Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     40JOB     40
1
Καὶ ἀπεκρίθη κύριος ὁ θεὸς τῷ Ιωβ καὶ εἶπεν
Et le Seigneur Dieu, continuant à parler à Job dit :
1
2
Μὴ κρίσιν μετὰ ἱκανοῦ ἐκκλινεῖ, ἐλέγχων θεὸν ἀποκριθήσεται αὐτήν;
Est-ce qu'il décline la justice du Tout-Puissant ? Celui qui a adressé des reproches au Seigneur doit lui répondre.
2
3
Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τῷ κυρίῳ
Et Job, reprenant, dit au Seigneur :
3
4
Τί ἔτι ἐγὼ κρίνομαι νουθετούμενος καὶ ἐλέγχων κύριον ἀκούων τοιαῦτα οὐθὲν ὤν; ἐγὼ δὲ τίνα ἀπόκρισιν δῶ πρὸς ταῦτα; χεῖρα θήσω ἐπὶ στόματί μου·
Pourquoi m'obstinerais-je à contester ? Je me tiens pour averti ; j'ai osé blâmer le Seigneur, et j'ai ouï de telles paroles, moi qui ne suis rien ! Que pourrais-je répliquer ? Je n'ai plus qu'à me mettre la main sur la bouche.
4
5
ἅπαξ λελάληκα, ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ οὐ προσθήσω.
J'ai parlé une fois ; je me garderai bien de parler encore.
5
6
Ἔτι δὲ ὑπολαβὼν ὁ κύριος εἶπεν τῷ Ιωβ ἐκ τοῦ νέφους
Et le Seigneur, continuant, dit à Job, à travers la nuée :
6
7
Μή, ἀλλὰ ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου, ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι·
Nullement, mais ceins-toi les reins comme un homme ; je vais te questionner, tu me répondras.
7
8
μὴ ἀποποιοῦ μου τὸ κρίμα. οἴει δέ με ἄλλως σοι κεχρηματικέναι ἢ ἵνα ἀναφανῇς δίκαιος;
Ne refuse pas mon jugement : crois-tu que j'aie conversé avec toi, sinon pour que tu apparaisses juste ?
8
9
ἦ βραχίων σοί ἐστιν κατὰ τοῦ κυρίου, ἢ φωνῇ κατ αὐτὸν βροντᾷς;
Ton bras est-il le bras du Seigneur ? ta voix est-elle comme son tonnerre ?
9
10
ἀνάλαβε δὴ ὕψος καὶ δύναμιν, δόξαν δὲ καὶ τιμὴν ἀμφίεσαι·
Revêts-toi de grandeur et de puissance ; orne-toi d'honneur et de gloire.
10
11
ἀπόστειλον δὲ ἀγγέλους ὀργῇ, πᾶν δὲ ὑβριστὴν ταπείνωσον,
Envoie des anges dans ta colère, humilie tout orgueilleux.
11
12
ὑπερήφανον δὲ σβέσον, σῆψον δὲ ἀσεβεῖς παραχρῆμα,
Eteins les vaines splendeurs, fais tomber soudain l'impie en pourriture.
12
13
κρύψον δὲ εἰς γῆν ἔξω ὁμοθυμαδόν, τὰ δὲ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας ἔμπλησον·
Cache les pécheurs ensemble sous la terre ; couvre leurs fronts de honte.
13
14
ὁμολογήσω ἄρα ὅτι δύναται ἡ δεξιά σου σῶσαι. –
Je confesserai alors que ta main peut sauver.
14
15
ἀλλὰ δὴ ἰδοὺ θηρία παρὰ σοί· χόρτον ἴσα βουσὶν ἐσθίει.
Mais vois auprès de toi les bêtes fauves ; elles se repaissent d'herbe comme les bœufs.
15
16
ἰδοὺ δὴ ἰσχὺς αὐτοῦ ἐπ ὀσφύι, ἡ δὲ δύναμις ἐπ ὀμφαλοῦ γαστρός·
La vigueur de la bête est dans ses reins ; sa force dans ses entrailles.
16
17
ἔστησεν οὐρὰν ὡς κυπάρισσον, τὰ δὲ νεῦρα αὐτοῦ συμπέπλεκται·
Elle dresse sa queue comme un cyprès ; ses nerfs sont liés entre eux.
17
18
αἱ πλευραὶ αὐτοῦ πλευραὶ χάλκειαι, ἡ δὲ ῥάχις αὐτοῦ σίδηρος χυτός.
Ses côtes sont des côtes d'airain ; son échine est de fer fondu.
18
19
τοῦτ ἔστιν ἀρχὴ πλάσματος κυρίου, πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
Elle est le commencement de l'œuvre du Seigneur, créée pour être raillée par les anges.
19
20
ἐπελθὼν δὲ ἐπ ὄρος ἀκρότομον ἐποίησεν χαρμονὴν τετράποσιν ἐν τῷ ταρτάρῳ·
Lorsqu'elle a gravi sur les cimes des monts, elle a réjoui les quadrupèdes dans le Tartare.
20
21
ὑπὸ παντοδαπὰ δένδρα κοιμᾶται παρὰ πάπυρον καὶ κάλαμον καὶ βούτομον·
Elle se couche sous toute sorte d'arbre ; auprès du papyrus, de l'herbe ou du roseau.
21
22
σκιάζονται δὲ ἐν αὐτῷ δένδρα μεγάλα σὺν ῥαδάμνοις καὶ κλῶνες ἄγνου.
L'ombre des grands rameaux la couvre, ou les jeunes tiges des champs.
22
23
ἐὰν γένηται πλήμμυρα, οὐ μὴ αἰσθηθῇ, πέποιθεν ὅτι προσκρούσει ὁ Ιορδάνης εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ.
Vienne le flux de la mer, elle ne le sentira pas ; elle ne craint rien ; le Jourdain même se briserait sur sa gueule.
23
24
ἐν τῷ ὀφθαλμῷ αὐτοῦ δέξεται αὐτόν, ἐνσκολιευόμενος τρήσει ῥῖνα; –
D'un coup d'œil elle réprimera son choc ; pris au piège, il frémira jusqu'en ses narines.
24
25
ἄξεις δὲ δράκοντα ἐν ἀγκίστρῳ, περιθήσεις δὲ φορβεὰν περὶ ῥῖνα αὐτοῦ;
Prendras-tu le serpent à l'hameçon ? passeras-tu dans ses dents une bride ?
25
26
εἰ δήσεις κρίκον ἐν τῷ μυκτῆρι αὐτοῦ, ψελίῳ δὲ τρυπήσεις τὸ χεῖλος αὐτοῦ;
Attacheras-tu à son nez un anneau ? perceras-tu ses lèvres d'un cercle ?
26
27
λαλήσει δέ σοι δεήσει, ἱκετηρίᾳ μαλακῶς;
Te parlera-t-il, te priera-t-il, te fera-t-il entendre de douces supplications ?
27
28
θήσεται δὲ διαθήκην μετὰ σοῦ, λήμψῃ δὲ αὐτὸν δοῦλον αἰώνιον;
S'engagera-t-il avec toi par un pacte ? En feras-tu ton esclave dans les siècles des siècles ?
28
29
παίξῃ δὲ ἐν αὐτῷ ὥσπερ ὀρνέῳ ἢ δήσεις αὐτὸν ὥσπερ στρουθίον παιδίῳ;
Te joueras-tu de lui comme d'un oisillon, le mettras-tu en cage comme un passereau pour ton petit enfant ?
29
30
ἐνσιτοῦνται δὲ ἐν αὐτῷ ἔθνη, μεριτεύονται δὲ αὐτὸν Φοινίκων γένη;
Les nations s'en nourrissent ; les peuples phéniciens se le partagent.
30
31
πᾶν δὲ πλωτὸν συνελθὸν οὐ μὴ ἐνέγκωσιν βύρσαν μίαν οὐ ρᾶς αὐτοῦ καὶ ἐν πλοίοις ἁλιέων κεφαλὴν αὐτοῦ.
Ils attachent de sa peau à leurs navires, et sa tête à leurs barques de pêcheurs.
31
32
ἐπιθήσεις δὲ αὐτῷ χεῖρα μνησθεὶς πόλεμον τὸν γινόμενον ἐν σώματι αὐτοῦ, καὶ μηκέτι γινέσθω.
Tu le maîtriseras en te souvenant de la guerre qu'il a causée, et qu'elle ne se renouvelle plus.
32