Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΙΩΒ     22JOB     22
1
Ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης λέγει
Or Eliphaz le Thémanite reprenant dit :
1
2
Πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην;
N'est-ce point le Seigneur qui distribue l'intelligence et le savoir ?
2
3
τί γὰρ μέλει τῷ κυρίῳ, ἐὰν σὺ ἦσθα τοῖς ἔργοις ἄμεμπτος; ἢ ὠφέλεια ὅτι ἁπλώσῃς τὴν ὁδόν σου;
Qu'importe au Seigneur que tu aies été irréprochable en tes œuvres ? Qu'a-t-il besoin de l'innocence de tes voies ?
3
4
ἦ λόγον σου ποιούμενος ἐλέγξει σε καὶ συνεισελεύσεταί σοι εἰς κρίσιν;
Est-ce que tes arguments le convaincront ? est-ce qu'il viendra à toi en jugement ?
4
5
πότερον οὐχ ἡ κακία σού ἐστιν πολλή, ἀναρίθμητοι δέ σού εἰσιν αἱ ἁμαρτίαι;
Ta méchanceté n'est-elle pas immense ? tes péchés ne sont-ils pas innombrables ?
5
6
ἠνεχύραζες δὲ τοὺς ἀδελφούς σου διὰ κενῆς, ἀμφίασιν δὲ γυμνῶν ἀφείλου·
Tu as mal à propos exigé des gages de tes frères ; tu as dépouillé de leurs vêtements des nus.
6
7
οὐδὲ ὕδωρ διψῶντας ἐπότισας, ἀλλὰ πεινώντων ἐστέρησας ψωμόν·
Tu n'as point abreuvé d'eau ceux qui avaient soif ; tu as refusé une bouchée à ceux qui avaient faim.
7
8
ἐθαύμασας δέ τινων πρόσωπον, ᾤκισας δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς·
Tu as eu égard à la grandeur ; tu as hébergé les puissants de la terre.
8
9
χήρας δὲ ἐξαπέστειλας κενάς, ὀρφανοὺς δὲ ἐκάκωσας.
Tu as renvoyé vides les veuves ; tu as maltraité les orphelins.
9
10
τοιγαροῦν ἐκύκλωσάν σε παγίδες, καὶ ἐσπούδασέν σε πόλεμος ἐξαίσιος·
Voilà pourquoi des filets t'enveloppent et tu as à soutenir une guerre imprévue.
10
11
τὸ φῶς σοι σκότος ἀπέβη, κοιμηθέντα δὲ ὕδωρ σε ἐκάλυψεν.
Ta lumière s'est changée en ténèbres, et, tandis que tu étais couché, l'eau t'a submergé.
11
12
μὴ οὐχὶ ὁ τὰ ὑψηλὰ ναίων ἐφορᾷ, τοὺς δὲ ὕβρει φερομένους ἐταπείνωσεν;
Celui qui réside au plus haut des cieux ne surveille-t-il plus ? N'a-t-il pas toujours humilié les superbes ?
12
13
καὶ εἶπας Τί ἔγνω ὁ ἰσχυρός; ἦ κατὰ τοῦ γνόφου κρινεῖ;
Et tu avais dit : Que fait le Tout-Puissant ? Est-ce qu'il peut juger au milieu des ténèbres ?
13
14
νέφη ἀποκρυφὴ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὁραθήσεται καὶ γῦρον οὐρανοῦ διαπορεύσεται.
Une nuée le cache et nul ne le verra ; et il parcourt le cercle du ciel.
14
15
μὴ τρίβον αἰώνιον φυλάξεις, ἣν ἐπάτησαν ἄνδρες ἄδικοι,
Ne seras-tu pas attentif à suivre le sentier éternel qu'ont foulé les justes ?
15
16
οἳ συνελήμφθησαν ἄωροι; ποταμὸς ἐπιρρέων οἱ θεμέλιοι αὐτῶν
Ceux qui s'en sont écartés ont été pris ; ils appuient leurs fondations sur le courant d'un fleuve.
16
17
οἱ λέγοντες Κύριος τί ποιήσει ἡμῖν; ἢ τί ἐπάξεται ἡμῖν ὁ παντοκράτωρ;
Des gens disent : Que nous fera le Seigneur ? Quel mal le Tout-Puissant nous enverra-t-il ?
17
18
ὃς δὲ ἐνέπλησεν τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀγαθῶν, βουλὴ δὲ ἀσεβῶν πόρρω ἀπ αὐτοῦ.
Et c'est Lui qui a comblé de biens leurs maisons ; et la volonté des impies s'est détournée de Dieu.
18
19
ἰδόντες δίκαιοι ἐγέλασαν, ἄμεμπτος δὲ ἐμυκτήρισεν.
Les justes en les voyant ont ri ; l'innocent les a raillés,
19
20
εἰ μὴ ἠφανίσθη ἡ ὑπόστασις αὐτῶν, καὶ τὸ κατάλειμμα αὐτῶν καταφάγεται πῦρ.
Jusqu'à ce que leur fortune se soit évanouie et que le feu ait dévoré leur restes.
20
21
γενοῦ δὴ σκληρός, ἐὰν ὑπομείνῃς· εἶτ ὁ καρπός σου ἔσται ἐν ἀγαθοῖς.
Tu t'es endurci : si tu persistes, les bons récolteront tes fruits.
21
22
ἔκλαβε δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξηγορίαν καὶ ἀνάλαβε τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ σου.
Recueille ce que te révélera sa bouche ; fais entrer ses paroles en ton cœur.
22
23
ἐὰν δὲ ἐπιστραφῇς καὶ ταπεινώσῃς σεαυτὸν ἔναντι κυρίου, πόρρω ἐποίησας ἀπὸ διαίτης σου τὸ ἄδικον.
Si tu te convertis, si tu te fais humble devant le Seigneur, tu auras chassé l'iniquité de ta maison.
23
24
θήσῃ ἐπὶ χώματι ἐν πέτρᾳ καὶ ὡς πέτρᾳ χειμάρρους Ωφιρ.
Alors il changera les cailloux de tes champs en pierres précieuses comme celles du torrent d'Ophir.
24
25
ἔσται οὖν σου ὁ παντοκράτωρ βοηθὸς ἀπὸ ἐχθρῶν, καθαρὸν δὲ ἀποδώσει σε ὥσπερ ἀργύριον πεπυρωμένον.
Le Tout-Puissant sera ton auxiliaire contre tes ennemis ; il te rendra pur comme l'argent récemment fondu.
25
26
εἶτα παρρησιασθήσῃ ἔναντι κυρίου ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἱλαρῶς·
Enfin, après t'être exprimé franchement devant le Seigneur, tu seras pénétré de joie en regardant le ciel.
26
27
εὐξαμένου δέ σου πρὸς αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, δώσει δέ σοι ἀποδοῦναι τὰς εὐχάς·
Dès que tu l'auras prié, il t'exaucera et il fera en sorte que tu puisses accomplir tes vœux.
27
28
ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης, ἐπὶ δὲ ὁδοῖς σου ἔσται φέγγος.
Il te remettra dans les voies de la justice, et une vive lumière éclairera ton chemin.
28
29
ὅτι ἐταπείνωσεν αὐτόν, καὶ ἐρεῖς Ὑπερηφανεύσατο, καὶ κύφοντα ὀφθαλμοῖς σώσει·
Parce que tu te seras humilié et que tu auras dit : l'homme s'était enorgueilli, mais il a baissé les yeux et il est sauvé.
29
30
ῥύσεται ἀθῷον, καὶ διασώθητι ἐν καθαραῖς χερσίν σου.
Dieu protègera l'innocent : qu'il soit sauvé, ô mon Dieu, par vos mains pures.
30