Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     19JOB     19
1
Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Et Job reprenant dit :
1
2
Ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις;
Jusqu'à quand fatiguerez-vous mon âme et me tuerez-vous de vos discours ?
2
3
γνῶτε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως· καταλαλεῖτέ μου, οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι.
Sachez seulement que le Seigneur m'a traité de la sorte. Persuadez-moi, et ne vous attachez pas tant à me faire honte.
3
4
ναὶ δὴ ἐπ ἀληθείας ἐγὼ ἐπλανήθην, παρ ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται πλάνος
En vérité, j'ai sans doute failli ; l'erreur réside avec moi.
4
4
a λαλῆσαι ῥῆμα, ὃ οὐκ ἔδει, τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται καὶ οὐκ ἐπὶ καιροῦ.
Dis-moi donc quelque chose que j'ignore, sans quoi je m'égarerai en mes réponses, et elles manqueront d'à propos.
4
5
ἔα δὲ ὅτι ἐπ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε, ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει.
Cessez, car vous vous grandissez pour m'assaillir, et vous m'accablez d'outrages.
5
6
γνῶτε οὖν ὅτι ὁ κύριός ἐστιν ὁ ταράξας, ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ ἐμὲ ὕψωσεν.
Mais ne perdez donc pas de vue que c'est le Seigneur qui m'a troublé, et qu'il a élevé contre moi ses murailles.
6
7
ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω· κεκράξομαι, καὶ οὐδαμοῦ κρίμα.
De vos injures je ne ferais que rire, et je ne dirais mot ; quand je crierais, je n'obtiendrais pas de jugement.
7
8
κύκλῳ περιῳκοδόμημαι καὶ οὐ μὴ διαβῶ, ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο.
Mais des remparts m'étreignent et je ne puis les traverser, et l'obscurité règne devant moi.
8
9
τὴν δὲ δόξαν ἀπ ἐμοῦ ἐξέδυσεν, ἀφεῖλεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου.
Le Seigneur m'a ravi toute gloire, il a ôté la couronne que je portais sur la tête.
9
10
διέσπασέν με κύκλῳ, καὶ ᾠχόμην· ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου.
Il m'a tiraillé dans tous les sens et j'ai succombé ; il a abattu comme un arbre toute mon espérance.
10
11
δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο, ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν.
Il a déployé contre moi une colère terrible ; il m'a regardé comme un ennemi.
11
12
ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐπ ἐμοὶ ταῖς ὁδοῖς μου, ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι.
Ses épreuves me sont venues toutes ensemble ; ses embuscades étaient placées sur toutes mes voies.
12
13
ἀπ ἐμοῦ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν, ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμέ· φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν.
Mes frères se sont éloignés ; ils m'ont préféré des inconnus ; mes amis n'ont eu aucune compassion.
13
14
οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου, καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου.
Mes plus proches m'ont laissé sans soins ; et ceux qui savaient mon nom l'ont oublié.
14
15
γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου, ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν.
Mes voisins, les servantes de ma maison ; je suis un étranger pour eux.
15
16
θεράποντά μου ἐκάλεσα, καὶ οὐχ ὑπήκουσεν· στόμα δέ μου ἐδέετο.
J'ai appelé mon serviteur, il n'est point venu ; ma bouche est devenue suppliante.
16
17
καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκά μου, προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου·
J'ai imploré ma femme, j'ai demandé les fils de mes concubines en les flattant,
17
18
οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο· ὅταν ἀναστῶ, κατ ἐμοῦ λαλοῦσιν.
Ils m'ont répudié pour toujours ; si je me relève, ils se récrient contre moi.
18
19
ἐβδελύξαντο δέ με οἱ εἰδότες με· οὓς δὴ ἠγαπήκειν, ἐπανέστησάν μοι.
J'ai été pour eux un objet d'horreur pour ceux qui m'ont vu ; j'ai pour ennemis ceux que j'avais aimés.
19
20
ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου, τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται.
Mes chairs sous ma peau pourrissent, mes os sont entre les dents qui les rongent.
20
21
ἐλεήσατέ με, ἐλεήσατέ με, ὦ φίλοι· χεὶρ γὰρ κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστιν.
Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, ô mes amis, car c'est la main du Seigneur qui m'a touché.
21
22
διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ κύριος, ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε;
Pourquoi me poursuivez-vous comme me poursuit le Seigneur ? Voulez-vous vous repaître de ma chair ?
22
23
τίς γὰρ ἂν δῴη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου, τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα
Qui donc écrira mes plaintes pour les déposer en un livre impérissable ?
23
24
ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι;
Qui les gravera au burin sur la pierre ou le plomb ?
24
25
οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς.
Car je sais que de toute éternité existe celui qui doit me délivrer, et sur la terre
25
26
ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα· παρὰ γὰρ κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη,
Faire revivre ma peau pour que je jouisse de ces choses...car c'est le Seigneur qui a fait ces choses
26
27
ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι, ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος· πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπῳ.
Qu'en moi-même je sais ; que mon œil a vues, et non l'œil d'autrui ; et qui déjà sont accomplies en mon sein.
27
28
εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε Τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ; καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ·
Et si vous dites : Quel langage tiendrons-nous devant lui ? quel sujet de discours trouverons-nous en sa personne ?
28
29
εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος· θυμὸς γὰρ ἐπ ἀνόμους ἐπελεύσεται, καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη.
Prenez garde aux choses cachées ; songez que la colère tombera aussi sur les méchants ; et alors ils sentiront où est la matière dont ils sont formés.
29