Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     30JOB     30
1
νυνὶ δὲ κατεγέλασάν μου, ἐλάχιστοι νῦν νουθετοῦσίν με ἐν μέρει, ὧν ἐξουδένουν πατέρας αὐτῶν, οὓς οὐχ ἡγησάμην εἶναι ἀξίους κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων.
Maintenant les plus chétifs me raillent ; ils me réprimandent longuement ; des gens dont j'estimais les pères moins que les chiens de mes troupeaux !
1
2
καί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἵνα τί μοι; ἐπ αὐτοὺς ἀπώλετο συντέλεια
A quoi m'eût servi la force de leurs mains ? Toute heureuse faculté chez eux avait péri.
2
3
ἐν ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ ἄγονος· οἱ φεύγοντες ἄνυδρον ἐχθὲς συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν,
Race stérile, indigente, affamée, à peine échappée du désert ou de la prison, aux prises avec la misère,
3
4
οἱ περικλῶντες ἅλιμα ἐπὶ ἠχοῦντι, οἵτινες ἅλιμα ἦν αὐτῶν τὰ σῖτα, ἄτιμοι δὲ καὶ πεφαυλισμένοι, ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαθοῦ, οἳ καὶ ῥίζας ξύλων ἐμασῶντο ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου.
Qui se formait en cercle autour du crieur d'aliments, des pauvres aliments dont elle se repaît ; honteuse, avilie dénuée de tout ce qui est bon, rongeant des racines d'arbres tant sa faim était grande.
4
5
ἐπανέστησάν μοι κλέπται,
Des voleurs qui faisaient irruption chez moi,
5
6
ὧν οἱ οἶκοι αὐτῶν ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν·
Et dont les demeures étaient les cavernes des rochers.
6
7
ἀνὰ μέσον εὐήχων βοήσονται· οἳ ὑπὸ φρύγανα ἄγρια διῃτῶντο,
Ils mêleront leurs cris à des voix harmonieuses, eux qui vivent sous des vignes sauvages !
7
8
ἀφρόνων υἱοὶ καὶ ἀτίμων ὄνομα καὶ κλέος ἐσβεσμένον ἀπὸ γῆς.
Fils d'insensés, d'êtres dégradés ; noms et honneurs éteints sur la terre.
8
9
νυνὶ δὲ κιθάρα ἐγώ εἰμι αὐτῶν, καὶ ἐμὲ θρύλημα ἔχουσιν·
Je suis maintenant pour eux comme une cithare, je suis le sujet de leur vain bruit.
9
10
ἐβδελύξαντο δέ με ἀποστάντες μακράν, ἀπὸ δὲ προσώπου μου οὐκ ἐφείσαντο πτύελον.
Je suis pour eux un objet d'horreur ; ils se tiennent loin de moi, et ils ne m'ont pas épargné leur salive.
10
11
ἀνοίξας γὰρ φαρέτραν αὐτοῦ ἐκάκωσέν με, καὶ χαλινὸν τοῦ προσώπου μου ἐξαπέστειλαν.
Car le Seigneur a ouvert son carquois pour me frapper, et ils ont rejeté le frein que leur imposait ma présence.
11
12
ἐπὶ δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν, πόδα αὐτῶν ἐξέτειναν καὶ ὡδοποίησαν ἐπ ἐμὲ τρίβους ἀπ ωλείας αὐτῶν.
Ils se sont insurgés contre la postérité de mes biens : ils ont étendu le pied, et ont fait passer sur moi le sentier de la perdition.
12
13
ἐξετρίβησαν τρίβοι μου, ἐξέδυσεν γάρ μου τὴν στολήν·
Ils ont piétiné sur ma voie ; ils m'ont dépouillé de ma robe, parce que le Seigneur m'a pris pour but de ses flèches.
13
14
βέλεσιν αὐτοῦ κατηκόντισέν με, κέχρηταί μοι ὡς βούλεται, ἐν ὀδύναις πέφυρμαι.
Dieu m'a traité comme il lui a plu ; je suis souillé de plaies.
14
15
ἐπιστρέφονται δέ μου αἱ ὀδύναι, ᾤχετό μου ἡ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα καὶ ὥσπερ νέφος ἡ σωτηρία μου.
Les souffrances m'accablent : mon espoir s'est envolé comme un souffle et mon salut comme une nuée.
15
16
καὶ νῦν ἐπ ἐμὲ ἐκχυθήσεται ἡ ψυχή μου, ἔχουσιν δέ με ἡμέραι ὀδυνῶν·
Ma vie se dissipe par toutes les parties de mon corps ; mes jours sont pleins de douleurs.
16
17
νυκτὶ δέ μου τὰ ὀστᾶ συγκέκαυται, τὰ δὲ νεῦρά μου διαλέλυται.
La nuit mes os s'entre-choquent et mes nerfs se dissolvent.
17
18
ἐν πολλῇ ἰσχύι ἐπελάβετό μου τῆς στολῆς, ὥσπερ τὸ περιστόμιον τοῦ χιτῶνός μου περιέσχεν με.
Dieu m'a saisi avec force par mon manteau ; il m'a étreint comme le collier de ma tunique.
18
19
ἥγησαι δέ με ἴσα πηλῷ, ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου ἡ μερίς·
Vous m'avez estimé non plus que de la boue, ô Seigneur ! une part de moi est déjà cendre et terre.
19
20
κέκραγα δὲ πρὸς σὲ καὶ οὐκ εἰσακούεις μου, ἔστησαν καὶ κατενόησάν με·
Je vous ai invoqué, vous ne m'écoutez pas, et eux ils se sont tenus près de moi, et ils m'ont examiné.
20
21
ἐπέβης δέ μοι ἀνελεημόνως, χειρὶ κραταιᾷ με ἐμαστίγωσας·
Et ils sont venus à moi sans miséricorde, et vous m'avez châtié d'une main sévère.
21
22
ἔταξας δέ με ἐν ὀδύναις καὶ ἀπέρριψάς με ἀπὸ σωτηρίας.
Vous m'avez livré aux douleurs et vous avez éloigné de moi le salut.
22
23
οἶδα γὰρ ὅτι θάνατός με ἐκτρίψει· οἰκία γὰρ παντὶ θνητῷ γῆ.
Car je sais que la mort me broiera et que la terre est la demeure de tout être mortel.
23
24
εἰ γὰρ ὄφελον δυναίμην ἐμαυτὸν χειρώσασθαι, ἢ δεηθείς γε ἑτέρου, καὶ ποιήσει μοι τοῦτο.
Plût à Dieu que je me fusse dompté moi-même ou qu'à ma demande un autre l'eût fait !
24
25
ἐγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔκλαυσα, ἐστέναξα δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις.
Moi qui ai pleuré sur tous les affligés, qui ai gémi sur tout homme dans le malheur ;
25
26
ἐγὼ δὲ ἐπέχων ἀγαθοῖς, ἰδοὺ συνήντησάν μοι μᾶλλον ἡμέραι κακῶν.
Moi qui ne m'appliquais qu'au bien ; c'est pour moi surtout que se lèvent des jours remplis de peines.
26
27
ἡ κοιλία μου ἐξέζεσεν καὶ οὐ σιωπήσεται, προέφθασάν με ἡμέραι πτωχείας.
Mes entrailles bouillonnent et rien ne les calme ; le temps de la pauvreté a marché plus vite que moi.
27
28
στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ, ἕστηκα δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ κεκραγώς.
Quoique gémissant, j'avais marché sans frein ; quand, après avoir jeté un cri, j'ai été forcé de m'arrêter au milieu du peuple.
28
29
ἀδελφὸς γέγονα σειρήνων, ἑταῖρος δὲ στρουθῶν.
Je suis devenu frère des oisillons, compagnon des passereaux.
29
30
τὸ δὲ δέρμα μου ἐσκότωται μεγάλως, τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἀπὸ καύματος.
J'ai la peau et les os noircis par la fièvre.
30
31
ἀπέβη δὲ εἰς πάθος μου ἡ κιθάρα, ὁ δὲ ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν ἐμοί.
Ma cithare a fait place aux pleurs et mes chants aux sanglots.
31