὲ ἀναπαύσει ᾅδου ἐκοιμήθησαν.
Leur vie s'est écoulée au milieu des biens, et ils se sont endormis dans le repos du sépulcre.
13
14
λέγει δὲ κυρίῳ Ἀπόστα ἀπ ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι·
Cependant ils ont dit au Seigneur : Détournez-vous de nous ; nous n'avons que faire de connaître vos voies.
14
15
τί ἱκανός, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ; καὶ τίς ὠφέλεια, ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ;
Qu'est-ce donc que le Tout-Puissant pour que nous le servions ? Qu'est-il besoin que nous allions au devant de lui ?
15
16
ἐν χερσὶν γὰρ ἦν αὐτῶν τὰ ἀγαθά, ἔργα δὲ ἀσεβῶν οὐκ ἐφορᾷ.
Leurs mains sont pleines de richesses, et le Seigneur ne surveille pas les œuvres des impies.
16
17
οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἀσεβῶν λύχνος σβεσθήσεται, ἐπελεύσεται δὲ αὐτοῖς ἡ καταστροφή, ὠδῖνες δὲ αὐτοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς.
Il est vrai qu'il advient aussi que leur lampe s'éteigne ; ils essuient des catastrophes ; des douleurs leur sont envoyées par la colère de Dieu.
17
18
ἔσονται δὲ ὥσπερ ἄχυρα πρὸ ἀνέμου ἢ ὥσπερ κονιορτός, ὃν ὑφείλατο λαῖλαψ.
Ils seront alors comme de la paille que le vent emporte, ou comme le tourbillon de poussière qu'une tempête fait voler.
18
19
ἐκλίποι υἱοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· ἀνταποδώσει πρὸς αὐτὸν καὶ γνώσεται.
Que les richesses du méchant échappent à ses fils ; le Seigneur le rétribuera et il saura pourquoi.
19
20
ἴδοισαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τὴν ἑαυτοῦ σφαγήν, ἀπὸ δὲ κυρίου μὴ διασωθείη·
Que ses yeux voient sa propre immolation ; qu'il ne soit pas épargné par le Seigneur.
20
21
ὅτι τί θέλημα αὐτοῦ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ μετ αὐτόν; καὶ ἀριθμοὶ μηνῶν αὐτοῦ διῃρέθησαν.
Car la volonté de Dieu est avec lui dans sa maison, et son nombre de mois lui a été compté.
21
22
πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην; αὐτὸς δὲ φόνους διακρινεῖ.
Le Seigneur n'et-il pas le seul qui distribue l'intelligence et le savoir ? Seul il juge les scélérats.
22
23
οὗτος ἀποθανεῖται ἐν κράτει ἁπλοσύνης αὐτοῦ, ὅλος δὲ εὐπαθῶν καὶ εὐθηνῶν·
Tel mourra dans la plénitude de son innocence, complètement heureux et bien portant ;
23
24
τὰ δὲ ἔγκατα αὐτοῦ πλήρη στέατος, μυελὸς δὲ αὐτοῦ διαχεῖται.
Les entrailles pleines de graisse et regorgeant de mœlle.
24
25
ὁ δὲ τελευτᾷ ὑπὸ πικρίας ψυχῆς οὐ φαγὼν οὐδὲν ἀγαθόν.
Un autre finit en l'amertume de son âme, sans avoir jamais rien mangé de bon.
25
26
ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς κοιμῶνται, σαπρία δὲ αὐτοὺς ἐκάλυψεν.
Ils dorment ensemble sous la terre ; la pourriture les enveloppe.
26
27
ὥστε οἶδα ὑμᾶς ὅτι τόλμῃ ἐπίκεισθέ μοι·
Je sais votre hardiesse à m'accuser.
27
28
ὅτι ἐρεῖτε Ποῦ ἐστιν οἶκος ἄρχοντος; καὶ ποῦ ἐστιν ἡ σκέπη τῶν σκηνωμάτων τῶν ἀσεβῶν;
Ainsi vous demanderez : Où donc est la maison du chef ? qu'est devenue la tente qui abritait des criminels ?
28
29
ἐρωτήσατε παραπορευομένους ὁδόν, καὶ τὰ σημεῖα αὐτῶν οὐκ ἀπαλλοτριώσετε·
Interrogez les voyageurs et ne faussez pas leurs témoignages.
29
30
ὅτι εἰς ἡμέραν ἀπωλείας κουφίζεται ὁ πονηρός, εἰς ἡμέραν ὀργῆς αὐτοῦ ἀπαχθήσονται.
Ils vous diront que le fardeau du méchant est allégé le jour de sa perte ; on l'en déchargera tout à fait le jour de la colère du Seigneur.
30
31
τίς ἀπαγγελεῖ ἐπὶ προσώπου αὐτοῦ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; καὶ αὐτὸς ἐποίησεν, τίς ἀνταποδώσει αὐτῷ;
Qui donc lui montrera en face ses voies et ce qu'il a fait ? Qui se chargera de le punir ?
31
32
καὶ αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχθη καὶ ἐπὶ σορῷ ἠγρύπνησεν.
On le portera au lieu des sépultures, et il a veillé lui-même à la construction de sa tombe.
32
33
ἐγλυκάνθησαν αὐτῷ χάλικες χειμάρρου, καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πᾶς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἀναρίθμητοι.
Sa présence réjouit jusqu'aux cailloux du torrent ; chacun se fait un devoir de le suivre, et il est précédé d'une foule innombrable.
33
34
πῶς δὲ παρακαλεῖτέ με κενά; τὸ δὲ ἐμὲ καταπαύσασθαι ἀφ ὑμῶν οὐδέν.
Comment donc me consolez-vous en vain ? Car vous n'avez nullement adouci mes maux.
34