Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     34JOB     34
1
Ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει
Et Elihou, continuant dit :
1
2
Ἀκούσατέ μου, σοφοί· ἐπιστάμενοι, ἐνωτίζεσθε τὸ καλόν·
Ecoutez-moi, sages et savants ; prêtez-moi une oreille attentive,
2
3
ὅτι οὖς λόγους δοκιμάζει, καὶ λάρυγξ γεύεται βρῶσιν.
Car l'oreille juge les paroles, comme le gosier goûte les aliments.
3
4
κρίσιν ἑλώμεθα ἑαυτοῖς, γνῶμεν ἀνὰ μέσον ἑαυτῶν ὅ τι καλόν.
Servons-nous en pour décider ; discernons entre elles ce qui est bon.
4
5
ὅτι εἴρηκεν Ιωβ Δίκαιός εἰμι, ὁ κύριος ἀπήλλαξέν μου τὸ κρίμα,
Job a dit : Je suis juste, le Seigneur m'a exclu du jugement ;
5
6
ἐψεύσατο δὲ τῷ κρίματί μου, βίαιον τὸ βέλος μου ἄνευ ἀδικίας.
Il m'a rendu suspect par son arrêt ; le trait a été violent, sans que j'eusse commis d'iniquité.
6
7
τίς ἀνὴρ ὥσπερ Ιωβ πίνων μυκτηρισμὸν ὥσπερ ὕδωρ
Quel est l'homme qu'autant que Job on ait abreuvé de railleries, comme on abreuve d'eau ?
7
8
οὐχ ἁμαρτὼν οὐδὲ ἀσεβήσας ἢ ὁδοῦ κοινωνήσας μετὰ ποιούντων τὰ ἄνομα τοῦ πορευθῆναι μετὰ ἀσεβῶν;
Et je n'ai point péché, je n'ai rien fait contre Dieu ; je n'ai rien de commun avec les méchants ; je n'ai point marché avec les impies.
8
9
μὴ γὰρ εἴπῃς ὅτι Οὐκ ἔσται ἐπισκοπὴ ἀνδρός· καὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ παρὰ κυρίου.
Ne tiens pas ce langage, car ce qui échappe à la surveillance de l'homme n'échappe pas à celle de Dieu ;
9
10
διό, συνετοὶ καρδίας, ἀκούσατέ μου Μή μοι εἴη ἔναντι κυρίου ἀσεβῆσαι καὶ ἔναντι παντοκράτορος ταράξαι τὸ δίκαιον·
C'est pourquoi, vous qui m'êtes unis par le cœur, soyez attentifs ; puissé-je n'être point impie devant le Seigneur, et satisfaire à ce qui est juste devant le Tout-Puissant.
10
11
ἀλλὰ ἀποδιδοῖ ἀνθρώπῳ καθὰ ποιεῖ ἕκαστος αὐτῶν, καὶ ἐν τρίβῳ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν.
Qu'il rétribue chacun selon ses œuvres, et il saura bien trouver un homme sur sa voie.
11
12
οἴῃ δὲ τὸν κύριον ἄτοπα ποιήσειν; ἢ ὁ παντοκράτωρ ταράξει κρίσιν;
Penses-tu Job, que le Seigneur fasse des choses vaines ? Le Tout-Puissant fausse-t-il la justice, lui qui a créé la terre ?
12
13
ὃς ἐποίησεν τὴν γῆν· τίς δέ ἐστιν ὁ ποιῶν τὴν ὑπ οὐρανὸν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα;
Qui donc a fait l'étendue que le ciel recouvre et tout ce qui l'habite ?
13
14
εἰ γὰρ βούλοιτο συνέχειν καὶ τὸ πνεῦμα παρ αὐτῷ κατασχεῖν,
S'il lui plaisait de s'abstenir, de retenir son souffle,
14
15
τελευτήσει πᾶσα σὰρξ ὁμοθυμαδόν, πᾶς δὲ βροτὸς εἰς γῆν ἀπελεύσεται, ὅθεν καὶ ἐπλάσθη.
Toute chair au même instant périrait ; tout homme retournerait à la terre dont il a été formé.
15
16
εἰ δὲ μὴ νουθετῇ, ἄκουε ταῦτα, ἐνωτίζου φωνὴν ῥημάτων.
S'il ne t'a pas averti, écoute ce que je vais te dire, que tes oreilles le recueillent.
16
17
ἰδὲ σὺ τὸν μισοῦντα ἄνομα καὶ τὸν ὀλλύντα τοὺς πονηροὺς ὄντα αἰώνιον δίκαιον.
Considère toi-même celui qui hait les pervers, celui qui extermine les méchants, celui qui est éternellement juste.
17
18
ἀσεβὴς ὁ λέγων βασιλεῖ Παρανομεῖς, ἀσεβέστατε τοῖς ἄρχουσιν·
Celui qui ne craint pas d'appeler un roi impie ; ni de dire aux grands : vous êtes corrompus, vous vivez dans le péché.
18
19
ὃς οὐκ ἐπῃσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἶδεν τιμὴν θέσθαι ἁδροῖς θαυμασθῆναι πρόσωπα αὐτῶν.
Celui qui n'a aucun égard pour le rang ; qui ne sait point honorer la force ni lui rendre des respects.
19
20
κενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποβήσεται τὸ κεκραγέναι καὶ δεῖσθαι ἀνδρός· ἐχρήσαντο γὰρ παρανόμως ἐκκλινομένων ἀδυνάτων.
A prier un homme qui pratique l'iniquité, qui méconnaît les pauvres, on n'obtiendra que des choses vaines.
20
21
αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἐστιν ἔργων ἀνθρώπων, λέληθεν δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὧν πράσσουσιν,
Mais Dieu voit les œuvres des mortels ; rien de ce qu'ils font ne lui est caché.
21
22
οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ κρυβῆναι τοὺς ποιοῦντας τὰ ἄνομα·
Il n'est point de lieu où les pervers puissent se soustraire à ses regards.
22
23
ὅτι οὐκ ἐπ ἄνδρα θήσει ἔτι· ὁ γὰρ κύριος πάντας ἐφορᾷ
Il ne s'y prend pas à deux fois pour juger un homme.
23
24
ὁ καταλαμβάνων ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός·
Le Seigneur surveille tout ; il est l'auteur d'une multitude de merveilles incompréhensibles et glorieuses.
24
25
ὁ γνωρίζων αὐτῶν τὰ ἔργα καὶ στρέψει νύκτα, καὶ ταπεινωθήσονται.
Il connaît les travaux des humains, sur eux il ramènera la nuit et ils seront humiliés.
25
26
ἔσβεσεν δὲ ἀσεβεῖς, ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτοῦ,
Il a éteint les impies ; il ne lui est point échappé
26
27
ὅτι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦ, δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἐπέγνωσαν
Qu'ils s'étaient écartés de la loi de Dieu, et qu'ils avaient méconnu ses préceptes.
27
28
τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ αὐτὸν κραυγὴν πένητος, καὶ κραυγὴν πτωχῶν εἰσακούσεται.
Ils avaient contraint les pauvres de l'invoquer, et il exaucera toujours les indigents.
28
29
καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν παρέξει, καὶ τίς καταδικάσεται; καὶ κρύψει πρόσωπον, καὶ τίς ὄψεται αὐτόν; καὶ κατὰ ἔθνους καὶ κατὰ ἀνθρώπου ὁμοῦ
Seul il donne la paix, et qui donc fera condamner celui à qui il l'accorde ? S'il cache son front, qui le verra ? Il juge les nations comme les individus.
29
30
βασιλεύων ἄνθρωπον ὑποκριτὴν ἀπὸ δυσκολίας λαοῦ.
Il place sur le trône un roi hypocrite, à cause des caprices du peuple.
30
31
ὅτι πρὸς τὸν ἰσχυρὸν ὁ λέγων Εἴληφα, οὐκ ἐνεχυράσω·
Il en est qui disent au Tout-Puissant : Si j'ai pris, je ne retiendrai rien en gage.
31
32
ἄνευ ἐμαυτοῦ ὄψομαι, σὺ δεῖξόν μοι· εἰ ἀδικίαν ἠργασάμην, οὐ μὴ προσθήσω.
Je ne puis voir par moi-même ; faites-moi connaître si j'ai commis quelque iniquité, et je ne recommencerai pas.
32
33
μὴ παρὰ σοῦ ἀποτείσει αὐτήν; ὅτι ἀπώσῃ, ὅτι σὺ ἐκλέξῃ καὶ οὐκ ἐγώ· καὶ τί ἔγνως λάλησον.
Est-il juste que vous m'en punissiez ; ne deviez-vous pas la prévenir ; n'est-ce pas vous qui choisissez et non moi ? Ce que vous savez, déclarez-le.
33
34
διὸ συνετοὶ καρδίας ἐροῦσιν ταῦτα, ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἀκήκοέν μου τὸ ῥῆμα.
S'il est vrai que des cœurs intelligents peuvent parler en ces termes, d'autre part c'est à un homme sage que je parle, et il m'écoute.
34
35
Ιωβ δὲ οὐκ ἐν συνέσει ἐλάλησεν, τὰ δὲ ῥήματα αὐτοῦ οὐκ ἐν ἐπιστήμῃ.
Job n'a point raisonné en homme habile, ses discours ne montrent pas de savoir.
35
36
οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάθε, Ιωβ, μὴ δῷς ἔτι ἀνταπόκρισιν ὥσπερ οἱ ἄφρονες,
O Job, réfléchis donc ; ne réponds pas derechef à la manière des insensés.
36
37
ἵνα μὴ προσθῶμεν ἐφ ἁμαρτίαις ἡμῶν, ἀνομία δὲ ἐφ ἡμῖν λογισθήσεται πολλὰ λαλούντων ῥήματα ἐναντίον τοῦ κυρίου.
De peur que nous n'ajoutions pas à nos fautes ; car il nous sera imputé à péché de nous étendre en longs discours devant le Seigneur.
37