Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     39JOB     39
1
εἰ ἔγνως καιρὸν τοκετοῦ τραγελάφων πέτρας, ἐφύλαξας δὲ ὠδῖνας ἐλάφων;
Sais-tu le temps où la gazelle des rochers met bas ? As-tu observé les biches dans les douleurs de l'enfantement ?
1
2
ἠρίθμησας δὲ αὐτῶν μῆνας πλήρεις τοκετοῦ, ὠδῖνας δὲ αὐτῶν ἔλυσας;
As-tu compté les mois de leur portée ? les as-tu délivrées dans les maux ?
2
3
ἐξέθρεψας δὲ αὐτῶν τὰ παιδία ἔξω φόβου; ὠδῖνας αὐτῶν ἐξαποστελεῖς;
Est-ce grâce à toi qu'elles nourrissent leurs petits sans crainte ? as-tu effacé toutes leurs douleurs ?
3
4
ἀπορρήξουσιν τὰ τέκνα αὐτῶν, πληθυνθήσονται ἐν γενήματι, ἐξελεύσονται καὶ οὐ μὴ ἀνακάμψουσιν αὐτοῖς.
Leurs petits les abandonneront ; ils multiplieront leur espèce ; ils s'éloigneront et ne reviendront jamais.
4
5
τίς δέ ἐστιν ὁ ἀφεὶς ὄνον ἄγριον ἐλεύθερον, δεσμοὺς δὲ αὐτοῦ τίς ἔλυσεν;
De qui l'âne sauvage tient-il sa liberté ? Qui a détaché ses liens ?
5
6
ἐθέμην δὲ τὴν δίαιταν αὐτοῦ ἔρημον καὶ τὰ σκηνώματα αὐτοῦ ἁλμυρίδα·
J'ai préparé sa nourriture dans le désert, et sa demeure dans la contrée saumâtre et stérile.
6
7
καταγελῶν πολυοχλίας πόλεως, μέμψιν δὲ φορολόγου οὐκ ἀκούων
Il se raille de la foule qui peuple les cités ; il n'entend jamais les reproches du collecteur.
7
8
κατασκέψεται ὄρη νομὴν αὐτοῦ καὶ ὀπίσω παντὸς χλωροῦ ζητεῖ.
Il met tous ses soins à examiner les pâturages des montagnes, et il vit de toutes sortes d'herbes.
8
9
βουλήσεται δέ σοι μονόκερως δουλεῦσαι ἢ κοιμηθῆναι ἐπὶ φάτνης σου;
La licorne se prêtera-t-elle à te servir ; couchera-t-elle jamais en ton étable ?
9
10
δήσεις δὲ ἐν ἱμᾶσι ζυγὸν αὐτοῦ, ἢ ἑλκύσει σου αὔλακας ἐν πεδίῳ;
Pourras-tu l'attacher au joug et lui faire creuser les sillons de tes champs ?
10
11
πέποιθας δὲ ἐπ αὐτῷ, ὅτι πολλὴ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, ἐπαφήσεις δὲ αὐτῷ τὰ ἔργα σου;
Te fieras-tu à elle à cause de sa force, et la chargeras-tu de tes travaux ?
11
12
πιστεύσεις δὲ ὅτι ἀποδώσει σοι τὸν σπόρον, εἰσοίσει δέ σου τὸν ἅλωνα;
Croiras-tu qu'elle te rende tes semailles ; les fera-t-elle rentrer en ton aire ?
12
13
πτέρυξ τερπομένων νεελασα, ἐὰν συλλάβῃ ασιδα καὶ νεσσα·
La plume naissante de l'autruche ramassera-t-elle du limon comme celle du canard ?
13
14
ὅτι ἀφήσει εἰς γῆν τὰ ᾠὰ αὐτῆς καὶ ἐπὶ χοῦν θάλψει
Elle pond dans le sable, et ne couve pas ses œufs autrement qu'en les couvrant d'une motte de terre
14
15
καὶ ἐπελάθετο ὅτι ποὺς σκορπιεῖ καὶ θηρία ἀγροῦ καταπατήσει·
Elle oublie que le passant les dispersera et que les bêtes fauves les fouleront aux pieds.
15
16
ἀπεσκλήρυνεν τὰ τέκνα αὐτῆς ὥστε μὴ ἑαυτῇ, εἰς κενὸν ἐκοπίασεν ἄνευ φόβου·
Elle traite durement ses petits comme s'ils ne lui appartenaient pas ; elle a souffert vainement sans regret ni crainte,
16
17
ὅτι κατεσιώπησεν αὐτῇ ὁ θεὸς σοφίαν καὶ οὐκ ἐμέρισεν αὐτῇ ἐν τῇ συνέσει.
Parce que Dieu chez elle a fait taire la sagesse, et ne lui a pas accordé sa part d'intelligence.
17
18
κατὰ καιρὸν ἐν ὕψει ὑψώσει, καταγελάσεται ἵππου καὶ τοῦ ἐπιβάτου αὐτοῦ.
A l'occasion elle prendra son essor ; elle raillera le cheval et le cavalier.
18
19
ἦ σὺ περιέθηκας ἵππῳ δύναμιν, ἐνέδυσας δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ φόβον;
Est-ce toi qui as donné au cheval sa vigueur ; est-ce par toi que sa crinière effraye
19
20
περιέθηκας δὲ αὐτῷ πανοπλίαν, δόξαν δὲ στηθέων αὐτοῦ τόλμῃ;
L'as-tu armé de ses moyens de défense ; as-tu fait naître l'audace en son sein ?
20
21
ἀνορύσσων ἐν πεδίῳ γαυριᾷ, ἐκπορεύεται δὲ εἰς πεδίον ἐν ἰσχύι·
Il imprime son sabot dans le sol et s'enorgueillit ; il s'élance en sa force à travers la campagne.
21
22
συναντῶν βέλει καταγελᾷ καὶ οὐ μὴ ἀποστραφῇ ἀπὸ σιδήρου·
La lutte avec un roi le réjouit ; il ne se détourne pas du fer.
22
23
ἐπ αὐτῷ γαυριᾷ τόξον καὶ μάχαιρα,
L'arc et l'épée se glorifient s'ils l'atteignent.
23
24
καὶ ὀργῇ ἀφανιεῖ τὴν γῆν καὶ οὐ μὴ πιστεύσῃ, ἕως ἂν σημάνῃ σάλπιγξ·
En son courroux il détruirait la terre, et il n'est docile qu'au signal de la trompette.
24
25
σάλπιγγος δὲ σημαινούσης λέγει Εὖγε, πόρρωθεν δὲ ὀσφραίνεται πολέμου σὺν ἅλματι καὶ κραυγῇ.
S'il l'entend, il dit : Bien ; il flaire de loin la bataille, et il le fait voir par ses courbettes et ses hennissements.
25
26
ἐκ δὲ τῆς σῆς ἐπιστήμης ἕστηκεν ἱέραξ ἀναπετάσας τὰς πτέρυγας ἀκίνητος καθορῶν τὰ πρὸς νότον;
Est-ce ta science qui a dressé l'épervier ? Lui as-tu appris à déployer ses ailes, à se balancer immobile et à regarder le midi ?
26
27
ἐπὶ δὲ σῷ προστάγματι ὑψοῦται ἀετός, γὺψ δὲ ἐπὶ νοσσιᾶς αὐτοῦ καθεσθεὶς αὐλίζεται
Est-ce à ton commandement que l'aigle élève son vol, et que le vautour passe la nuit perché au-dessus de ses petits,
27
28
ἐπ ἐξοχῇ πέτρας καὶ ἀποκρύφῳ;
Sur la pointe d'une roche, au fond de sa retraite ?
28
29
ἐκεῖσε ὢν ζητεῖ τὰ σῖτα, πόρρωθεν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ σκοπεύουσιν·
En s'y tenant il cherche sa pâture ; ses yeux voient au loin.
29
30
νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ φύρονται ἐν αἵματι, οὗ δ ἂν ὦσι τεθνεῶτες, παραχρῆμα εὑρίσκονται.
Il souille de sang sa couvée, et, partout où il y a des cadavres, il les découvre.
30